(15.20 hodin)
(pokračuje Němcová)

Bude to v hlasování pořadové číslo 37. Táži se Poslanecké sněmovny, kdo je pro tento návrh, aby za základ našeho jednání bylo vzato usnesení rozpočtového výboru. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 37. Z přítomných 191 pro bylo 53, proti bylo 20. Návrh nebyl přijat.

 

Čili podle tohoto návodu nemůžeme postupovat. Prosím, pane poslanče, s vědomím, že tedy předkládáte pozměňovací návrhy k vládnímu návrhu.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Tedy ještě jednou, dámy a pánové, dostali jste rozdán v tisku můj pozměňovací návrh, který jsem si osvojil. Nebudu ho zde číst. Jedná se o zařazení do výčtu také předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Druhým přihlášeným do této rozpravy je pan poslanec Karel Vymětal. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl jeden krátký pozměňovací návrh, a sice v § 4 se na konci doplňuje text tohoto znění: A v § 9 odst. 1 písm. b) se na konci doplňují slova "pokud mu nenáleží naturální plnění podle § 10 odst. 2". Doufám, že pan premiér z takovéhoto pozměňovacího návrhu bude mít radost.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byl pozměňovací návrh pana poslance Vymětala. Zeptám se, zda někdo další ještě chce přednést své návrhy - ale takovou přihlášku nevidím. A proto končím také podrobnou rozpravu a spolu s tím projednávání tohoto tisku číslo 392, bodu číslo 24.

 

Můžeme přejít k dalšímu bodu. Tímto bodem je

 

25.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 399/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministryně zdravotnictví paní Marie Součková. Prosím ji, aby tak učinila. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně zdravotnictví ČR Marie Součková: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, milí hosté, dovolte mi ve stručnosti uvést vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, který byl připraven k zajištění jednoho z úkolů vyplývajících z koncepce reformy veřejných rozpočtů České republiky.

Vládní návrh zákona obsahuje změnu příspěvkové povinnosti osob samostatně výdělečně činných v oblasti pojistného na veřejné zdravotní pojištění tak, že se zvýší vyměřovací základ pro odvod pojistného z dnešních 35 % příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů na 40 %, 45 % a 50 % postupně v letech 2004 až 2006 a nově se stanoví minimální vyměřovací základ oproti dnešní minimální mzdě na úrovni 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství.

Navrhovaná změna v roce 2004 nepřinese do systému veřejného zdravotního pojištění významnou částku, avšak v následujících letech již navrhovaná změna s ohledem na vývoj průměrné mzdy a s ohledem na postupné zvyšování vyměřovacího základu po odpočtu výdajů a po odpočtu příjmů bude pro veřejné zdravotní pojištění finančním přínosem.

Zákon byl projednán ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. S pozměňovacími návrhy, tak jak byly ve výboru projednány, přijatými i na jeho zasedání, souhlasím.

Vážená paní předsedající, paní poslankyně a poslanci, zákon respektuje koncepci reformy veřejných rozpočtů. Doufám, že jej podpoříte a rozhodnete i o dalším projednávání. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Návrh zákona jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení tohoto výboru nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 399/1. Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pan poslanec Milan Cabrnoch. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Dobrý den. Dámy a pánové, je mou povinností seznámit vás s tím, že výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal na své schůzi dne 11. září 2003 vládní návrh pod číslem tisku 399. Po odůvodnění hlavním hygienikem České republiky Michaelem Vítem, zprávě zpravodaje a po rozpravě přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit s vládním návrhem souhlas, přijmout k němu doplnění, která jsou obsažena v tisku 399/1. Pověřil mě, abych vás s tímto usnesením seznámil.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Nevidím takovou přihlášku, proto obecnou rozpravu končím.

Omlouvám se panu zpravodaji, protože jsem to přece jenom vzala příliš zprudka a on se nestačil přihlásit, nebo jsem to možná nestačila zaregistrovat. Proto mu uděluji slovo.

 

Poslanec Milan Cabrnoch: Děkuji, paní předsedající. Dovolte mi, abych se přece jenom stručně vyjádřil k tomuto návrhu zákona, který se svým způsobem vymyká ze zákonů, které projednáváme. Tato novela se totiž dotýká pouze a výhradně osob výdělečně činných (?), tedy drobných podnikatelů a živnostníků, a její dopad je proti zájmům České republiky v oblasti deklarované podpory drobného podnikání v naší zemi. Tento zákon se nedotýká žádné z jiných kategorií pojištěnců účastníků veřejného zdravotního pojištění, a to ani těch dvou největších, kteří se podílejí na složení pojištěnců, a to je ani zaměstnanců, ani osob, za které platí pojistné stát.

Dopady do systému zdravotního pojištění navrhované úpravy jsou minimální. Je otázkou, zda vůbec vyváží administrativní náklady se změnou spojené. Dopady do drobného podnikání, do politiky zaměstnanosti v České republice jsou významné a zásadní.

Návrh zákona nebyl dobře připraven. Výbor přijal několik technických pozměňovacích návrhů, které vycházejí z připomínek zdravotních pojišťoven. Přesto realizace zákona bude v praxi obtížná.

Já jako zpravodaj cítím svoji povinnost vás s touto problematikou seznámit - byť jenom pro stenozáznam, neboť zřejmě není v tomto sále mnoho kolegů a kolegyň, kteří by věnovali čas tomuto zákonu.

Návrh zákona vnáší do právního prostředí další nový pojem, kterým je průměrná měsíční mzda. Tuto hodnotu bude paradoxně vyhlašovat Ministerstvo zdravotnictví na základě údajů Českého statistického úřadu, byť je naprosto nejasná metodika, na základě které tato hodnota bude stanovena, tedy metodika, na základě které několik desítek, možná stovek tisíc občanů bude hradit pojistné na zdravotní pojištění. Tato nejasnost možná bude příčinou mnoha sporů. Vyhlašování průměrné mzdy Ministerstvem zdravotnictví nemá obdoby v legislativě žádné ze zemí Evropské unie ani v žádné jiné ze zemí, pokud se mi podařilo zjistit. Ministerstva zdravotnictví se obvykle problematikou průměrné mzdy nezabývají a nemají žádné nástroje k tomu, aby průměrnou mzdu zjišťovala, metodikou řídila její zjišťování ani kontrolovala správnost těchto zjišťování. Vyhlašování průměrné měsíční mzdy Ministerstvem zdravotnictví je evidentně nad rámec působnosti tohoto úřadu. Navíc je to všechno zbytečné, protože jak v systému sociálního pojištění, tak v systému zdravotního pojištění existuje obdobný pojem - všeobecný vyměřovací základ, který je pro praxi naprosto shodný, nebo téměř shodný, jako nejasně definovaný pojem průměrná měsíční mzda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP