(12.40 hodin)
(pokračuje Škromach)

Náklady na dojíždění dětí do škol budou řešeny formou slev na jízdném, jak už bylo inzerováno z Ministerstva dopravy.

Osobám samostatně výdělečně činným se podle vládního návrhu zákona navrhuje započítat do rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory nejméně částku odpovídající 50 % průměrné mzdy v národním hospodářství, tak aby se zamezilo zkreslování údajů o příjmu těchto osob z důvodu získávání sociálních nároků. Čili je o opatření, které by mělo omezit zneužívání sociálních dávek.

Dále se navrhuje, aby rodičovský příspěvek náležel bez ohledu na výši příjmů rodiče z výdělečné činnosti. Tato úprava umožní zejména mladým rodinám zlepšit si svoji finanční situaci vlastní aktivitou.

Pak se provádějí některé menší změny navazujících zákonů.

Ve výboru pro zdravotnictví a sociální politiku byly schváleny další dva pozměňovací návrhy. Jeden znamená dvě drobné změny legislativně technické povahy a druhý stanoví, že se nebudou u nezaopatřených dětí pro účely státní sociální podpory započítávat příjmy z výdělečné činnosti konané v červenci a srpnu, to znamená v podstatě v době prázdnin, kdy mají studenti možnost si přivydělat, a toto opatření by mělo určitým způsobem těmto rodinám pomoci. S těmito pozměňovacími návrhy souhlasím. Myslím, že by mohly být podpořeny i touto Poslaneckou sněmovnou.

Věřím tomu, že celý návrh projde do třetího čtení, kde ctěná Poslanecká sněmovna tento návrh jako celek schválí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Návrh iniciativně projednal také výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky 397/1 a 397/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednal tuto oblast. Víceméně se zabýval tou první oblastí, která zabezpečuje úpravu státní správy v oblasti státní sociální podpory. K tomu bylo přijato usnesení, které jste obdrželi písemně.

Myslím, že k této verzi nemám co dodat. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby nás o jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí informoval zpravodaj výboru pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, také moje zpráva jako zpravodaje výboru bude velmi stručná a jednoduchá. Konstatuji, že usnesení výboru č. 130 jste dostali, a v něm je uvedeno, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 23. schůzi dne 18. září tento zákon projednal, doporučuje jeho schválení s deseti pozměňovacími návrhy, které jsou v tisku uvedeny.

Uvádím jen stručně, že v době, kdy náš výbor se tímto tiskem zabýval, již měl k dispozici znění usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a díky pečlivé práci se nám podařilo, aby všech deset bodů bylo identických s návrhy gesčního výboru.

To je celá moje zpravodajská správa.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Milady Emmerové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, dovolte mi, abych vás krátce seznámila s názorem pracovnice Magistrátu města Plzně na změnu, která byla přijata při jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Týká se zařazení státní sociální podpory pod úřady práce i pro magistrátní města.

Cituji: "Náš magistrát začal zjišťovat výdaje, které jsou z jeho strany čerpány na krytí státní sociální podpory. Bylo zjištěno, že výdaje magistrátu na zajištění této činnosti značně převyšují částku, která je na financování státní podpory získávána od státu. Celkové výdaje odboru státní sociální podpory v Plzni, zahrnující věcné a provozní výdaje, mzdové prostředky a pojistné, činily v roce 2002 částku zhruba 15 mil. Kč a v prvním pololetí roku 2003 částku zhruba 9 mil. Kč. Z těchto údajů je jasné, že město ze svého rozpočtu výkon státní správy dotuje a bude pro ně výhodné, pokud všechny tyto výdaje na státní podporu přejdou na stát. Státu kromě výše uvedených částek výdaje na státní podporu ještě vzrostou o další částky, např. prostory, ve kterých dosud sídlíme, bude muset stát od města pronajmout. Bude nutné pracoviště dovybavit kancelářskou technikou, popřípadě si ji pronajmout od obce. U pracovníků magistrátu dojde přechodem pod úřady práce ke značnému propadu mezd. V případě Plzně se jedná zhruba o částku 5 tis. Kč měsíčně, což je v rozporu s tvrzením paní náměstkyně ministra práce a sociálních věcí, která tvrdí, že se jedná o částku 2 tis. Kč měsíčně. Stejná situace nastane i v případě Prahy, Brna a Ostravy, zde však budou náklady ještě vyšší, neboť jsou mnohem početnější a mají odloučená pracoviště, takzvaná kontaktní místa."

Z těchto důvodů se citovaná pracovnice domnívá, že původní vládní návrh lépe odpovídá situaci i postavení těchto pracovníků. Já se s jejím návrhem ztotožňuji a v podrobné rozpravě podám pozměňovací návrh. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O slovo se přihlásil pan zpravodaj. Nevím, jestli v obecné rozpravě. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Dovolte mi, kolegyně a kolegové, abych se k tomuto problému vyjádřil, neboť byl bohatě diskutován. To, co zde přednesla paní kolegyně Emmerová, je samozřejmě pravda, ale pravda, která se týká všech magistrátů, a návrh, který je dnes na stole a je předložen vládou, vlastně řeší všechny magistráty převodem činnosti na úřady práce, s výjimkou Prahy, Plzně, Brna a Ostravy. V tom je tedy kámen úrazu - jestli všichni mají brát za stejnou práci stejné peníze, nebo budou na magistrátech brát jiné peníze. A to ještě u magistrátů nižší kategorie přejde činnost na úřady práce a ve větších celcích to zůstane tak, jak je to dnes. Jde o určitou spravedlnost. Problém dělá Praha. To je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám další přihlášku do obecné rozpravy, ale vidím, že se hlásí pan poslanec Grospič. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych velice stručně navázal na své předřečníky. Já chápu, že tato novela, která zapadá do rámce balíčku nazvaného "reforma veřejných financí", je problematická, protože zčásti se dotýká změn v kompetencích orgánů ve státní sociální podpoře. Tato otázka zaměstnávala i náš sociální výbor, protože samozřejmě přechod pracovníků zpět z obecních úřadů na úřady státní s sebou nese v mnohem určitý platový sestup.

Já bych chtěl jen říci, že předmětem novely a jejím hlavním jádrem jsou sociální restrikce. Vládní novela zapadá svým charakterem do části novel jiných právních předpisů, označovaných jako "reforma veřejných financí", ve skutečnosti však nejde o reformu veřejných financí ani sociálního systému, přestože se tato novela tak tváří, ale o jeho významnou restrikci, od níž si vláda tak jako u ostatních návrhů, které dnes projednáváme, slibuje finanční úspory v oblasti státních sociálních dávek, tedy restrikcemi mandatorních výdajů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP