(11.20 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Domnívám se, že rétorika Miloše Zemana, který tady před několika lety hřímal o tunelářích, lhářích, spálené zemi, že velmi silně v tuto chvíli chybí klientům čtvrtých cenových skupin. Jsem rád, že se našel někdo, kdo by tuto poptávku uspokojil.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Evžen Snítilý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Evžen Snítilý: Paní předsedající, dámy a pánové, jenom tři poznámky. Pochopil jsem, že jsem asi jediný, který nevyužívá dobro stavebního spoření, a oznamuji, že ani v této situaci nehodlám stavební spoření v mé rodině zřídit.

Druhá poznámka. Největší chybou této sněmovny v otázce bytové politiky je, že při řešení jakéhokoliv problému velice brzy sejde právě na cestu ideologickou. V řešení bytové problematiky je to zcela jistě cesta do pekel.

Za třetí. Byl tady citován seminář stavebních spořitelen. Myslím, že je korektní tady říci závěr semináře. Představitelé asociace stavebních spořitelen jasně deklarovali, že budou-li přijaty pozměňovací návrhy, kterými se zabýval náš výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, k žádnému rozkmitání nedojde. Že v systému, a já souhlasím, že je správný, nedojde k takovému pnutí, jak tady některý z předřečníků řekl, k nevyplácení nasmlouvaných úvěrů a možná k bankrotům. To je závěr semináře. Myslím si, že poslanci ve výboru pro veřejnou správu tento závěr respektovali a z toho vyplynuly tyto pozměňovací návrhy.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Evžen Snítilý byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Obecnou rozpravu končím a poprosím pana zpravodaje, aby shrnul předložené návrhy, které v obecné rozpravě byly předneseny.

 

Poslanec Jan Mládek: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, v rozpravě byly předneseny dva návrhy - návrh na zamítnutí tohoto zákona a podmíněný návrh na vrácení do výborů. Navrhuji hlasovat o těchto návrzích v tomto pořadí, jak jsem uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Pokusím se přivolat všechny kolegyně a kolegy, kteří chtějí hlasovat o předložených návrzích, do sněmovny.

Předpokládám, že jsme zde již všichni, kdo chtějí hlasovat. Pro ty, kteří zde nebyli, zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto tisku.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 28 z přítomných 198 poslanců 98 hlasovalo pro návrh, 97 proti návrhu. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím požadavek z pléna na odhlášení. Před dalším hlasováním vás tedy všechny odhlásím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Budeme tedy nyní hlasovat o návrhu pana poslance Braného, který navrhl, aby byl návrh zákona vrácen výboru k novému projednání.

 

Zahajuj hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 29 z přítomných 199 poslanců 98 hlasovalo pro návrh, proti 99. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, do které mám zatím tři přihlášky. Jako první se přihlásil pan poslanec Doktor, jako druhý vystoupí pan poslanec Macháček a jako třetí pan poslanec Kvapil. Nyní má slovo pan poslanec Michal Doktor. Omlouvám se. Slovo má pan poslanec Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě přednesl tři pozměňovací návrhy.

První by se týkal usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. V článku 1 bod 4, je to § 5 odst. 3, by se na konci, v případě, že by byl bod tři usnesení tohoto výboru č. 129 schválen, doplnila věta: "Za osobu blízkou se pro účely tohoto zákona považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel."

Za druhé, a to pro určité sladění, co to je účastník stavebního spoření, navrhuji, aby v článku IV se slova "a c)"zrušila.

Třetí bod. V článku I se vkládá nadpis - Část prvá a za Část prvou se vkládá Část druhá, která zní: "Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech."

Článek IV - zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 61/1996 Sb., č. 151/1996 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 124/1998 Sb., č. 362/2000 Sb. a č. 308/2002 Sb. se mění takto:

1) V § 35l odst. 2 se číslovka "2003" nahrazuje číslovkou "2004".

2) V § 35l se za odst. 2 vkládá nový odst. 3, který zní: "Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z investičního fondu dle odst. 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku, nebo za závazky investičního fondu, které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost, která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje a tyto závazky zahrne do majetku příslušného podílového fondu." Tím pádem dosavadní článek IV se označuje jako článek V a nad něj se vkládá nadpis "Část třetí".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP