(12.20 hodin)
(pokračuje Škromach)

Pokud jde o otázku započítávání doby studia pro nárok na důchod, došlo také k dohodě, kde by se měla započítávat i doba před 18. rokem věku. Pokud jde o předčasné důchody, tak zde byl také jeden z požadavků naplněn - u invalidních důchodů bude možné jako doposud odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku a u částečného invalidního důchodu tři roky s tím, že bude možné uplatnit výhodu.

Myslím, že příslušné pozměňovací návrhy budou předneseny v rámci podrobné rozpravy poslanci tohoto ctěného sboru, a musím říci, že tyto návrhy budou určitě ze strany ministra podpořeny.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 396/1. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Alena Páralová.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví ze 16. schůze dne 11. září 2003.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 396, a aby přijala k tomuto návrhu změny a doplnění, které jste obdrželi, jak řekla paní místopředsedkyně, se sněmovním tiskem č. 396/1.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a nevidím nikoho, že by se hlásil. Nyní se hlásí pan poslanec Opálka, kterému dávám slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, chtěl bych předeslat, že diskuse, která probíhala na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, vyvrcholila v usnesení, které zde bylo předloženo. Ale přesto bych chtěl poznamenat jeden moment.

Snažíme se nějakým způsobem stabilizovat důchodový systém, stabilizovat ho dokonce tak, že by mohl být po určitou dobu i přebytkový, ale myslím, že systémový přístup není ve všech oblastech stejný. Chtěl bych poukázat pouze na jeden problém a to je problém částečných invalidních důchodů a jejich řešení v souvztahu k plným invalidním důchodům, starobním důchodům a nakonec i k problematice příspěvků při mateřské dovolené.

Konstatuji, že jsem v této oblasti ve střetu zájmů, ale dovolím si vás upozornit na jednu docela závažnou záležitost. Jestliže poživatel částečného invalidního důchodu za rok překročí určitou hranici, která je nad 101 Kč daného limitu, tak je mu buď invalidní důchod krácen na 80 %, 50 %, nebo zcela odňat. V případě, že ztratí své zaměstnání nebo se mu sníží výdělek v daném roce, není nárok, aby důchod v tomto roce získal. Tento proces se znovu nastoluje až k 1. dubnu dalšího roku, kde se bude vypočítávat příjem za uplynulý rok. Znamená to, že vystavujeme tohoto člověka do situace, kdy buď si bude hlídat příjem a utíká nám částečně do šedé, nebo dokonce do černé ekonomiky, čímž státní rozpočet ztrácí příjem na daních, na sociální a zdravotní odvody, nebo ho postavíme do situace, že při ztrátě zaměstnání, pokud nenajde obratem jiné, bude zařazen do sociální sítě. Situace je natolik pikantní, že pokud jeho příjem byl vyšší a ztratí zaměstnání třeba v desátém měsíci, tak mu to ještě za minulý rok může vyjít tak, že i na příští rok ztratí invalidní důchod, a on bude bez práce. To je docela svízelná situace. Proto navrhujeme v zákonu, aby souběh starobních důchodů a výdělku vlastně nebyl omezen, v jiném zákoně v tisku 397 dokonce jdeme tak daleko, že nebudeme hlídat ani hranice výdělku u mateřské dovolené, ale tady tento princip zachováváme. Myslím, že toto ukazuje na určitý nesystémový přístup.

Pokusím se, pokud neprojde návrh, který vznesu za chvíli, v podrobné rozpravě přednést pozměňovací návrh.

Přesto považuji tuto předlohu za špatnou a doporučuji, aby v podrobné rozpravě bylo hlasováno o jejím zamítnutí. Čili navrhuji její zamítnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, ještě jednou se vás zeptám - vy jste řekl, že navrhujete zamítnutí, aby se o tom hlasovalo v podrobné rozpravě, ale měl jste jistě na mysli text po obecné rozpravě. (Poslanec Opálka: Ano.)

Nevidím již nikoho dalšího přihlášeného a obecnou rozpravu proto končím.

V obecné rozpravě padl jeden návrh, a to návrh pana poslance Miroslava Opálky na zamítnutí. Pokusím se vás všechny přivolat. Pro všechny přítomné zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Všechny vás na žádost z pléna odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ještě jednou opakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí projednávaného návrhu zákona.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 32 z přítomných 191 poslanců hlasovalo 91 pro návrh, proti bylo 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Otevírám rozpravu podrobnou, do které mám dvě přihlášky - paní poslankyni Emmerovou a pana poslance Kohlíčka. Jako první dostává slovo předsedkyně výboru pro sociální politiku a zdravotnictví paní poslankyně Milada Emmerová.

 

Poslankyně Milada Emmerová: Vážená paní místopředsedkyně, vážení přítomní, tak jak předeslal pan ministr Škromach, podávám pozměňovací návrhy k tisku 396, a sice první z nich se vztahuje k zachování sníženého důchodového věku u žen, které vychovaly děti.

V článku 1 bod 11 zní: V § 32 odst. 2 se slova "do 31. prosince 2006" nahrazují slovy "do 31. prosince 2012".

Za druhé, bod 12 zní: § 32 odst. 3 zní: Po 31. prosinci 2012 činí důchodový věk, pokud pojištěnci nedosáhli důchodového věku podle odst. 1 nebo odst. 2 a) u mužů 63 let, b) u žen 1. 59 let, pokud vychovaly alespoň pět dětí, 2. 60 let, pokud vychovaly tři nebo čtyři děti, 3. 61 let, pokud vychovaly dvě děti, 4. 62 let, pokud vychovaly jedno dítě, nebo 5. 63 let.

Další pozměňovací návrh k tisku 396 se zabývá zachováním nároku na předčasný starobní důchod ze zdravotních důvodů, tj. zrušení nároku na tento důchod jen ve vztahu k podmínce vedení u úřadu práce po dobu 180 dnů.

K článku I. 1. Body 7 a 8 znějí: V § 30 se odstavec 1 zrušuje a dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP