(17.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

V této chvíli vás všechny odhlašuji a prosím o novou registraci. Budeme hlasovat o usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s působením sil a prostředků Armády České republiky v operaci Evropské unie v Bývalé jugoslávské republice Makedonie po dobu ode dne vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky do 31. 12. 2003 s tím, že tyto síly budou složeny z vojáků z povolání v celkovém počtu do 10 osob."

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 396, které jsem zahájil. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Návrh byl přijat, protože ze 178 hlasujících bylo pro 107 a proti 58.

 

Děkuji panu ministrovi, zpravodaji Vilému Holáňovi a pro pořádek také panu zpravodaji Miloši Titzovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 120/ - třetí čtení

 

U stolku zpravodajů již zaujímá místo pan ministr Pavel Němec a zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Václav Mencl. Pozměňovací návrhy jsme obdrželi jako sněmovní tisk 120/4.

Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Ptám se, zda chce pan ministr Němec vystoupit se závěrečným slovem. Je tomu tak.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu dlouho zdržovat. Pouze připomenu, že se jedná o důležitou harmonizační normu, která má umožnit vzájemné uznávání profesní způsobilosti mezi občany členských států Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi. Nyní by měl prostor pro vystoupení zpravodajů. Jako první vystoupí zpravodaj Václav Mencl, pak v případě zájmu zpravodaj hospodářského výboru poslanec Třešňák a pan poslanec Krill jako zpravodaj výboru pro evropskou integraci. Hovořit bude pan poslanec Václav Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové, kolegyně, podané pozměňovací návrhy vystihují rozpravu a nepovažuji tedy za nutné k věcné stránce návrhu zákona jako zpravodaj cokoli dodávat. Splním tedy v úvodním slově dvě zpravodajské povinnosti.

První - jako zpravodaj jsem byl požádán Českou komorou architektů, abych upozornil na její podporu návrhu na zrušení platnosti tzv. zvláštních způsobilostí. Druhá - protože se jedná o harmonizační novelu, byly pozměňovací návrhy posouzeny z hlediska kompatibility se směrnicemi Evropské unie. Chci proto požádat zpravodaje výboru pro evropskou integraci pana kolegu Krilla, aby nás v obecné rozpravě s výsledkem tohoto posouzení seznámil.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane zpravodaji. Pan poslanec Krill vystoupí jako zpravodaj výboru pro evropskou integraci, protože o rozpravu nebyl zájem.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, návrh zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě transponuje některé právní předpisy Evropského společenství týkající se vzájemného uznávání profesních kvalifikací. Jedná se o směrnici Rady 85384 o vzájemném uznávání diplomů, osvědčení a jiných dokladů, o formální kvalifikaci v oboru architektury, obsahující opatření pro umožnění účinného výkonu. Směrnice 9942, kterou se zavádí postup pro uznávání dokladů o vzdělávání pro profesní činnosti upravené směrnicemi, liberalizacemi a přechodných opatření, kterou se doplňuje obecný systém uznávání dokladů o vzdělání.

Většina pozměňovacích návrhů uvedených v tisku 120/4 je v souladu s právem Evropského společenství. Tři pozměňovací návrhy jsou však i na základě stanoviska Parlamentního institutu v rozporu s právem Evropského společenství. Jedná se o pozměňovací návrhy označené jako E5, E6 a E7. Dovolil bych si je ocitovat.

V pozměňovacím návrhu E5 je v § 30a odstavec 4 navrženo doplnit na konci slovo "ojediněle". Tento návrh se týká definice služby ve smyslu článku 49 Smlouvy o založení Evropského společenství. Výraz "ojediněle" by zužoval pojetí služby, jak je předpokládá smlouva a judikatura Evropského soudního dvoru. Návrh je v rozporu s právem Evropského společenství.

Pozměňovací návrh E6 - tento pozměňovací návrh je rovněž v příkrém rozporu s právními předpisy Evropského společenství a s celou koncepcí systému uznávání profesních kvalifikací. Odporoval by zejména několika ustanovením směrnice Rady 85/384/EHS, která žadatelům o výkon činnosti architekta přiznává nárok na výkon činnosti v jiném členském státě, splní-li kvalifikační předpoklady v členském státě jiném. Hostující členský stát nesmí stanovit další překážky pro výkon jeho činnosti.

V pozměňovacím návrhu E7 je rovněž rozpor, protože znění zákona by opět vedlo k zúžení pojmu služby podle ustanovení smlouvy a judikatury Evropského soudního dvora. Návrh je v rozporu s právem Evropského společenství.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Krillovi. Ptám se, zda hodlá vystoupit pan poslanec Třešňák jako zpravodaj hospodářského výboru. Je tomu tak. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, počet pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu zákona č. 360, o výkonu povolání autorizovaných architektů, je 48, z toho 17 pozměňovacích návrhů bylo schváleno ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze dne 24. dubna.

Hospodářský výbor nepřijal žádné usnesení, tak byly pozměňovací návrhy k tomuto zákonu uplatněny v rámci druhého čtení v podrobné rozpravě. U některých pozměňovacích návrhů došlo ke zdvojení nebo ztrojení, takže bude potřeba provést orientační hlasování podle § 72 jednacího řádu sněmovny. U dalších, kde se sešly pozměňovací návrhy k jedné věci, bude potřeba uplatnit opět tento postup podle § 72. Jinak nemám nic dalšího.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP