(17.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Právě jsem zahájil hlasování s pořadovým číslem 211 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 211 z přítomných 170 pro 154, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Ukončili jsme projednávání bodu č. 96 a schválili jsme harmonogram projednávání státního závěrečného účtu v orgánech sněmovny za rok 2002.

 

Otevírám bod

 

97.
Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001
/sněmovní tisk 169/

 

Předseda Komise pro cenné papíry předložil Poslanecké sněmovně podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi o cenné papíry, o změně a doplnění dalších zákonů, tuto zprávu Poslanecké sněmovně. Rozpočtový výbor zprávu projednal a usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk č. 169/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Vlastimil Tlustý a informoval nás o jednání výboru a přednesl nám návrh na usnesení Poslanecké sněmovny.

Nemám se žel koho zeptat z klubu ODS, kde je jejich předseda, takže chviličku počkám, jestli mi aspoň předseda výboru rozpočtového sdělí, kdo by případně za rozpočtový výbor po schválení sněmovnou mohl být zpravodajem k tomuto bodu.

A už je tady pan kolega Tlustý. Takže prosím zpravodaje rozpočtového výboru pana Vlastimila Tlustého, aby nás informoval o jednání výboru ve věci Zprávy o situaci na českém kapitálovém trhu v roce 2001, sněmovní tisk č. 169. (Poslanec Recman předává písemný materiál poslanci Tlustému). Vidím, že spolupráce mezi předsedou a místopředsedy rozpočtového výboru je ideální.

Takže prosím, pane kolego Tlustý, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Děkuji, pane předsedající. A děkuji kolegovi Recmanovi. Dovolte mi, abych vás velmi stručně informoval o výsledku jednání rozpočtového výboru, který doporučuje Poslanecké sněmovně totéž, co učinil sám, totiž vzít tuto zprávu na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu a konstatuji, že do ní nemám žádnou přihlášku. - Mám přihlášku, ano, vidím Jaroslava Gongola. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, asi stejně jako vy přemýšlím o tom, jaký smysl má projednávání Zprávy o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001, když jsme v měsíci květnu roku 2003. To je samozřejmě datum, kdy bychom měli projednávat již zprávu za rok 2002. Jde tedy asi o tu pomyslnou čárku, kterou si musí tato sněmovna učinit, a podle toho bude věnována této zprávě i příslušná pozornost. Proto se i já pokusím být maximálně stručný.

V podstatě zpráva představuje pokus o objektivní pohled na stav českého kapitálového trhu v daném období. Nelze však zde nezaznamenat určité prvky subjektivního hodnocení práce Komise pro cenné papíry, s malou dávkou snahy po otevření otázek souvisejících s činností tohoto orgánu a jejími dopady na kapitálový trh.

Zcela však postrádám odpovídající návrhy na řešení problémů kapitálového trhu. To by dle mého názoru měl být hlavní smysl předkládání těchto zpráv ve sněmovně. V opačném případě to pokládám za ztrátu času, ledaže by zpráva konstatovala bezproblémový průběh kapitálového trhu. A tomu tak není, jak se dočítáme z obsahu zprávy, ze které cituji: "Kapitálový trh plní doposud jen svou cenotvornou funkci, a to jen v omezeném a stále klesajícím počtu emisí akcií. Není však místem, kde by společnosti hledaly kapitál pro další rozvoj." Nebo další citace: "Kapitálovému trhu chybí větší podpora státu." - což považuji doslova za zjednodušené hledání viníka určitého negativního trendu. Pokud se nejedná např. o citaci kritizující malou ochotu státu vyplatit další více jak miliardovou půjčku do fondu náhrad, do kterého by bylo makléři poskytnuto pouze asi 6 mil. Kč. Tomu se říká socialistický kapitalismus: ztráty hradí stát, zisky patří soukromým podnikatelům, či lépe podnikavcům.

Koneckonců zpráva se ani nesnaží objasnit příčiny krachu Private Investors, KTP Quantum, Finnex Praha a dalších a ani se nevyjadřuje k podílu viny komise.

Komise pro cenné papíry byla zřízena proto, aby pečovala o další rozvoj funkcí kapitálového trhu a hledala cesty k podpoře jeho fungování. Zpráva však jen konstatuje stav. Legislativní rámec pro kapitálový trh je stále nedokonalý. Harmonizace předpisů nepostupuje uspokojivou rychlostí. Ochrana investorů je nedostatečná. Instrumenty kapitálového trhu jsou omezené. Garanční fond obchodníků s cennými papíry, pro který způsob výpočtu příspěvku jednotlivých obchodníků s cennými papíry navrhla komise, se potýká s problémy. Domácnosti stále drží peníze v bankách či pod matrací namísto jejich investování v podílových fondech. Kapitálový trh je prakticky dluhopisový a sekundární, jako zdroj financování funguje nedostatečně. Primární emise akcií jsou snem teoretiků. Kapitálový trh zdaleka není konkurencí, nebo lépe alternativou bankovnímu sektoru. Shrnuto - chybějí standardní mezinárodní podmínky. Český kapitálový trh je proto dlouhodobě neefektivní a málo důvěryhodný.

Hodnotící zpráva komise o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001 by měla být vhodným podkladem k dosažení potřebných změn, zejména v legislativní oblasti, které oživí trh a dají mu žádoucí rozměr. I když je třeba vidět, že legislativní rámec jakkoliv pokročilý se může v praxi ukázat neúčinným, chybějí-li předpoklady celospolečenského charakteru. Tento cíl však málo kritické, na hodnocení si pouze hrající zprávě zůstal vzdálen. Nemohu proto hlasovat pro návrh, že Poslanecká sněmovna bere zprávu na vědomí.

Doporučuji, aby Poslanecká sněmovna nesouhlasila se Zprávou o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Gongolovi a ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž nemám žádnou přihlášku. Předpokládám, že pan kolega Gongol zopakuje svůj návrh v podrobné rozpravě, kam návrh patří.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Ano, děkuji za slovo. Dávám návrh, aby Poslanecká sněmovna nesouhlasila se Zprávou o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Nevidím žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, a proto podrobnou rozpravu končím.

Žádám pana zpravodaje, aby rozpravu shrnul.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, kromě návrhu, který je součástí usnesení rozpočtového výboru, tj. vzít tuto zprávu na vědomí, v rozpravě padl jediný návrh, a to je vyslovit s touto zprávou nesouhlas.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Já vás odhlásím, protože se změnily poměry ve sněmovně. Požádám vás o nové přihlášení vašimi hlasovacími kartami. V 17.50 budeme hlasovat o návrzích.

V jakém pořadí, pane zpravodaji, navrhujete hlasovat? Nejdřív o protinávrhu, to znamená o návrhu pana kolegy Gongola. To odpovídá jednacímu řádu. Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o návrhu původním. Dobře.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP