(19.00 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Kvalita a rozsah nutné péče o osobu blízkou nebo jinou osobu bude jediným kritériem pro přiznání příspěvku. Změnou podmínek přiznávání příspěvku při péči o osobu blízkou a jinou osobu dojde k posílení odpovědnosti rodiny za zajištění řádné péče o své rodinné příslušníky a k vytvoření předpokladu pro postupné snižování počtu lůžek ve všech ústavních zařízeních. Přitom budou odstraněny negativní sociální důsledky dosavadní úpravy a rodinám pečujícím o dítě vyžadující mimořádnou péči, o dítě nebo o jinou osobu splňující podmínky pro přiznání příspěvku, nebude snižována životní úroveň dosavadním omezením možnosti výdělečné činnosti.

Na závěr chci pouze konstatovat, že oba návrhy jsou rozpočtově neutrální. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomášovi Kvapilovi.

Dámy a pánové, chci vás upozornit na dobrodiní usnesení Poslanecké sněmovny, které u podobných pozměňovacích návrhů umožňuje svým usnesením, aby návrhy byly předkládány sněmovně v písemné podobě, a nemusíme potom poslouchat takto obsáhlé podrobné technické návrhy. Využijte tohoto dobrodiní, kterým Poslanecká sněmovna na základě zákona o jednacím řádu přijala usnesení, a určitě si zrychlíme jednání.

Teď vystoupí paní poslankyně Jarmila Boháčková, potom paní ministryně a poslankyně Petra Buzková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Já nevystupuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže vystoupí paní poslankyně a ministryně Petra Buzková, potom pan poslanec Vlastimil Ostrý, Ladislav Šustr a Tom Zajíček.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, v tuto pozdní večerní hodinu již nechci zatěžovat sněmovnu příliš dlouhými a obsáhlými projevy. Budu proto velice stručná.

Jak jste samozřejmě všichni odhadli, chtěla bych hovořit o věci, která ministerstvo školství i mě osobně tíží velice, a to je otázka převodu finančních prostředků na platy na krajských školách prostřednictvím rozpočtového určení daní na kraje. Myslím, že na toto téma se diskutovalo velice dlouho, všechny poslankyně a poslanci znají všechny argumenty pro a proti, a já proto nechci těmito argumenty v tuto chvíli dále zatěžovat. Odargumentovalo se na klubech, na výborech, v různých seminářích apod. Pouze chci v podrobné rozpravě požádat pana zpravodaje, aby o tomto návrhu, který je součástí usnesení jak rozpočtového výboru, tak výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, až se bude hlasovat, a já ještě neznám proceduru, kterou se hlasovat bude, aby bylo zajištěno, že takovýto návrh bude hlasován samostatně, a nikoliv jako součást celého usnesení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Petře Buzkové. Ty, kteří poukazují na to, že už je 19 hodin, bych chtěl odkázat na § 53 našeho jednacího řádu, kde se zcela jednoznačně praví, že se začíná v 9 hodin a končí nejpozději ve 21 hodin. Takže máme nejméně dvě hodiny času. Samozřejmě do 21. hodiny už nedám hlasovat o návrhu zákona, protože mně to jednací řád neumožňuje.

Chci vám sdělit, že jsou přihlášeni tři poslanci do podrobné rozpravy, další přihlášky nemám a hodlám potom jednání sněmovny pro dnešek uzavřít.

Paní poslankyně Rujbrová s faktickou poznámkou jako předsedkyně výboru.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Omlouvám se všem přihlášeným tím, že nemluvím k věci, ale chtěla bych požádat členy petičního výboru, kdybychom se mohli sejít hned teď v jednací síni č. 55. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Souběh jednání sněmovny a výboru ponechám bez komentáře a pozvu k řečništi pana poslance Vlastimila Ostrého.

 

Poslanec Vlastimil Ostrý: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Podám pozměňovací návrh k vládnímu návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, ve znění pozdějších předpisů.

V části prvé čl. I bod 1 zní: V § 3 odst. 1 písm. b) až f) se číslo 3,1 nahrazuje číslem 9,64.

V části druhé - Změna zákona o sociálním zabezpečení - čl. III se body 2, 3, 4 vypouštějí a v části třetí - Změna zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, v čl. IV se celá část třetí vypouští.

V obecné rozpravě vystoupila k těmto bodům poslankyně Táňa Fischerová a podrobné zdůvodnění jste dostali na lavice. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vlastimilu Ostrému a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Ladislav Šustr, připraví se pan poslanec Tom Zajíček.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Pane předsedající, dámy a pánové, pozměňovací návrh, který chci přednést, jste dostali v napsané podobě, čili je to ten, který má nadpis v části čtvrté Změna zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Tímto ho podávám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Hovořit bude pan poslanec Tom Zajíček, připraví se pan poslanec Kohlíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chci podobně jako můj předřečník upozornit na to, že pozměňovací návrhy, které vznikly při projednání ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí k vládnímu návrhu novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a týká se to sněmovního tisku 365, jsou obsahem psaného návrhu, který máte na lavicích. Tím nahrazuji přečtení a informování vás o těchto pozměňovacích návrzích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomu Zajíčkovi. Jako poslední z přihlášených do podrobné rozpravy vystoupí poslanec Jaromír Kohlíček.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Já se domnívám, že na závěr této rozpravy by mělo padnout jedno základní tvrzení, tedy že všechny soukromé školy by měly mít stejné podmínky pro práci. Čili pokud budou přijaty pozměňovací návrhy, které převádějí soukromé školy pod financování státu, potom je to v pořádku. Pokud nebudou přijaty, pak doporučuji, aby ve stejném režimu byly provozovány i školy církevní, protože bychom tady jinak měli dva různé režimy pro dva typy soukromých škol a mohl by vzniknout velký problém a soud by to jistě vhodným způsobem ošetřil, že církevní právnická společnost, která by založila školu, by měla tuto školu financovanou státem, zatímco laická společnost, která by založila stejnou školu ve stejném městě za stejných podmínek, by byla financována krajem.

Na to tedy upozorňuji a byl bych rád, kdyby se nám tady dvojí financování, různé financování církevních a soukromých škol v našem zákoně nevyskytlo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, takže mohu v souladu s jednacím řádem konstatovat, že druhé čtení tohoto návrhu zákona je skončeno.

Dámy a pánové, děkuji vám za vaši účast na jednání Poslanecké sněmovny. Přeji vám příjemně strávený večer v Praze a zítra v 9 hodin ráno na shledanou.

 

(Jednání skončilo v 19.10 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP