(18.00 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za přednesení této interpelace. Zároveň vás prosím, pane poslanče, abyste zůstal u mikrofonu a přednesl další interpelaci, která by měla směřovat na přítomného ministra dopravy Milana Šimonovského a týkat se naplnění smlouvy o výstavbě mostu v Krásném Lese.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji, pane předsedající. Jak pan ministr jistě ví, v Krásném Lese by měl být na základě mezinárodní smlouvy, kterou uzavřela Česká republika se Spolkovou republikou Německo, propojena dálnice A17 od Drážďan a dálnice D8 od Prahy. Problém je, že v současné době je výstavba dálnice kvůli nejrůznějším obstrukcím na české straně pozastavena. Pokud vím, jsou tam některé nevyjasněné záležitosti.

Byl bych rád, kdyby nás mohl pan ministr ujistit, že most skutečně podle mezinárodní smlouvy bude v roce 2005 postaven, uveden do provozu a že alespoň ta část dálnice, která se na něj váže na české straně mezi dálniční přípojkou, která končí dnes v Trmicích, kde měla pokračovat estakádou, esíčkem pod Telnicí a potom krátkým tunelem přes hřeben Krušných hor, bude postavena. Zdá se, že ze saské strany práce pokračují přes veškeré problémy, které některé zvláštní organizace způsobují, že tedy na německé straně bude dálnice připravena, most pravděpodobně by měl být také připraven, ale neměl by žádný velký smysl, pokud by na něj nenavazovala část naší dálnice. Navíc podle smlouvy jsme povinni údržbu mostu zajišťovat až do zprovoznění dálnice celé. To by zbytečně znamenalo výdaje z našeho rozpočtu. Nehledě na to, že obec Dubí velmi silně protestuje proti kamionové přepravě. Tuto sobotu tam bude k tomuto tématu demonstrace občanů. Není to jen naše obec, ale i obce na německé straně.

Chtěl bych požádat pana ministra, aby nás ujistil, že skutečně v této věci není mrtvý stav.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, pane poslanče, dámy a pánové, kromě toho ujištění, že dálnice D8 je jednou z priorit Ministerstva dopravy v oblasti výstavby nových pozemních komunikací, také mohu ujistit, že probíhají koordinační jednání se saskou stranou, s ministerstvem dopravy. S panem dr. Gilem jsem se konkrétně sešel a koordinovali jsme stavební práce jak na straně německé, tak české. Zvláštní pozornost jsme věnovali hraničnímu mostu, protože hraniční most je skutečně tím symbolem, který propojí oba úseky na německé a české straně.

Stejně tak jako německá strana má problémy, které pravděpodobně budou kulminovat v příštím roce, tak také česká strana má potíže s řádným projednáním se všemi dotčenými organizacemi. Náš právní řád je v tomto směru velmi liberální. Mohu říci, že se tzv. obstrukce netýkají tohoto úseku mostu, týkají se spíš úseku Lovosice-Řehlovice, kde skutečně probíhá diskuse o podobě tohoto úseku přes České středohoří.

Je zřejmé, že celá dálnice D8 a její propojení bude mít asi o jeden rok skluz, to znamená rok 2006. U tohoto mostu, který propojí dálnici A17 na německé straně a českou dálnici D8, stále sledujeme otevření provozu v roce 2005. Je pravdou, že v květnu letošního roku - což by muselo být zítra - jsme se dohodli s panem saským ministrem dopravy, že se sejdeme a slavnostně zahájíme tuto stavbu. To se nám nepodaří, protože z naší strany ještě není rozhodnuto ve správním řízení o souhlasu s kácením mimolesní zeleně. Tuto žádost jsme podali a nemáme ještě stále z Ministerstva životního prostředí výjimku ze zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů - tu jsme podali 26. března. Je to trochu malá koordinace. Již s panem ministrem hledáme nápravu. Jedná se o zásah do biotopu navrženého, nikoli již schváleného, to znamená, že ministr neměl vůbec povědomí, že takovýto biotop se v trase nachází. Teď máme před sebou určitá jednání s Ministerstvem životního prostředí, aby tuto situaci zohlednili a tuto výjimku vydali co nejdříve.

Majetkoprávní projednání stavby je ukončeno. Vydání stavebního povolení se předpokládá hned po vyřízení výjimky, to znamená, že se čeká jen na tyto dva doklady. Stavební povolení včetně odvolání by mělo být vydáno v září letošního roku.

Výstavba je připravena. Připravujeme také obchodní veřejnou soutěž na zhotovitele stavby. Již máme ustavenou komisi pro posouzení a zhodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku, která byla ustavena vládou České republiky.

K objektu, to jistě pan poslanec dobře zná - je to nejen mostní objekt, ale nezbytné zemní práce a příjezdové cesty na staveniště. To všechno již je připraveno na české i německé straně projekčně. Dokumentace již byla projednána s německou stranou, podmínky, které měli, jsme aktualizovali do dokumentace. Nyní v dubnu proběhlo jednání v Pirně, kde jsme projednali také dotčení hraničních toků. Byly tam správní vodohospodářské orgány obou států. Podařilo se nám dosáhnout pozitivní projednání, takže zbývá nám skutečně již malý krůček k zahájení stavby.

Ujišťuji, že tato stavba je jednou z našich prioritních staveb, takže věřím, že termín roku 2005 splníme. Ale uznávám, že je to už natěsno.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec Kohlíček opět využije svého práva daného mu jednacím řádem.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jsem rád, že jsem tady slyšel ujištění od pana ministra. Věřím, že relativně drobné - jak říká - překážky budou překonány. Pokud by se vyskytly nějaké překážky na německé straně, chtěl bych nabídnout spolupráci jak svoji, tak přátel v Sasku. Velmi rádi vám v tomto budeme nápomocni, protože víme, že celá záležitost je opravdu velmi důležitá pro obce na obou stranách. Stávající trasa D8, jak je provozována a jak bude znovu zprovozněna pro nákladní dopravu, je naprosto neúnosná pro obyvatele z obou stran hranic.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi i panu ministru Milanu Šimonovskému. Prosím pana poslance Kohlíčka, zda chce přednést některou ze svých dalších interpelací. Jedna by měla směřovat na pana ministra Palase, druhá na pana ministra Sobotku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP