(17.50 hodin)
(pokračuje Filip)

Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat o Zprávě o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001, se dostavili do sněmovny.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 212 a ptám se, kdo je pro vyslovení nesouhlasu s touto zprávou. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 212 z přítomných 160 pro 54, proti 71. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme hlasovat o vzetí zprávy na vědomí. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 213 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 213 z přítomných 161 pro 109, proti 37. Návrh byl přijat.

 

Zprávu o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001 vzala Poslanecká sněmovna na vědomí. Ukončil jsem bod č. 97.

 

Budeme pokračovat bodem 98 a následujícími. Upozorním tedy jednotlivé zpravodaje. Bod 98 předkládá pan ministr financí Sobotka, zpravodajem je pan kolega Kocourek. Bod 99 uvádí pan předseda Petr Ibl. Bod 100 bude uvádět guvernér České národní banky Zdeněk Tůma a zpravodajem je Martin Kocourek. Myslím, že je to dostatečně dopředu, abychom zajistili přítomnost předkladatelů a zpravodajů.

 

Prosím nyní pana ministra financí Bohuslava Sobotku, který z pověření vlády uvede bod

 

98.
Návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2003
/sněmovní tisk 189/

 

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Pane místopředsedo, dámy a pánové, návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2003 je předkládán Fondem národního majetku v souladu s ustanovením § 9 zákona č. 171/1991. Prezidium Fondu národního majetku návrh rozpočtu projednalo a schválilo svým usnesením podle bodu 3 zápisu na 7. řádném jednání prezidia dne 31. října roku 2002. Dozorčí rada Fondu národního majetku projednala návrh rozpočtu 7. listopadu 2002, a to bez připomínek. Stanovisko dozorčí rady je uvedeno v bodě 3 tohoto materiálu. Vláda České republiky projednala návrh rozpočtu dne 9. prosince loňského roku a přijala k němu stanovisko uvedené v bodě 1 tohoto materiálu. Následně dne 12. března 2003 byl materiál projednán v rozpočtovém výboru Poslanecké sněmovny.

Východiskem pro sestavení rozpočtu byla očekávaná skutečnost čerpání jednotlivých nákladových položek v roce 2002 a zajištění potřeb fondu pro jeho činnost v roce 2003. Jde o návrh rozpočtu provozních, mzdových nákladů a investičních nákladů zpracovaný v souladu s pokynem Ministerstva financí České republiky.

Pokud jde o jednotlivé závazné skupiny nákladů, pak v oblasti provozních nákladů bez mzdových prostředků je návrh rozpočtu pro rok 2003 na úrovni 98,5 % schváleného rozpočtu roku 2002 a 98,5 % očekávané skutečnosti roku 2002. V porovnání se schváleným rozpočtem pro rok 2002 jde o absolutní snížení ve výši 1 milion 131 tisíc korun.

U mzdových nákladů je návrh rozpočtu na úrovni 89 % schváleného rozpočtu pro rok 2002 a 97 % očekávané skutečnosti roku 2002. Vychází z počtu pracovníků 185. Mzdové náklady představují 68 tisíc (?!) korun.

U investičních nákladů je návrh rozpočtu pro rok 2003 na stejné úrovni jako očekávaná skutečnost roku 2002 i schválený rozpočet pro rok 2002.

Celkové náklady jsou proti očekávané skutečnosti i proti schválenému rozpočtu roku 2002 na nižší úrovni. Ve srovnání s očekávanou skutečností jde o rozpočet na úrovni 98 % a ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2002 na úrovni 94 %. Objem rozpočtu tedy odpovídá cíli vlády postupně zeštíhlit Fondu národního majetku a během funkčního období této vlády ukončit jeho činnost při plném zachování funkčnosti fondu tak, aby mohl plnit roli privatizační agentury až do samotného okamžiku jeho zániku.

Rozpočet Fondu národního majetku nezatěžuje státní rozpočet, neboť fond hradí náklady na svou činnost ze svých příjmů pořízených v rámci realizace privatizačního procesu.

Doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky materiál Návrh rozpočtu Fondu národního majetku pro rok 2003 schválit. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí Bohuslavu Sobotkovi. Připomínám, že návrh rozpočtu Fondu národního majetku projednal rozpočtový výbor. Usnesení výboru bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 189/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Martin Kocourek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 2003, který máme v tisku 189, projednal na své desáté schůzi dne 12. března 2003 a přijal usnesení č. 143, ve kterém za prvé souhlasí s návrhem rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2003, který máme v tisku 189, ve výši nákladů 152 milionů korun, z toho investičních 7 milionů korun; za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky pro rok 2003 ve výši nákladů 152 milionů korun, z toho investičních 7 milionů korun, schválila.

Tolik zpravodajská zpráva z jednání výboru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji rozpočtového výboru panu poslanci Martinu Kocourkovi a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Vidím, že se přihlásil pan poslanec Jaroslav Gongol. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji. Dámy a pánové, jak je vidět, tak nikoho příliš nevzrušuje, že je pět měsíců tohoto roku pryč, a Fond národního majetku dosud nemá schválený rozpočet. On má totiž své jisté, neboť dostane jednu dvanáctinu z rozpočtu minulého roku, a dokonce si je jistý, že rozpočet mu bude schválen, neboť většině poslanců bude stačit, že rozpočet je opticky nižší než rozpočet na rok 2002, jak už tady konstatoval i sám ministr, a pochválil to, nebo dokonce i skutečnost roku 2002. Vůči němu činí rozpočet roku 2003 98,3 %.

Již nikdo se nebude zabývat tím, že vláda - a já říkám konečně - přichází k názoru, že Fond národního majetku je nutno zrušit, a říká, že v horizontu asi tří let tak učiní. Dle mého názoru by bylo zcela logické, kdyby proto již dnes byly stanoveny postupné kroky vedoucí k likvidaci této organizace, k postupnému převodu kompetencí na jiné orgány, pravděpodobně na Ministerstvo financí, a snižování rozpočtu Fondu národního majetku, i když tady konstatoval pan ministr, že by nás to asi nemuselo zlobit, protože to nejde ze státního rozpočtu. Mě to tedy zlobí.

Nesouhlasím totiž s tím, co hlásají někteří poslanci, že totiž nelze počítat s postupným plochým přechodem konvergujícím v cílovém roce k nule, ale že je třeba tuto instituci ukončit najednou. Pak lze očekávat stejné problémy jak při transformaci veřejné správy, kdy nebudou jasně stanoveny kompetence a vznikne chaos. Možná že to někomu bude dokonce vyhovovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP