(14.50 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Janeček se hlásí o slovo.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se obávám, že pan předseda Tlustý asi nežije v této sněmovně, protože ví zcela jistě, že v obdobných případech docházelo k revokacím běžně a že náhle se ukázalo, že byla přijata usnesení, která předtím nebyla přijata, mnohem větším rozdílem hlasů, než bylo oněch pět. Čili bych ho chtěl poprosit, aby jednal korektně a choval se jako předseda demokratického klubu. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se hlásí ministryně Petra Buzková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já bych naprosto chápala argumentaci předsedy Tlustého, pakliže by se jednalo o návrh na zpochybnění hlasování, ale zde pan předseda Tlustý pravděpodobně návrh špatně pochopil, protože se nejedná o návrh na zpochybnění hlasování či na vznesení procedurální námitky, ale o návrh na revokaci hlasování. A pravidla, která zde pan předseda zmínil, se bezesporu vztahují k procedurální námitce o zpochybnění hlasování, ale rozhodně se nevztahují k návrhu na revokaci. Je to něco zcela jiného a tento návrh je podán zcela v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Pan předseda Tlustý. Pak bych ještě požádal pana poslance Třešňáka, aby mi upřesnil, které usnesení chce revokovat.

Nyní má slovo pan předseda Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dovolte mi odpovědět paní ministryni. Já jsem se nemohl vyjadřovat k návrhu, který tu padl, protože jeho předkládající do této chvíle neřekl, čeho se týká. Já jsem se vyjadřoval k tomu, co zde zpochybnil pan ministr Dostál. Mé stanovisko k tomu bylo naprosto korektní. A kolegovi z KDU bych chtěl říci, aby neznámkoval lidi na demokraty a nedemokraty podle vlastního uvážení. Umím pouze od pět odečíst jeden hlas. To je všechno, děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan místopředseda Langer se hlásí. Ještě jednou prosím pana poslance Třešňáka, kdyby nám pak upřesnil svou žádost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych se chtěl vyjádřit k procedurálnímu návrhu a vznést dotaz na předsedajícího schůze a možná i na všechny předsedy poslaneckých klubů, kdy a jakým způsobem bude stanoven limit pro možnost podání návrhu na revokaci již proběhnuvšího hlasování, zda tento limit existovat nebude, zda bude limit stanoven délkou konání jedné schůze, zda bude možné tři týdny po proběhnuvším hlasování podat procedurální návrh na revokaci daného hlasování, nebo zda se dohodneme na tom, a myslím si, že jsme tento spor zde v Poslanecké sněmovně již několikrát vedli, zda se dohodneme na tom, že revokaci je možné podat bezprostředně poté, co hlasování proběhlo, nebo v dohledné lhůtě, nikoli však poté, co proběhnou různé porady na jednání klubu a různé přestávky.

Myslím si, že toto je zásadní otázka, neboť buď pravidla, která nejsou psána, se pokusíme nějakým zvykem, ale dodržovaným zvykem stanovit, nebo potom budeme nuceni všechno možné konání Poslanecké sněmovny a jejích členů zapsat do jednacího řádu a to si myslím, že je špatně.

Moje otázka na předsedajícího tedy zní, kdy bude možné, do kdy bude možné podávat návrh na revokaci, zda tento limit stanoví on, nebo někdo jiný, nebo zda tento limit tedy stanoven nikdy nebude a budeme moci revokovat hlasování, která proběhla třeba před třemi týdny.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Moje odpověď, pane místopředsedo: do ukončení bodu. Bod ukončen nebyl.

Teď mám celou řadu přihlášek. Pana poslance Třešnáka poprosím o chvilku.

Ale jestli dovolíte, dám mu slovo, protože to, co on chce říci, je předmětem této diskuse. Prosím.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dávám upřesňující informaci, že dávám návrh a žádám o revokaci usnesení, které bylo přijato v hlasování číslo 348. Bod 92.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásila paní ministryně Buzková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, já bych ráda reagovala na vystoupení pana místopředsedy Langera, a sice v tom smyslu, podle jakých pravidel a v jakých lhůtách se v této Poslanecké sněmovně hlasuje či bývá zvykem hlasovat o revokacích.

Revokace je poměrně rozšířený institut a velmi často se používá v takových případech, kdy např. Poslanecká sněmovna rozhodne o pevném zařazení bodu a v rámci té samé schůze, např. za týden či deset dní, dá předsedající hlasovat o revokaci usnesení, které bylo přijato na počátku schůze, protože pakliže budeme procedurálně postupovat naprosto korektně a správně, chceme-li takovéto usnesení změnit, musíme nejprve revokovat usnesení staré, a teprve potom budeme hlasovat o usnesení novém.

U revokace hlasování neexistují kategorie jako např. v hlasování o zařazení bodu, které je vlastně to nevýznamné, to znamená, můžeme o něm hlasovat i po delší době, či revokace usnesení k bodu, které je více významné, to znamená, musíme o něm hlasovat pouze po uplynutí kratší doby. Existuje pouze jeden jediný institut, a sice revokace usnesení. Předpokladem podle zákona je pouze to, aby ten, kdo dává návrh na revokaci hlasování, hlasoval pro původní usnesení, a jak jsem pochopila z vystoupení pana poslance Třešňáka, on v předchozím hlasování pro tento návrh hlasoval. Dalším předpokladem také je, aby usnesení bylo schváleno. Jakékoli usnesení, protože nelze hlasovat o revokaci usnesení, které bylo zamítnuto, to znamená revokovat něco, co v podstatě neexistuje.

V tuto chvíli byly splněny všechny předpoklady pro hlasování o revokaci a mohu ujistit pana místopředsedu Langera i ostatní poslankyně a poslance, že existuje skutečně velká řada případů, kdy se v této Poslanecké sněmovně hlasovalo o revokaci po uplynutí celé řady dnů v rámci jedné schůze Poslanecké sněmovny. Zda se revokovala některá usnesení i přes schůzi Poslanecké sněmovny, si v tuto chvíli nejsem jista, ale myslím si, že to není tak významné. Rozhodně jsou zde příklady, které není problém dohledat ve stenografických záznamech této Poslanecké sněmovny, že se usnesení revokovala i více než po uplynutí jednoho týdne. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Kohlíček se hlásil o slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že parlament je školou demokracie pro naše občany. To, co zde předvádíme, je naprosto bezprecedentní. (Pan předseda Zaorálek: Pane poslanče, teď není rozprava.)

Domnívám se, že moji kolegové se zde ptali, jestli je možné, aby nebyl přijat návrh, který zde byl vznesen. Konkrétně návrh kolegyně Šojdrové. Návrh demokratickým hlasováním přijat nebyl. Berme to na vědomí a jednejme podle toho.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě fakticky se hlásil pan poslanec Bartoš.

 

Poslanec Walter Bartoš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, chtěl bych poprosit paní ministryni Buzkovou, aby stejnou péči, jakou věnovala proceduře a jednacímu řádu, také věnovala ministerstvu školství. Děkuji. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak už jsem řekl… Paní ministryně Buzková.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP