(14.40 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Zopakuji, že budeme ještě jednou hlasovat o návrhu pana poslance Kubinyiho na přerušení projednávání bodu 116.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení tohoto projednávání, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 475 přítomno 182 poslanců, pro hlasovalo 91, proti 89. Návrh nebyl přijat. Vyčkejme kontroly tohoto hlasování.

 

Ptám se, jestli je všechno v pořádku. Zpochybňuje někdo hlasování? Pokud tomu tak není, sděluji vám, že pokračuje rozprava k bodu číslo 116. Prosím o klid. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Nemám zde žádnou písemnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu k tomuto bodu končím.

Musíme přistoupit k hlasování podle § 97 odstavec 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Kvorum bylo nastaveno a já vás prosím, abyste mne vyslechli, protože přednesu návrh usnesení, o kterém budeme hlasovat.

"Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobnosti a specializované působnosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 53/5."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 476. Z přítomných 182 poslanců pro hlasovalo 87, proti bylo též 87. Návrh nebyl přijat. Konstatuji tedy, že návrh zákona přijat nebyl a my končíme projednávání bodu 116.

 

Dalším bodem je

 

117.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu
vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 231/2 / - návrh vrácený Senátem

 

Usnesení, jímž Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacími návrhy, jsme obdrželi jako sněmovní tisk 231/3. Vítám paní senátorku Soňu Paukrtovou a prosím, aby se za navrhovatele k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan poslanec Pavel Hojda.

(V jednacím sále je neslýchaný hluk.)

Vás prosím o klid a pana poslance Hojdu prosím, aby se vyjádřil.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, Senát vrátil novelu zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001, o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona 307/1999 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. Účelem navrhované novely bylo zajistit, aby se zmírnil dopad tvrdosti zákona, zejména na provozovatele motokol.

Již při projednávání zde ve sněmovně byly připraveny některé návrhy, které ale bohužel byly dodány při posledním jednání ve zkráceném jednání, takže jsme v podstatě za navrhovatele konstatovali, že se nebudeme bránit v případě, že v Senátu tyto návrhy zaznějí a budou prodiskutovány. Senát se návrhem zabýval, předložil pozměňovací návrhy. Za navrhovatele mohu jen konstatovat, že tyto návrhy jsou pro předkladatele přijatelné a jsou pro zlepšení vlastní novely na odstranění tvrdosti zákona. Za navrhovatele změnu, která přišla ze Senátu, podporuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se chce k předloženým návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Ludvík Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, doporučuji sněmovně, aby přijala verzi pozměňovacích návrhů Senátu, jak byly předloženy. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Úvodem připomínám, že nejsou přípustné pozměňovací návrhy. V rozpravě jako první vystoupí senátorka paní Soňa Paukrtová. Prosím o klid.

 

Senátorka Soňa Paukrtová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení poslanci, vážené poslankyně. Senát probíral tento návrh zákona ve dvou výborech - ve výboru pro hospodářství, zemědělství, dopravu, ve výboru pro veřejnou správu, územní rozvoj a životní prostředí. Oba výbory shodně doporučily Senátu přijmout pozměňovací návrhy. Velice krátce bych vám je přiblížila.

První pozměňovací návrh vyjímá z režimu vydávání technického průkazu zvláštního vozidla dle § 79 odstavec 2 vozíky pro invalidy, pokud jejich šířka nebo délka nepřesahuje 1 m, jejich konstrukční rychlost nepřevyšuje 6 km za hodinu nebo jejich maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 450 kg.

Druhý pozměňovací návrh vyjímá z povinnosti registrovat v registru silničních vozidel pracovní stroje přípojné, vozidla patřící do kategorie S dle přílohy tohoto zákona, které jsou účelově a technicky určeny pro práce v zemědělství.

Poslední pozměňovací návrh vyjímá z povinnosti registrovat v registru silničních vozidel dvoukolový moped nebo motokolo a vozidla patřící do kategorie L dle přílohy tohoto zákona nebo pracovní stroje samojízdné, vozidla patřící do kategorie S dle přílohy tohoto zákona, pokud byla vyrobena nebo dovezena do České republiky před 1. 7. 2001.

Děkuji vám za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP