(11.40 hodin)

Poslanec Miroslav Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás nyní seznámil se stavem projednání v rozpočtovém výboru na 18. schůzi dne 10. září 2003, kdy po úvodním slově náměstkyně ministra financí paní Legierské, zpravodajské zprávě poslance Svobody a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé nepřijal usnesení a za druhé zmocňuje zpravodaje, aby s touto zprávou seznámil Poslaneckou sněmovnu. Činím tak v tuto chvíli, děkuji za pozornost a předávám slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádné písemné přihlášky, ale vidím, že se hlásí pan poslanec Michal Doktor. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo a omlouvám se. Mé vystoupení je motivováno především tím, že projednávání tohoto návrhu zákona, resp. novely zákona č. 357/1992 Sb., utrpělo rovněž zvolenou procedurou, kdy rozprava o všech tzv. reformních zákonech byla sloučena a tento zákon detailně probírán nebyl.

Myslím, že jsou zřetelné záměry předkladatele, a chtěl bych uvést, že je považuji možná za jakousi taktickou chybu či jistý pokus o klamání veřejnosti spočívající v tom, že největší důraz toho, co je záměrem novely zákona o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, je snížení oné procentní sazby z 5 na 3 procenta daně z převodu nemovitostí. Veřejnost, média se soustředila na údaj změny z 5 na 3 procenta a ona prezentace toho, že v podstatě dojde ke snížení daně, a pan ministr financí tady zcela korektně řekl, že tento výpadek může být až v řádu 3 mld. Kč, byl daleko nejvíce diskutován a daleko nejvíce diskutovanou částí novely.

To, co už nebylo říkáno tak zřetelně, a myslím si, že trochu záměrně, a to, co už vůbec neprosáklo na veřejnost a nebylo prezentováno médii, ať už tiskovými, nebo elektronickými či jinými, je, že ambicí novely zákona o dani z převodu nemovitostí je zrušení či zúžení některých docela významných osvobození. Dnes v jiné části rozpravy nad jiným zákonem jsme alespoň v náznacích debatovali o tom, nakolik efektivní jsou nástroje peněz poskytovaných na nejrůznější podpory podnikání v nejrůznějších formách. Tím základem je, že jsou to peníze vybrané z kapes daňových poplatníků a přerozdělované zpět. Například na tituly podpory malého a středního podnikání je takových programů 17, ale je využíváno 12. Jinými slovy, dá se odvozovat, že podnikatelé ani nevědí, že takové programy existují.

Osvobození a zrušení daně z převodu nemovitostí právě v té oblasti, v níž vláda navrhuje toto zrušení, resp. toto osvobození zrušit, tedy zpoplatnit převod nemovitostí v oblasti podnikání, je přímo v rozporu s programovým prohlášením vlády Miloše Zemana, vlády Vladimíra Špidly a já myslím, že i v rozporu se zdravým rozumem. Jestli je nějaká nejpřímější, nejkorektnější, pro všechny stejná podpora v podnikání, v zakládání firem a podnikatelských subjektů, pak je to nástroj, který si vyzvedne každý bez účasti státu, když o něj má zájem, a nemusí žádat o žádné systémy podpor, které spravuje tisícovka úředníků.

Já nechápu, proč chce vláda České republiky klást další překážku v podnikání v České republice tím, že zruší či zúží některá osvobození - a já je ocituji. Ruší se osvobození od daně z převodu nemovitosti u vkladu nemovitosti do základního kapitálu obchodních společností a družstev. Smyslem osvobození od daně byla podpora vzniku a zakládání nových obchodních společenství a družstev. - Tuto větu prosím, ocitovanou z vládního prohlášení vlády Miloše Zemana, tam najdete, a já bych chtěl slyšet od ministra financí a předsedy vlády, jaký důvod má odstoupit od těchto tendencí, od těchto záměrů.

Ruší se osvobození od daně z převodu nemovitostí u převodu a přechodu nemovitosti při přeměnách obchodních společností fúzí, převody majetku, výměnu společníka nebo rozdělením společnosti atd. Ruší se osvobození od daně z převodu nemovitostí u prvních úplatných převodů nebo přechodů vlastnictví k novým stavbám. Uvedu, že s výjimkou pro převod a přechod vlastnictví k novým obytným domům a bytům. Tato opatření by měla zvýšit daňové inkaso o 1 mld. Kč. Myslím, že vyčíslený fiskální dopad, který při součtu tendencí vyznívá nepříznivě pro státní rozpočet - po odečtu ten propad inkasa je minus 2 mld. - bude spíš někde jinde, že nula od nuly pojde, jak se česky říká, a onen propad 3 mld. ze snížené daně se dobere právě zde. I já bych řekl, že tady, lidově řečeno, je jádro pudla, že to, co se má ušetřit na viditelném a mediálně prezentovaném snížení daně, bude sebráno z kapes podnikatelů a podnikajících osob.

Chtěl bych poprosit všechny, kteří budou hlasovat o takovémto znění zákona, aby se zamysleli nad osudem právě budovaných nemovitostí, které budou sloužit tu pro skladování zboží, tu možná pro jejich prodej a já nevím, pro co všechno. Jsou to všechno budovy budované a stavěné, jejich návratnost vykalkulovaná v systému, který v současné době platí, a vláda ČR, tato novela zákona, říká, že od 1. 1. systém bude fungovat jinak. Zkuste si vyslechnout zprávu o tom, jaká návratnost takovýchto podnikatelských aktivit bude, jak dopadne návratnost takových rozestavěných budov, jaké osudy budou mít takové projekty, a zkusme zvážit návrh na zamítnutí novely zákona číslo 317/1992, který formálně podávám.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Miroslav Kalousek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Paní předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, na tomto místě by bylo asi dobré připomenout dohody stran vládní koalice týkající se těch daňových sazeb, které se v rámci reformního balíku snižují. Dohoda byla, že se snižuje daň z příjmu právnických osob v trajektorii 28, 26 a 24, a to snižování bude částečně kompenzováno zrušením nebo zpřísněním některých osvobození u základu daně. Dohoda rovněž byla u poklesu daně z převodu nemovitostí z 5 na 3 procenta, aniž by byla obsahem dohody jakákoli kompenzace při osvobození od základu daně. To je potřeba zdůraznit a tím také avizuji své pozměňovací návrhy, které předložím v rámci podrobné rozpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádné další přihlášky do obecné rozpravy ani nikoho nevidím, že by se z místa hlásil. Obecnou rozpravu tedy končím.

V obecné rozpravě padl jeden návrh, o kterém budeme hlasovat, a to je návrh na zamítnutí. Pokusím se přivolat všechny, kteří chtějí hlasovat. Pro ty, kteří nebyli v jednacím sále, zopakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého tisku.

Vidím žádost o odhlášení, všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Hlasujeme o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 30 z přítomných 193 poslanců 92 hlasovalo pro návrh, 99 bylo proti návrhu. Tento návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP