(11.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Hojdar. Mám ještě další dvě přihlášky. Přihlášen je pan poslanec Gongol a poté pan poslanec Kalousek. Nyní má slovo pan poslanec Josef Hojdar.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji. Mám tady velmi krátký pozměňovací návrh k tomuto návrhu zákona, a to, že bod č. 9 se zrušuje, to znamená, že by zůstávalo stávající znění § 15 v nezměněné podobě. Musím říci, že v odůvodnění, které je v předloženém návrhu, je záležitostí snížení příjmů do státní kasy o 3 až 4 mld. Kč. Já osobně se domnívám, že v době, kdy potřebujeme každou korunu a saháme do daleko citlivějších oblastí, není toto ničím podloženo, a řekl bych, že je to dokonce z hlediska sociálních dopadů nepřijatelné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Jaroslav Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Paní předsedající, dámy a pánové, především děkuji za slovo. Rovněž u tohoto návrhu zákona, který se týká daně dědické, darovací a daně z převodu nemovitostí, chci postupovat stejně racionálně jako u daně z příjmů, a proto jsem si dovolil připravit tyto pozměňovací návrhy písemně. Žádám, aby byly zaprotokolovány jako pozměňovací návrhy předložené ve druhém čtení.

Podstatou těchto mých návrhů je přizpůsobit výši těchto daní stavu obvyklému v okolních zemích. O jejich výši se lze přesvědčit z přehledu, který jsme dostali. Doporučuji všem poslancům, aby si je důkladně prostudovali.

Na závěr chci říci, že i zde platí to, že pan ministr zcela evidentně - a myslím, že to i přiznal - šel k jednání se svou představou, ale vyšel s názorem, který mu byl vnucen. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: V souladu s dohodou stran vládní koalice v Kolodějích, v souladu se svým avízem v obecné rozpravě navrhuji tři krátké pozměňovací návrhy.

Bod 16 vypustit.

Bod 17 vypustit.

Bod 18 vypustit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, proto podrobnou rozpravu končím a končím také druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného pořadu jednání projednávat, je bod 18, kterým je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 400/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, projednávaný tisk je novelou harmonizační, implementuje směrnice Evropských společenství, reaguje na vývojové trendy ve vykazování a vedení účetnictví ve vyspělých zemích a je i novelou, která přijetím umožní čerpání prostředků Evropské unie a zabrání případným sankcím, které by byly spojeny s jejich nesprávným použitím v rámci České republiky.

Chtěl bych poděkovat rozpočtovému výboru za způsob projednávání tohoto tisku. Všech sedm pozměňovacích návrhů, které byly přijaty a jsou obsaženy v tisku 400/1, směřuje ke zpřesnění navrhované úpravy a reaguje na potřeby účetních jednotek, a proto mohu říci, že přijetí všech těchto pozměňovacích návrhů plně podporuji. Věřím, že obdobně s věcným způsobem projednávání tohoto návrhu přistoupí i Poslanecká sněmovna a bude možno tento návrh zákona schválit s tím, že je zde zřetelná vazba mezi projednávaným zákonem o dani z příjmů a touto novelou zákona o účetnictví.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Tento návrh jsme přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk 400/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Rafaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru, které jste obdrželi, jak už bylo řečeno, jako sněmovní tisk 400/1. Toto usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s vládním návrhem souhlasila ve znění připomínek tak, jak jste je obdrželi v písemné podobě. V podrobné rozpravě ještě doplním nějaké pozměňovací návrhy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a také nevidím nikoho, že by se do obecné rozpravy hlásil z místa. Obecnou rozpravu tedy končím a otevírám podrobnou rozpravu a prosím, pane zpravodaji, máte v ní jako první slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Připomínky, které byly v usnesení rozpočtového výboru, bych si dovolil ještě doplnit pozměňovacími návrhy, které jste dostali na stůl v písemné podobě řádně podepsané. Jedná se u těchto pozměňovacích návrhů o přesné doladění zákona tak, aby jeho výklad byl jednoznačný a aby všechny věci při projednávání zákona byly jednoznačně stanoveny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Ladislav Šustr. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Paní předsedající, dámy a pánové, dovolím si předložit tento pozměňovací návrh.

Do článku 2 - Přechodná ustanovení - zařadit nový bod č. 2, který zní: Občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení právnických osob, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek, které ke dni 31. prosince 2003 účtovaly v soustavě jednoduchého účetnictví, mohou vést účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., ve znění tohoto zákona, až do 1. ledna 2005. Do této doby se na ně přiměřeně vztahují ustanovení stávajících právních předpisů, která upravují účtování v soustavě jednoduchého účetnictví.

Dosavadní body 2 a 5 se přečíslují jako body 3 a 6.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou jinou přihlášku do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu končím a táži se pana ministra či pana zpravodaje, zda chtějí využít svého práva závěrečného slova. Zřejmě tomu tak není, takže končím projednávání tohoto tisku, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem, kterým se budeme podle schváleného pořadu jednání zabývat, je bod 19, kterým je

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb.,
o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství
a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych krátce uvedl návrh změny zákona, tak jak již bylo uvedeno, které jsou uvedeny pod tiskem 393.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP