(17.40 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. V tuto chvíli tedy prosím, aby se zřejmě za všechny tři výbory zpravodajských povinností ujal pan poslanec Mencl.

Já jsem na rozpacích, jak budeme postupovat v případě, že názory zpravodajů se budou různit k jednotlivým pozměňovacím návrhům. - Pokud tomu tak není, tak jsou mé obavy zbytečné a jsem tomu rád. Pokud pan poslanec Mencl zná názory svých kolegů zpravodajů z dalších dvou výborů, tak bych ocenil, kdyby v případě rozdílnosti na to upozornil.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji, pane předsedající. Samozřejmě procedura právě proto, že některé návrhy jsou částečně shodné, nebo úplně shodné, nebo se vzájemně podmiňují, opravdu nebude jednoduchá. Velmi prosím kolegy zpravodaje a předkladatele, aby kontrolovali, jakým způsobem o tom budu navrhovat hlasovat.

Především navrhuji, abychom šli v zásadě od bodu A do bodu I, tak, jak byly návrhy podány, abychom drželi časový sled. Za druhé. Pokud v tomto časovém sledu se vyskytly některé návrhy, které byly podány později, tak samozřejmě o nich bude hlasováno v bodě, kterého se tedy týkají v časovém sledu.

Pokud by s tímto byl souhlas, tak bych si dovolil začít od A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Myslím si, že není třeba o této věci hlasovat, pokud nebude námitka.

Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, měl bych připomínku k proceduře hlasování, a to aby bod B1 a B2 byl hlasován současně, společně, protože tak i byl předložen jako můj pozměňovací návrh číslo jedna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže to byl pan poslanec Votava.

 

Poslanec Václav Mencl: Ano, takto s tím souhlasím a takto to bude předloženo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Pan poslanec Třešňák se hlásí.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Mám ještě jednu, dámy a pánové, faktickou poznámku, a to pod bodem A2 za novelizační bod 6 se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 5 odst. 3 se doplňuje nové písmeno j), které zní: j) požární bezpečnost staveb. A v § 5 odst. 3 se doplňuje nové písmeno k), které zní: k) stavby pro plnění funkce lesa. Navrhuji, aby tento bod při hlasování byl rozdělen na dvě části, aby se hlasovalo zvlášť o bodu j) a pak o bodu k).

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to možné a není to v žádném případě v rozporu s jednacím řádem.

 

Poslanec Václav Mencl: Já tento názor akceptuji, i když to bylo podáno jako jeden pozměňovací návrh, tak je to logické. Akceptuji to. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže nejsou-li námitky, tak bych poprosil pana poslance Mencla, aby v navrženém sledu předkládal návrhy k hlasování.

 

Poslanec Václav Mencl: První hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích A1 plus E3 plus E4, neboť se týkají téhož v různých částech podaných pozměňovacích návrhů. Čili A1, E3, E4 - společné hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: (Předkladatel doporučuje. Zpravodaj Mencl doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 397. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 181 přítomných bylo pro 175, jeden byl proti. Návrh byl přijat.

 

Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Václav Mencl: K bodu A2 - na návrh pana kolegy Třešňáka ho rozdělíme na dvě hlasovací části. Hlasujeme teď o vložení nového novelizačního bodu, který zní: j) požární bezpečnost staveb.

(Předkladatel nedoporučuje. Zpravodaj Mencl doporučuje. Zpravodaj Třešňák doporučuje. Zpravodaj Krill doporučuje.)

 

Po tomto komplikovaném doporučení rozhodneme v hlasování pořadové číslo 398, které jsem zahájil. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 181 přítomných bylo 167 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Můžeme přistoupit k hlasování o písmenu k).

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj Mencl doporučuje. Zpravodaj Třešňák nedoporučuje. Zpravodaj Krill doporučuje.)

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 399. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 181 bylo pro 123, proti 39. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní bychom hlasovali o bodě A3.

(Předkladatel doporučuje. Zpravodaj Mencl doporučuje. Zpravodaj Krill doporučuje.)

 

Hlásí se pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Jenom slovíčko. Myslím si, že by se mělo hlasovat najednou o bodu A3 a A6 dohromady, protože jde o jednu a tutéž věc ve dvou různých paragrafech. A3 plus A6.

 

Poslanec Václav Mencl: Já tento názor přijímám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Nejsou-li námitky, dám za pravdu panu poslanci Vymětalovi. Takže názory, které platily pro A3, platí také pro A6, o kterých budeme hlasovat současně.

(Předkladatel souhlasí. Zpravodajové souhlasí.)

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 400. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 181 přítomných bylo pro 177, jediný byl proti. Návrhy byly přijaty.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní bychom hlasovali o bodě A5.

(Předkladatel má stanovisko neutrální. Zpravodaj Mencl doporučuje. Zpravodaj Třešňák nedoporučuje. Zpravodaj Krill doporučuje.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 401. Zahájil jsem ho. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 180 přítomných bylo 114 pro, 49 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní bychom hlasovalo o bodě A7. Chci upozornit na vazbu na bod G1, který, pokud přijmeme bod A7, tak je G1 již nehlasovatelný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji za toto upozornění.

(Předkladatel doporučuje. Zpravodaj Mencl doporučuje. Zpravodaj Třešňák doporučuje. Zpravodaj Krill doporučuje.)

 

Hlasujeme o tomto návrhu označeném A7 v hlasování 402, kterém jsem zahájil. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování v tuto chvíli skončilo. Ze 181 přítomných bylo pro 150, proti 20. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní bychom hlasovali o bodě A8.

(Předkladatel doporučuje. Zpravodajové doporučují.)

 

Hlasujeme o A8 v hlasování pořadové číslo 403, které jsem zahájil. Kdo souhlasí s návrhem A8, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 181 pro 174, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Václav Mencl: Nyní navrhuji hlasovat společně o A9, A10, A11, A13 plus B7, neboť se to týká společné problematiky přímé volby předsedů a místopředsedů jednotlivých orgánů komor. A9, A10, A11, A13 a B7.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP