(15.10 hodin)
(pokračuje Rychetský)

(Ve sněmovně je hlučno.)

Druhá je naopak způsob odvolávání soudních funkcionářů. A jak jsem zde již opakovaně řekl, senátní verze je plně, doslova a do písmene v souhlasu s názorem Ústavního soudu vysloveným v odůvodnění, poslanecká nikoliv.

S ohledem na to, že je nezbytné jednu z těchto verzí přijmout, vyzývám poslance, ale zejména paní poslankyně, aby hlasovali pro tu verzi, která bude zrovna předložena, a doufám, že alespoň jedna z nich bude přijata. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji, pane místopředsedo. Ptám se zpravodaje ústavně právního výboru pana poslance Koudelky - který se ale nevyjádří.

Otevírám rozpravu v tom případě a jenom zopakuji, že ani nyní nelze a nejsou přípustné žádné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí paní senátorka Lastovecká. Prosím.

 

Senátorka Dagmar Lastovecká: Vážený pane předsedo, pane ministře, vážené paní poslankyně, páni poslanci, Senát posuzoval návrh změny zákona o soudech a soudcích především ve vztahu k nálezu Ústavního soudu, ale také ve vztahu k navrhované změně ústavy, která se týkala výkonu státní správy soudnictví.

Senát při své koncepci změn zákona více respektuje nebo ve větší míře odráží podle našeho názoru nejenom nález Ústavního soudu, ale především jeho odůvodnění. Snažili jsme se v maximální míře respektovat nejenom ten formální důvod a formální rozpor mezi výkonem státní správy soudnictví a citovaným článkem ústavy, ale respektovat i upozornění na jisté ohrožení nezávislosti soudců při výkonu státní správy.

Ta druhá oblast, kterou jsme se zabývali, byla již zmíněná možnost přidělování soudců k Ministerstvu spravedlnosti, kterou Ústavní soud považuje za určité nevhodné prolínání a stírání rozdílu mezi mocí soudní a mocí výkonnou. Proto Senát přijal k návrhu zákona pozměňovací návrhy, z nichž první skupina právě vkládá před odvolávání soudních funkcionářů ze strany Ministerstva spravedlnosti kárné řízení. Ta druhá část se týká znemožnění přidělení soudců k Ministerstvu spravedlnosti, a to i s jejich souhlasem, jak zde již pan ministr zmínil.

Drobná změna se potom týká také nového ustanovení, kterým se umožňuje přidělení soudců mimo sousední okresy soudní, a to samozřejmě po souhlasu předsedů obou soudů. Senát se domnívá, že alespoň formální slovo by soudce měl mít, a to tedy, že takováto možnost existuje po projednání se soudcem, který má být tímto přesunem dotčen.

Debata byla i o nově vloženém ustanovení, které stanovuje třicetiletou hranici jako podmínku pro jmenování soudců. Přestože ústavně právní výbor doporučoval tuto podmínku vypustit a zabývat se jí až v souvislosti i s dalšími novými kritérii pro jmenování soudců v souvislosti s avizovanými reformními kroky, tak Senát jako celek toto ustanovení v zákoně ponechal.

Samozřejmě že jsem v úvodu říkala, že byl návrh zákona posuzován i ve vztahu k navržené změně ústavy, a situace se poněkud změnila tím, že Poslanecká sněmovna přerušila projednávání tohoto bodu. Chci však upozornit, že právě za této situace se jeví alespoň přijetí senátního návrhu zákona jako jistá reakce na nález Ústavního soudu daleko příhodnější. Proto vás žádám o podporu senátního návrhu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, paní senátorko. Připomínám, že probíhá rozprava k tomuto návrhu zákona o soudech, soudcích, přísedících. Rozprava, do které se nikdo, zdá se mi, nehlásí. (Ve sněmovně je stále hluk.)

Mně tedy nezbývá, než rozpravu ukončit a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. V tomto případě k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Budeme tedy hlasovat o usnesení ve znění schváleném Senátem, to je první hlasování. Dovolte, já ještě se pokusím svolat a přivolat poslance, kteří se chtějí zúčastnit hlasování k tomuto návrhu, a přednesu vám nyní návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 299/2, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 299/3." O tom budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 479 z přítomných 181 poslanců pro hlasovalo 90, proti hlasovalo 13. Tento návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme nepřijali.

 

Vyčkáme kontroly tohoto hlasování. (Po chvilce.) Nikdo nezpochybňuje toto hlasování? Jedeme dál.

 

Budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum vidím, že je nastaveno.

Přednesu opět návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 299/3."

 

Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 480 z přítomných 181 poslanců pro bylo 127, proti jeden. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali.

 

Dámy a pánové, paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme v této chvíli stanovený pořad 16. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.

Zároveň vám připomínám, že za dvacet minut bude zahájena 17. schůze Poslanecké sněmovny.

 

(Schůze skončila v 15.21 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP