(12.10 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Jaromír Kohlíček, připraví se pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, zjistil jsem, že v předloze, o které právě diskutujeme, tj. sněmovní tisk 393, předkladatel poněkud opomněl, že mezi těmi, kteří jsou voleni, kteří jsou placeni z našich peněz, z peněz daňových poplatníků, od příštího roku budeme mít také 24 poslanců Evropského parlamentu. V tomto smyslu bych dal svůj návrh, a to v zákonu č. 54/1956 Sb. doplnit v daném znění:

V § 2 odst. g) za čárku doplnit: "poslanci zvolení v České republice do Evropského parlamentu".

To je všechno.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vystoupí pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že neprošel návrh na zamítnutí, dovolil jsem si využít usnesení Poslanecké sněmovny. Obdrželi jste již včera namnožené pozměňovací návrhy. Žádal bych, aby protokolárně byly vzaty jako přednesené v podrobné rozpravě. Jedná se celkem o tři okruhy pozměňujících návrhů. Žádal bych také, aby ve třetím čtení podle těchto okruhů bylo hlasováno.

Jde v podstatě v prvním případě o můj vlastní pozměňující návrh a v dalších případech o osvojené pozměňovací návrhy odborů.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Nemám zde žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, ale vidím, že se z místa hlásí pan poslanec Marian Bielesz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marian Bielesz: Děkuji za slovo. Chtěl bych k tomuto zákonu přednést rovněž dva krátké pozměňovací návrhy, a to vzhledem k tomu, co jsme zde před chvílí slyšeli, míním tím pozměňovací návrhy svého předřečníka, které jdou jaksi nad rámec dohodnuté podoby reformy veřejných financí.

Podávám tyto dva jednoduché pozměňovací návrhy:

První pozměňovací návrh: V § 15 odst. 3 se slovo "prvního" nahrazuje slovem "čtvrtého".

Druhý pozměňovací návrh: V § 17 odst. 2 se druhá věta ruší.

Mé pozměňovací návrhy se týkají poskytování nemocenské, která by se měla poskytovat až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. Je všeobecně známá skutečnost, že Česká republika patří k zemím s nejvyšším počtem nemocenských v Evropě. Velká část těchto nemocenských - a můžeme se dohadovat, jestli se jedná o 30 %, 40 %, nebo 50 % - je zcela neoprávněných, ba podvodných, zneužívajících náš systém zdravotního pojištění. Tyto případy značně zatěžují hospodaření zdravotních pojišťoven a podílejí se tak na jejich finančních problémech. Toto má pak zpětně negativní dopad na kvalitní poskytování zdravotní péče a tím i na všechny občany této země, to znamená i na ty, které zneužívání nemocenské nikdy ani nenapadlo.

Tento systém byl zaveden v řadě evropských zemí a všude tam přinesl značný pokles počtu krátkodobých nemocenských. Jinými slovy, odhalil pravou tvář, reálný stav zneužívání nemocenského systému. Z těchto důvodů uvedené pozměňovací návrhy ctěné Poslanecké sněmovně předkládám. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Marian Bielesz byl posledním přihlášeným do podrobné rozpravy a nevidím nikoho dalšího, že by se hlásil. Podrobnou rozpravu tedy končím. A vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, který podle schváleného pořadu jednání budeme projednávat, je bod

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych ještě krátce připomenul změny, kterých se týká tento návrh zákona.

Je to opět zákon, který je předložen v souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů, čili reformy. A hlavním cílem návrhu zákona je v oblasti důchodového pojištění a pojistného na sociální zabezpečení učinit takové úpravy, které přispějí k finanční udržitelnosti důchodového systému v dalších letech. Navrhovaná parametrická opatření jsou reakcí na dosavadní deficit bilance příjmů a výdajů důchodového systému a zejména na prognózy dalšího vývoje, podle nichž by se tento deficit měl prohlubovat.

Navrhovaná opatření míří k hlavním příčinám deficitu, jimiž jsou nová konstrukce výpočtu důchodů od roku 1996, velký počet předčasných starobních důchodů, který vede i ke snižování průměrného důchodu jako takového, snížení procentní sazby pojistného na důchodové pojištění o 1,2 procentního bodu od roku 1996, nepříznivý vývoj relace počtu důchodů a počtu pojištěnců - plátců důchodů, který je ovlivněn především demografickým vývojem, a nízké pojistné odváděné osobami samostatně výdělečně činnými, přičemž počet osob samostatně výdělečně činných se vzhledem k počtu zaměstnanců zvyšuje.

Ne všechna navrhovaná opatření budou mít bezprostřední finanční dopad, neboť v oblasti důchodového pojištění je třeba zohledňovat řadu hledisek, zejména sociální hledisko ve vztahu k důchodovému věku a to, že důchodové otázky jsou vždy dlouhodobou záležitostí. Některá opatření se proto začnou realizovat až s určitým časovým odstupem. Jde především o další zvyšování důchodového věku, avšak je třeba připomenout již nyní, aby se pojištěnci mohli na toto zvyšování připravit.

O jednotlivých navrhovaných opatřeních, tj. zvyšování důchodového věku i po roce 2006, změnách u předčasného starobního důchodu, hodnocení doby studia, podmínkách výplaty starobního důchodu při výdělečné činnosti, účasti na pojištění u osob samostatně výdělečně činných a změnách v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jsem hovořil podrobně v rámci prvého čtení. Myslím, že tyto změny jsou dostatečně známy a že není potřeba je nyní znova zvlášť vyjmenovávat a zdůvodňovat.

Chtěl bych zdůraznit, že vláda předložila všechna tato opatření se snahou přispět k racionalizaci mandatorních sociálních výdajů a k fiskální konsolidaci veřejných rozpočtů.

Tady bych ještě zdůraznil, že během jednání se sociálními partnery došlo v této oblasti k některým návrhům na úpravu, to znamená, že důchodový věk se bude prodlužovat u mužů a bezdětných žen do roku 2013 a v roce 2013 bude toto navyšování ukončeno s tím, že u žen, které měly děti, se bude započítávat to zvýhodnění, které už tam je dnes započítáno.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP