(12.30 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Bod osmý. V § 30 odst. 1 se slovo "též" zrušuje.

Za druhé - za bod osm se vkládá nový bod devět, který zní: V § 30 odst. 3 se slova "odstavců 2 a 3" nahrazují slovy "odstavců 1 a 2". Další body se přečíslují.

Za třetí - dosavadní body 10, 14, 15 a 16 se vypouštějí. Další body se přečíslují.

Za čtvrté - v dosavadním bodě 17 se v § 37 odst. 2 slova "podle § 31" nahrazují slovy "podle § 30 nebo § 31".

V článku II v bodu 4 se slova "§ 30 zákona o důchodovém pojištění" nahrazují slovy "§ 30 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění ve znění účinném ke dni 31. prosince 2003".

Další je pozměňovací návrh, který se týká doby studia před 1. lednem 1996 získané před 18. rokem věku, se bude hodnotit plně pro vznik nároku na důchod i pro výši důchodu.

V článku I v bodu 4 se slova "skončení povinné školní docházky" nahrazují slovy "dosažení věku 18 let".

V článku II v bodě 3 se věta první vypouští a ve větě druhé se za slova "doba studia" vkládají slova "po dosažení věku 18 let".

Další je legislativně technická úprava. Vztahuje se k části druhé, článku III bodu 4. V § 5a odst. 2 písm. c) ve větě čtvrté se slova "v nichž byla alespoň po část měsíce vykonávána samostatná výdělečná činnost" nahrazují slovy "v nichž byla aspoň po část měsíce vykonávána vedlejší samostatná výdělečná činnost".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Miladě Emmerové. Slovo udílím panu poslanci Jaromíru Kohlíčkovi. Připraví se pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych měl jeden velmi skromný pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 396. Je to podobná změna jako v předchozím bodě. Navrhuji, aby v zákoně 155/1995 Sb. v § 5 odst. ch) byl doplněn text za čárkou "poslanci zvolení v České republice do Evropského parlamentu," .

Děkuji, to je vše.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovoluji si oznámit, že stejně jako v předchozím tisku obdrželi jste včera namnožené mé pozměňovací návrhy. Žádám, aby protokolárně bylo zaneseno, že byly předneseny v podrobné rozpravě. Je tam uvedeno celkem šest okruhů pozměňovacích návrhů.

První okruh se týká problému, který jsem zmínil v podrobné rozpravě. Chtěl bych jen uvést, že se jedná o každoroční prověrku 165 tisíc částečných invalidních důchodců, jejímž výsledkem jsou asi 2 % odejmutí a 2 % krácení. Efekt je minimální. Čtyři listy, které každoročně kolují, zaměstnávají obrovskou skupinu osob na správě sociálního zabezpečení od okresů až po centrum. Navazuje na to řada urgencí, dalších opravných řešení a koneckonců i soudů. Myslím si, že uvolnění práce těchto lidí budeme potřebovat, tak jak jsme projednávali v tisku 310.

Co se týká druhého návrhu, je zde řešen souběh starobního důchodu s výdělkem, kde dle mého názoru dojde k dalšímu problému při uvolňování míst pro nezaměstnané.

Další návrhy jsou převzaty z návrhů odborů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím. Zároveň také končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. V podrobné rozpravě nebyl podán žádný návrh, o kterém bychom hlasovali.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného pořadu jednání projednávat, je bod

 

21.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 397/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych krátce uvedl a ještě připomněl ve druhém čtení některé návrhy, které jsou v rámci tohoto zákona. O důvodech pro přijetí navrhovaného zákona jsem už hovořil při prvním čtení. Čili nyní k těm změnám, které jsou navrhované.

Státní sociální podporu budou v prvním stupni od 1. dubna 2004 provádět úřady práce namísto obcí s rozšířenou působností. Vládní návrh zákona stanoví výjimku z tohoto řešení, a to u měst Brno, Ostrava a Plzeň, kde by působnost měla být svěřena magistrátům těchto měst, protože tam byla od počátku, i v dobách existence okresních úřadů. V hlavním městě Praze budou působnost vykonávat úřady městských částí určené statutem hlavního města Prahy, tak jak tomu bylo opět za existence okresních úřadů.

Při projednávání ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byl však schválen pozměňovací návrh, aby nebyla stanovena výjimka u měst Brna, Plzně a Ostravy a v těchto městech aby též přešla působnost na úřady práce. Tentýž pozměňovací návrh schválil výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. S touto změnou vládní návrh zákona souhlasí. Myslím, že je možné tento návrh podpořit.

Odvolacími orgány zůstávají podle vládního návrhu krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy pro hlavní město Prahu. Navrhovaný převod kompetencí na úřady práce je z hlediska státního rozpočtu úspornější řešení než současná právní úprava, podle níž má být agenda státní sociální podpory převedena k 1. dubnu 2004 na všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Do uvedeného data provádí státní sociální podporu pouze obecní úřady, a to v sídlech zrušených okresních úřadů.

Převod kompetencí na všechny obecní úřady obcí s rozšířenou působností by si vyžádal ze státního rozpočtu nejméně 1,6 mld Kč správních výdajů navíc. Při převodu kompetencí na úřady práce by to mělo být v rozsahu maximálně do půl miliardy Kč. Tato potřeba prostředků je dána skutečností, že nad rámec zaměstnanců vykonávajících agendu státní sociální podpory bude potřeba zajistit i agendu s tím související. Myslím si, že to nebude zásadní problém.

Další navrhované změny se týkají dávek státní sociální podpory. Navrhuje se zrušit příspěvek na dopravu, neboť jde o dávku, která do systému státní sociální podpory systémově nepatří.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP