(12.00 hodin)
(pokračuje Škromach)

Tento návrh zákona je součástí návrhů předložených vládou v souvislosti s opatřeními navrhovanými v oblasti stabilizace veřejných rozpočtů. O důvodech pro přijetí tohoto zákona jsem podrobně hovořil ve svém úvodním slově při projednávání návrhu v prvním čtení. Připomenu nyní nejvýraznější navrhované změny v oblasti nemocenského pojištění.

Prodlužuje se rozhodné období pro zjišťování denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění z dosavadního kalendářního čtvrtletí na dvanáct kalendářních měsíců. Touto úpravou se dostáváme k spravedlivějšímu posouzení zúčtovaných příjmů náležejících za delší období.

Dále denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny se snižuje za dobu prvních 14 dnů pracovní neschopnosti o 480 Kč, ze současných 100 % na 90 %. Kromě finanční úspory přispěje tato úspora k omezení zneužívání dávek.

Dále procentní sazba nemocenského se snižuje za první tři dny pracovní neschopnosti ze současných 50 % na 25 %. Cílem této úpravy je omezit krátkodobé pracovní neschopnosti, které jsou často účelové, a snížit tak celkovou pracovní neschopnost.

Dále se prodlužuje doba, po kterou nebudou zvyšovány redukční hranice denního vyměřovacího základu používané pro výpočet dávek nemocenského pojištění a dávek nemocenské péče v ozbrojených silách, o další dva roky, tj. do roku 2005. Jedná se o opatření, které v horizontu dalších tří let znamená největší finanční úsporu z prostředků nemocenského pojištění, byť úspory nejsou primárním cílem tohoto opatření, ale zjednání určitého spravedlivějšího systému a omezení zneužívání systému nemocenského k řešení jiných sociálních situací než nemoci.

Věřím tomu, že tento zákon propustíte do třetího čtení, ve kterém bude moci být schválen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 393/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, paní předsedající. Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví tento návrh projednal na svém zasedání a doporučuje sněmovně jeho přijetí.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím pana poslance Opálku, který se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, kolegyně, kolegové, chtěl bych se krátce vyjádřit k předloze, ke které jsem již hovořil v prvním čtení.

Je nám předložen fakt, a to, že výdaje na nemocenské pojištění jsou prokazatelně vyšší než příjmy. Na druhé straně je nám předložen závěr, že systém je zneužíván, a je tudíž potřebné přijmout řešení. Řešení je předloženo v materiálu vlády, tisk 393, avšak jeho cílem není eliminovat úzké místo, to znamená deklarované zneužívání, o kterém zde hovořil před chvílí i pan ministr, a není také navrženo, jak lze tyto velké náklady vyřešit omezením zneužívání, to je posílení kontrolní činnosti. Koneckonců by stačilo oprášit některé z minulosti zavedené metody a mechanismy; dnes za pomoci výpočetní techniky by určitě zabezpečily eliminaci řady těchto problémů.

Jde o to, aby v systému, kde jde o nemocenské, které by se sledovalo podle organizací, podle diagnóz a koneckonců i podle lékařů, bylo hodnoceno, kdo se jak odchyluje od průměru, aby se na grémiích dotčených organizací tento systém posuzoval a vyvozovaly se i určité závěry, využilo se také toho, co už dnes v některých místech funguje, to znamená dohod mezi příslušnými okresními správami sociálního zabezpečení a zaměstnavateli, kdy tito zaměstnavatelé provádějí kontrolu, jak je plněn léčebný režim pacientů, a v případě neplnění je informace podávána příslušným správám sociálního zabezpečení a řešena prostřednictvím jejich systémů. V neposlední řadě jde i o motivaci kontrolorů okresních správ sociálního zabezpečení apod.

Místo tohoto řešení vláda navrhuje plošně vyřešit - vlastně cestou kolektivní viny - všem stejně, ať už jsme systém zneužívali, či budeme zneužívat, nebo jsme si předplatili něco, na co vlastně budeme mít omezené právo. Myslím si, že plošná restrikce není řešením. A koneckonců bychom se měli zaměřit i na fakt, který je znám, to znamená, firmy zneužívající nemocenského, kdy prostřednictvím takzvaných černých duší se dosáhne až šedesátitisícové nemocenské na osobu. Ani tento problém není v předloze řešen.

Proto navrhuji zamítnutí tohoto tisku v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nevidím žádnou jinou přihlášku do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu tedy končím.

V obecné rozpravě padl jeden návrh, o kterém budeme hlasovat. Je to návrh na zamítnutí projednávaného tisku. Pokusím se přivolat kolegyně a kolegy. Na žádost z pléna vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se všichni přihlásili znovu svými identifikačními kartami.

Pro ty, kteří přicházejí, opakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Všechny jsem vás odhlásila. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 31 - z přítomných 192 poslanců 93 hlasovalo pro návrh, proti 97. Tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji rozpravu podrobnou. Jako první se přihlásil pan poslanec Josef Hojdar. Připraví se pan poslanec Kohlíček. Prosím o klid.

 

Poslanec Josef Hojdar: Paní předsedající, děkuji za slovo. Mám tyto pozměňovací návrhy:

V části první článku jedna bodu jedna se slova a číslo 50 nahrazuje číslo číslem 25 zrušují. Jedná se o § 17 odst. 2. Je to zdůvodněno tím, že návrh je zaměřen nesprávným směrem, protože o nemocnosti stejně rozhodují nikoliv sami nemocní, ale zdravotnictví, to znamená lékaři, tj. si pohodlím zneužíváním stávajících zákonů vytváří poptávku po svých službách tak, aby se mohlo pořád citovat, že není dost peněz. Říkám, že tento zákon je poměrně asociální a je také nespravedlivé snižovat dávky za první tři dny nemocnosti ze stávajících 50 na 25 %. Pochopitelně se to dotkne pouze těch nejnižších příjmů, protože zaměstnanci s vysokými příjmy většinou pracují v podmínkách, kde nemusí tři dny marodit.

Toto je odůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP