(12.50 hodin)
(pokračuje Grospič)

V roce 2002 bylo na dávkách státní sociální podpory vyplaceno celkem 33,7 mld. Kč, to je 1,48 % očekávaného HDP. Vláda předpokládá postupné snižování těchto výdajů státního rozpočtu na dávky státní sociální podpory v roce 2004 na 1,39 % HDP a na 1,34 % HDP v roce 2005.

Ve skladbě dávek státní sociální podpory má nejvýznamnější místo svým objemem přídavek na dítě. Druhou nejvýznamnější dávkou je rodičovský příspěvek, dále sociální příplatek a příspěvek na bydlení a konečně příspěvek na dopravu.

Přestože výdaje státního rozpočtu na státní sociální politiku dosahují téměř 34 mld., není asi správné hledat řešení snižování deficitu státního rozpočtu v omezování dávek státní sociální podpory nebo jejich snižování, a to i přesto, že rozhodně dochází ve stávajícím nepřehledném systému státní sociální podpory k jejímu zneužívání.

Vládou navrhovaná opatření nepůjdou, jak se uvádí např. u rodičovského příspěvku, ke zvýšení životní úrovně, ale jsem přesvědčen, že budou naopak směřovat k jejímu omezení. Obdobně lze posuzovat i snahu likvidovat příspěvek na dopravu a snahu iniciovat systém žákovských slev, když stát nemá možnost účinně regulovat dopravní obslužnost a přesouvá ji do oblasti politik jednotlivých krajů. Vládá se ani nepokusila souběžně se zrušením příspěvku na dopravu navrhnout jinou alternativu, která by umožnila v širší míře zavedení žákovských slev.

Vládou navrhovaná opatření nejsou tedy motivační a jsem přesvědčen, že nejsou ani dlouhodobě koncepční a neřeší současné problémy státní sociální podpory v České republice. Proto mi dovolte, abych v rámci obecné rozpravy navrhl zamítnutí předloženého vládního návrhu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy nemám ani nikoho nevidím, že by se hlásil z místa, proto obecnou rozpravu končím.

V obecné rozpravě padl jeden návrh, a to návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Já se pokusím všechny přivolat. Budeme hlasovat ve 12 hodin 51 minut.

Na žádost pléna vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Připomínám, že jsem vás všechny odhlásila, prosím tedy, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami.

Pan ministr Pavel Němec čeká na náhradní kartu, takže počkáme, než mu náhradní karta bude vydána. Pan poslanec Pavel Němec má náhradní kartu č. 17.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí projednávaného tisku.

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 33 z přítomných 190 poslanců 91 hlasovalo pro návrh, proti hlasovalo 96 poslanců. Návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám jednu písemnou přihlášku, a to paní poslankyně Milady Emmerové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo v podrobné rozpravě.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Dovolte, abych přednesla avizovaný pozměňovací návrh k tisku 397.

Za prvé -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím o klid! Kolegyně a kolegové, prosím ztište se. Kdo chcete hovořit, prosím, odejděte ven.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Jde o pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v tisku 397/1, usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 130, tohoto znění: Pozměňovací návrhy uvedené pod body 1 až 10 se zrušují.

Za druhé. Pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu uvedenému v tisku 397/2, usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 107: Pozměňovací návrhy uvedené pod body 1, 7až- 12, 14 a 15 se zrušují.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Tomáš Kvapil a poté pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Já podávám jeden takový drobný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 397/2, to je usnesení výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 107 z 11. září letošního roku. V bodě 2 se slova "za měsíc červenec a srpen" nahrazují slovy "za měsíc červenec, srpen a září". To rozšíření o září, jde vlastně o to, aby pro výpočet příjmů rozhodných pro přiznání dávky podle usnesení výboru se vlastně, zjednodušeně řečeno, nezapočítávaly příjmy z brigád nezaopatřených dětí za červenec, srpen. Domnívám se, že by bylo vhodné podobné ustanovení rozšířit i na září kvůli vysokoškolákům.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Radko Martínek, poté pan zpravodaj pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové. Já bych si jenom dovolil poznamenat, že jsem si dovolil předložit v písemné podobě pozměňovací návrh k tomuto tisku. Je to tisk, který v podstatě obsahuje jistý komplexní pozměňovací návrh usnesením výboru sociálního s tím, že je tam vlastně zahrnuta změna. A ta změna se týká toho, že v případě, že Poslanecká sněmovna schválí převod těchto kompetencí na pracovní úřady, pak odvolací institucí by nebyl kraj, jak je to v současné době, kdy prvoinstančně je to u obcí přenesené působnosti, ale bylo by to Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pozměňovací návrh jsem předložil v písemné podobě a byl rozdán do lavic.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka a poté pan poslanec Svatopluk Karásek.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Dovolte, abych předložil také dva pozměňující návrhy. Jeden jste dnes obdrželi písemně. Jedná se o pozměňující návrh na změnu názvu úřadů práce s tím, že pokud tyto úřady budou vykonávat vedle dosavadní činnosti ještě systém státní sociální podpory, případně dále i některých dávek sociální potřebnosti, myslím si, že i svým názvem by měly korespondovat se svou činností. Takže návrh je předložen písemně, žádám, aby protokolárně bylo zaneseno, že byl přednesen. Jedná se o termín "úřady práce a sociálních věcí". De facto koresponduje tento termínem s ministerstvem.

Další návrh, který předkládám, je k vládnímu návrhu, a to, že bod č. 17 vládního návrhu se zrušuje. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Svatopluk Karásek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Svatopluk Karásek: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové. Podávám pozměňovací návrh k tomuto zákonu. Podal jsem ho v písemné formě, máte ho před sebou.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP