(11.30 hodin)
(pokračuje Macháček)

Jenom mi dovolte kraťoučké zdůvodnění k tomu třetímu bodu. Paragraf 35 písm. l) upravuje přeměnu uzavřeného podílového fondu a investičního fondu na otevřený podílový fond. Jde o fondy, které vznikly v období kuponové privatizace, a je žádoucí, aby se přeměnily na standardní subjekty kolektivního investování a zpětným odkupem podílových listů bylo umožněno podílníkům získat majetek v těchto fondech. Proces přeměny byl však spekulativně u několika fondů napaden žalobou účastníka, který si koupil několik akcií těchto fondů a poté podal žalobu k soudu. Dožaduje se zastavení přeměny, neboť se obává, že by mohl jako podílník přeměněného fondu ručit za závazky, které vznikly před přeměnou, a byl tak vyzván věřitelem k jejich vyrovnání. Soud v několika případech tento návrh žaloby zamítl v neprospěch žalobce, avšak u několika fondů, jedná se o čtyři, kde je ale několik desítek tisíc podílníků, dosud nebylo o žalobě rozhodnuto. Tím hrozí reálné nebezpečí, že vzhledem k zablokování procesu přeměny se tyto fondy nebudou moci přeměnit do konce roku 2003 a Komise pro cenné papíry jim bude nucena díky dosavadní dikci zákona odebrat povolení ke vzniku. Tím dojde k jejich zrušení, což může být velmi nevýhodné pro podílníky, a zákonodárce tuto tvrdost rozhodně neměl v úmyslu.

Z výše uvedených důvodů se proto navrhuje prodloužit lhůtu pro přeměnu uzavřeného podílového fondu nebo investičního fondu na otevřený podílový fond o jeden rok, tj. do konce roku 2004, a zároveň uvést, že podílník přeměněného podílového fondu neručí za nevypořádané závazky investičního fondu, ale za tyto případné závazky je ručeno majetkem v podílovém fondu, tj. všemi podílníky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další v podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Tomáš Kvapil. Připraví se pan poslanec Radko Martínek.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Nejprve podám jen legislativně technickou opravu písařské chyby, která se vztahuje k bodu 3 usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, sněmovní tisk 401/2. V bodě 3 jsou uvedena slova "financování bytových potřeb účastníka". Správně má být "financováním bytových potřeb účastníka".

Moje pozměňovací návrhy jste obdrželi písemně, proto zde nebudu zdržovat jejich čtením. Krátce odůvodním jejich podání.

K bodu 3 jen podotknu, že se domnívám, že je vhodné ponechat v tomto odstavci vazbu nárok na státní podporu na splnění podmínek stanovených zákonem, což splňuje už současné platné znění zákona.

K bodu 2. Jedná se o možnost převodu částky, na kterou nebyla přiznána státní podpora, do následujících roků.

K bodu 3. Stavební spořitelny na rozdíl od ostatních bank spravují prostředky ze státního rozpočtu v nezanedbatelném objemu. Za vrácení těchto prostředků odpovídají státu nově i v případech, kdy účastníci nepoužijí úvěr na bytové potřeby. Plnění takových podmínek pro přiznání státní podpory je především v rukou klientů, a proto stavební spořitelny potřebují mít nástroje, jak částky státní podpory, které musí vracet do státního rozpočtu, vymáhat na klientech. Přijetím tohoto pozměňovacího návrhu dáváme také signál, že ten, kdo neplní podmínky smlouvy a navíc neplatí dluhy, bude moci být dostižen.

A konečně k bodu 4. Novela přináší zpřesnění definice bytových potřeb v § 6 a v určitých oblastech jejich rozšíření. V zájmu optimálního využití systému stavebního spoření k podpoře investic do bydlení navrhuji, aby rozšířeného výčtu bytových potřeb mohli využít také účastníci, jejichž smlouvy jsou uzavřeny před 1. lednem roku 2004, bude-li to pro ně výhodnější.

Chtěl bych říci na závěr, že toto je nesporná výhoda pro občany, už to rozšíření účelů, na jaké je možné použít úvěr ze stavebního spoření, ale potom také, bude-li přijat návrh výboru pro veřejnou správu, snadnější slučování smluv o stavebním spoření v jednu úvěrovou smlouvu. A to, co zde zaznělo v obecné rozpravě, tak do jisté míry koriguje právě i tento návrh. Protože v okamžiku, kdy se smlouva o stavebním spoření překlápí v úvěrovou smlouvu, tak stát na ni už neposkytuje příspěvek, a ve svém důsledku to tedy znamená okamžitou úsporu objemu, který stát dává stavebnímu spoření. Proto si myslím, že je vhodné, aby tyto návrhy byly i ve třetím čtení podpořeny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Radko Martínek. Je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, mám určité zpřesňující návrhy týkající se vládního návrhu, resp. toho, co jsme přijali na našem výboru.

Protože ten můj první pozměňovací návrh je shodný s pozměňovacím návrhem pana kolegy Kvapila, to je článek 1 bod 6 § 10 odst. 1, to je první bod jeho písemného materiálu, který vám byl rozdán, tak jej číst už nebudu a budu číst jenom ten druhý pozměňovací návrh, který v článku 1 bod 9 § 10 odst. 4 zní: Částka úspor přesahující 20 tis. Kč v jednom roce se z hlediska posuzování nároku účastníka na státní podporu převádí do následujícího roku spoření v případě, že účastníkem uzavřená smlouva bude obsahovat prohlášení účastníka, že v rámci této smlouvy žádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy změnit.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou jinou přihlášku do podrobné rozpravy a také nevidím, že by se někdo hlásil z místa. Podrobnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě nepadly žádné návrhy, o kterých by se dalo hlasovat. Končím tedy projednávání tohoto tisku, druhé čtení tohoto návrhu.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného pořadu jednání projednávat, je bod číslo

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb.,
o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších přepisů, a související zákony
/sněmovní tisk 395/ - druhé čtení

 

Předložený návrh z pověření vlády uvede ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pokud jde o návrh zákona, který vláda předložila k novele daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, hlavní změnou je snížení dosavadní sazby daně z převodu nemovitosti z 5 na 3 procenta.

Dále je navrhována změna splatnosti daně z převodu nemovitosti současně s podáním daňového přiznání a návazně i změna lhůt pro podání daňového přiznání, tak aby poplatník měl dostatečný časový prostor nejen pro jeho podání, ale i pro zaplacení daně.

Ke snížení administrativní náročnosti správy majetkových daní se dále navrhuje, aby při stanovení základu daně dědické bylo vycházeno z ceny majetku určené soudem v dědickém řízení a u vkladu do obchodních společností z hodnoty určené znalcem podle obchodního zákoníku. Rozšiřuje se i okruh osvobozených nabytí majetku, u kterých se daňové přiznání podává.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru, který předložil zprávu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Miroslav Svoboda.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP