(18.00 hodin)
(pokračuje Gongol)

Už jen proto, že se budou vyplácet velké částky na odstupném pro uvolněné úředníky.

Málokdo si uvědomuje, že Fond národního majetku má v podstatě dva rozpočty. Jeden, který slouží ke krytí nákladů na samotný provoz této instituce, a druhý, který stanovuje náklady na realizaci privatizačních projektů. To vzniklo již v roce 1995 a lze to označit za optický klam, aby se snad nikomu nezdály náklady na Fond národního majetku příliš vysoké. Totiž ty druhé náklady, o kterých zde ani moc řeč nebyla, jsou mnohonásobně vyšší, překračují provozní náklady a v některých letech činí více než miliardu Kč.

Minimálně je možno konstatovat, že tento vzorec je zastaralý, neboť dnes se již jedná jen o malý počet privatizovaných podniků, ale s velkým objemem financí, a v tom vzorci, který jste si asi nestačili prostudovat, tento počet privatizovaných podniků je pomíjivý, je tam ta rozhodující částka o celkové sumě privatizovaných podniků. Vzorec ale zůstává stejný jako v době, kdy se jednalo o velký počet případů s daleko menšími objemy.

Nepřekvapím asi, když podám návrh na zamítnutí, samozřejmě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Gongolovi a konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, a proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Do té se přihlásil nejdříve pan zpravodaj poslanec Martin Kocourek. Předpokládám, že pan kolega Gongol bude druhým přihlášeným. Je to tak. Prosím, pan zpravodaj.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych v návaznosti na svou zpravodajskou zprávu navrhl Poslanecké sněmovně toto usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Fondu národního majetku ČR pro rok 2003, tisk 189.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a prosím pana kolegu Gongola, aby přednesl svůj návrh usnesení v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Dávám návrh na usnesení tohoto znění: Poslanecká sněmovna návrh rozpočtu Fondu národního majetku ČR na rok 2003 zamítá.

A jako doprovodné usnesení navrhuji požádat vládu, aby předložila s rozpočtem Fondu národního majetku na rok 2004 harmonogram postupného útlumu činnosti Fondu národního majetku a převodu kompetencí a cílového roku ukončení činnosti Fondu národního majetku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy neeviduji, proto podrobnou rozpravu končím.

Budeme hlasovat o návrzích usnesení. Předtím dám ještě příležitost k závěrečným slovům panu předkladateli a panu zpravodajovi. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek ke slovům, která zde zazněla na adresu Fondu národního majetku. Jak jistě víte, součástí vládního programového prohlášení je závazek vlády, zrušit Fond národního majetku. Vláda počítá s tím, a počítá s tím i koncepce reformy veřejných rozpočtů, že Fond národního majetku ukončí svoji činnost buď ke konci roku 2005, nebo ke konci roku 2006. V současné době již vedení Fondu národního majetku schválilo projekt transformace Fondu národního majetku. Je zřejmé, že tato instituce, pokud vše půjde tak, jak je naplánováno, skutečně zanikne, dojde k zeštíhlení počtu pracovníků Fondu národního majetku. I v letošním roce došlo k výraznému propouštění na fondu a bude k němu docházet i v příštích letech, tak aby velikost Fondu národního majetku ve zbylém tříletém období odpovídala náročnosti agend, které ještě bude muset Fond národního majetku zvládnout.

Myslím si, že návrh transformace, projekt transformace je dobrým příkladem toho, jak by mohlo dojít k zeštíhlování vládního sektoru a jak by mohlo dojít ke zjednodušení systému českých veřejných rozpočtů.

Je také zřejmé, že Fond národního majetku zanikne tak, že zbylé pohledávky fondu, resp. majetkové účasti, resp. závazky budou převedeny na nástupnické instituce. Jednou z těchto nástupnických institucí bude i Ministerstvo financí. Zvažuje se, že by popřípadě další nástupnickou institucí mohlo být Ministerstvo životního prostředí, popřípadě Státní fond životního prostředí.

Domnívám se, že Poslanecká sněmovna tím, že schválí rozpočet Fondu národního majetku, výrazným způsobem podpoří úsilí o transformaci fondu a o postupné ukončení jeho činnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předkladateli, ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Žádám pana zpravodaje, aby nám řekl postup při hlasování. Předpokládám, že budeme hlasovat podle § 72 jednacího řádu.

 

Poslanec Martin Kocourek: V souvislosti s návrhy usnesení, které zazněly, doporučuji, abychom nejdříve hlasovali v pořadí, jak byla usnesení přednesena. To znamená, že první hlasování by bylo o tom, že Poslanecká sněmovna schvaluje návrh rozpočtu Fondu národního majetku pro rok 2003. Poté by bylo hlasování o návrhu kolegy Gongola - Poslanecká sněmovna zamítá návrh rozpočtu Fondu národního majetku pro rok 2003. Poté bychom hlasovali o doprovodném usnesení kolegy Gongola.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Budeme tedy hlasovat podle § 72 odst. 1, resp. 3 jednacího řádu, a to nejdříve o návrhu na schválení rozpočtu. V případě, že bude návrh schválen, vylučuje to návrh pana kolegy Gongola a hlasovali bychom pouze o doprovodném usnesení. Je to každému zřejmé? Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, už se dostavili do sněmovny.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 214 a ptám se, kdo je pro schválení rozpočtu Fondu národního majetku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 214 - z přítomných 172 pro 126, proti 35. Návrh byl přijat.

 

To vylučuje možnost hlasovat o zamítnutí návrhu a budeme hlasovat o doprovodném usnesení. Ptám se sněmovny, jestli chce zopakovat usnesení, které předložil kolega Gongol. (Hlasy: Ne.) Každému je zřejmé doprovodné usnesení. Stanovisko pana ministra k návrhu na to, aby v souvislosti s rozpočtem Fondu národního majetku na rok 2004 byl předložen harmonogram ukončení činnosti FNM.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pokládám tento návrh za nadbytečný. Tato informace může být poskytnuta rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny i bez usnesení Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Pan předkladatel nesouhlasí. Pan zpravodaj? Také nesouhlasí.

 

Budeme hlasovat o doprovodném usnesení v hlasování pořadové číslo 215 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 215 z přítomných 172 pro 36, proti 110. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Ukončil jsem projednávání bodu č. 98 a budeme se nyní věnovat bodu č. 99, kterým je

 

99.
Návrh na změnu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

 

Na lavice vám byl rozdán písemný podklad. Prosím poslance Petra Ibla, aby se ujal slova. Mluví předseda klubu ČSSD. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Petr Ibl: Děkuji, pane předsedající. Tak jak bylo avizováno, na lavice bylo rozdáno schéma zasedacího pořádku. Změny, které nastaly, byly vyvolány organizačními změnami v klubu sociální demokracie, ve změně předsedy klubu a také z důvodu odchodu Jiřího Rusnoka a příchodu nového pana poslance Böhnische. Změny, které nastaly, jsou u jména poslanců: Petr Ibl - z dosavadního místa 72 na 89.

Nevím, jestli to mám číst. (Hlasy: Není třeba.) Není potřeba. Pokud všichni máte ten plánek, nic jiného se nemění. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP