(14.40 hodin)

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, základní koncepcí vládního návrhu zákona jsem již obhajoval v prvním čtení. Dovolte mi proto, abych pouze vyslovil poděkování výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, který projednal návrh zákona velmi odpovědným způsobem, na jehož základě převážil názor na nezbytnost navrhovaného řešení. S jeho pozměňovacími návrhy, které povedou ke zkvalitnění předloženého návrhu, souhlasím.

Nebudu opětovně podrobně vysvětlovat důvody, které vedly k předložení tohoto návrhu zákona. Chci pouze připomenout, že zákonem č. 281/2003 Sb. byla účinnost služebního zákona posunuta až na 1. leden 2005. Proto není možné v současné době ani odhadnout, k jaké úspoře prostředků na platy občanských státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech dojde. O výši podstatných složek jejich platů bude vláda rozhodovat podle aktuální ekonomické situace v souvislosti s přípravou státního rozpočtu na rok 2005, tj. na podzim roku 2004. Právě tato pravomoc vlády tvoří celou podstatu předloženého zákona.

Věřím tomu, že podpoříte tyto návrhy a že tisk projde do třetího čtení, kde, doufám, bude schválen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane ministře, dovolte, abych si ujasnila, že vaše úvodní slovo patřilo tisku č. 394, to je vládnímu návrhu zákona o sociální potřebnosti, a nikoliv bodu následujícímu?

Tisk č. 391 bude až druhým bodem našeho odpoledního jednání, takže vás prosím, abyste nyní uvedl bod první, to je sněmovní tisk č. 394.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Paní předsedající, já se omlouvám, ale už jsem měl poznamenáno z dopoledního projednávání, že tento bod jsme již projednali. Ještě jednou tedy k tisku č. 394. O to potom zkrátíme úvodní slovo k dalšímu bodu.

O důvodech přijetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 394, jsem už také podrobně hovořil při prvním čtení. Cílem je omezit spekulativní jednání některých příjemců dávek sociální potřebnosti vykazujících mírné nebo nulové příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Navrhuje se zvýšit u osob vykonávajících samostatnou výdělečnou činnost částku, která bude považována u těchto osob za minimální příjem. Za minimální příjem by do budoucna měla být považována částka 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství za předchozí kalendářní rok. Například v roce 2002 by těchto 50 % bylo 7800 Kč. Odvozování minimálního příjmu z průměrné mzdy má nahradit stávající způsob stanovení minimálního příjmu podle částek životního minima. Podle platné právní úpravy se považuje u těchto osob za příjem částka minimálně ve výši částky z životního minima jednotlivce, tj. 4100 Kč. Navržené opatření vychází z principu obsaženého mj. v obchodním zákoníku, a to, že podnikání je činnost za účelem dosažení zisku.

Stanoví se nová podmínka sociální potřebnosti u rodičů pečujících o nezaopatřené dítě, a to řádné plnění povinnosti školní docházky. Pokud tyto povinnosti rodič pečující o dítě nezajistí, nebude uznán sociálně potřebným a této rodině nebudou náležet dávky sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti.

Další navržené úpravy směřují ke zpřesnění podmínek, za kterých nelze dávku sociální potřebnosti přiznat proto, že si občan může zvýšit příjem vlastním přičiněním, a to nejen vlastní prací, ale též uplatněním zákonných nároků a využitím majetku. Současná právní úprava dává v tomto ohledu příliš velký prostor správnímu uvážení orgánů poskytujících tyto dávky a praxe jednotlivých úřadů je mnohdy velmi odlišná. Významné je v tomto smyslu zejména bližší vymezení pojmu "zvýšení příjmu vlastním přičiněním", neboť peněžitá či věcná pomoc ze státních prostředků by měla být poskytována skutečně jen těm občanům, kteří si uvedeným způsobem nemohou zvýšit příjem. Situace, za kterých příslušný orgán může zamítnout žádost o poskytnutí dávky sociální péče s odůvodněním, že si může zvýšit příjem vlastním přičiněním, jsou v zákonu explicitně uvedeny. Zároveň je v zákonu stanoveno, kdy nelze po žadateli požadovat zvýšení příjmu vlastní prací. Takovými situacemi jsou například věk nebo zdravotní stav.

Podle platné právní úpravy se při posuzování sociální potřebnosti zkoumají sociální a majetkové poměry osob, a to ve vztahu ke zjišťování možnosti zvýšit si příjem vlastním přičiněním, včetně využití majetku. Výslovně je chráněna jen nemovitost nebo byt sloužící k trvalému bydlení. Navrhuje se zajistit výslovně ochranu též u dalšího majetku a nadále se neponechává určitý prostor správnímu uvážení orgánu rozhodujícího o dávce z důvodu sociální potřebnosti.

Nově se s ohledem na princip motivace k práci a prokázání vlastního přičinění stanoví povinnost občana osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu, dát souhlas s ověřením těchto skutečností a dostavit se osobně na výzvu příslušného orgánu, nebrání-li tomu těžko překonatelné překážky. Tato povinnost se navrhuje také pro všechny společně posuzované osoby. Současně se stanoví sankce za nesplnění uvedených povinností.

Veškerá tato a další opatření směřují k omezení výplaty dávek v neodůvodněných případech, a jsou tedy v souladu s návrhy reformy veřejných financí.

Věřím, vážené dámy a pánové, že tento návrh propustíte do třetího čtení, kde, doufám, bude podpořen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 394/1. Prosím, aby se slova nyní ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Zralý.

 

Poslanec Antonín Zralý: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, paní a pánové, dovolte mi nejprve, abych poděkoval paní poslankyni Emmerové za to, že mě zastoupila při prvním čtení, kdy jsem onemocněl.

Návrh zákona, který v tuto chvíli projednáváme, byl dne 10. září 2003 projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na jeho 16. schůzi a zmocnil mě jako zpravodaje, abych vás seznámil s usnesením č. 100, které doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 394.

Tolik má zpravodajská zpráva.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a registruji nyní přihlášku zpravodaje, kterému uděluji slovo. Prosím.

 

Poslanec Antonín Zralý: Paní a pánové, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, tisk č. 394, zpřísňuje podmínky přiznání sociální potřebnosti, jež postihnou především ty občany - a není jich málo, spíše se jejich počet zvyšuje - kteří ne vlastní vinou ztratí práci. Současně se zvyšuje byrokratická zátěž žadatelů o sociální pomoc v nouzi. Tato dávka má být poskytnuta až poté, kdy absolvují proceduru testování svého majetku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP