(18.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Já děkuji panu Petru Iblovi a otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se do ní hlásí, protože nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě, do které také nemám žádnou přihlášku. Proto končím i podrobnou rozpravu.

Závěrečné slovo - pan kolega Petr Ibl nemá zájem.

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, a to podle tohoto návrhu: "Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 73 z 8. října 2002." Schválený zasedací pořádek, jak jste ho měli předložen, tvoří přílohu tohoto usnesení.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 216 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 216 z přítomných 170 pro 135, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Ukončil jsem hlasování o bodu č. 99 a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

100.
Zpráva České národní banky o měnovém vývoji

 

Zprávu předkládá guvernér České národní banky, který je v tomto případě oprávněn účastnit se schůze sněmovny, a to ze zákona, a musí mu být uděleno slovo podle § 3 odst. 2 zákona o České národní bance.

Nejdříve mi dovolte, abych mezi námi přivítal guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu. A podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, připomínám, že je Česká národní banka povinna podávat Poslanecké sněmovně nejméně dvakrát ročně k projednání zprávu o měnovém vývoji. Zároveň prosím pana guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu, aby uvedl zprávu, kterou jste všichni obdrželi pod názvem Zpráva o inflaci - leden 2003.

Prosím pana guvernéra, aby se ujal slova, a zároveň žádám všechny poslance, aby ztišili svůj hovor, případně své hovory přenesli mimo sněmovnu, abychom mohli v klidu vyslechnout zprávu guvernéra České národní banky.

Prosím, pane guvernére, máte slovo.

 

Guvernér ČNB Zdeněk Tůma: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi krátké úvodní slovo ke zprávě o inflaci a k měnovému vývoji. Zprávu máte k dispozici, tak já bych se soustředil skutečně na ty nejvýznamnější body a potom na určitou aktualizaci ve smyslu toho, co se odehrálo od publikování lednové zprávy o inflaci.

Vývoj v minulém roce byl charakteristický stabilizací inflace na nízké úrovni a zejména ve druhém pololetí minulého roku nevýrazným růstem ekonomiky. Co se týká inflace, byla ovlivněna především poklesem cen potravin, poklesem dovozních cen, kde přispíval k nízkému růstu dovozních cen i vývoj kursu a jeho posilování zejména v prvních sedmi měsících minulého roku, a potom také nízký růst regulovaných cen. Nevýrazný růst ekonomiky byl nadále tažen domácí poptávkou a zejména spotřebou domácností, nicméně vnější okolí se vyvíjelo velmi nepříznivě a nadále nedocházelo k výraznějšímu oživení ve světě. Zejména u našich hlavních obchodních partnerů, jako je například Německo, byl vývoj velmi nepříznivý. Také silný kurs koruny a srpnové povodně přispěly k tomu, že růst ekonomiky nebyl nijak výrazný. Nicméně nadále se drží na stabilní úrovni a byť zůstáváme relativně pesimističtí ohledně výraznějšího růstu, zachováváme si růst rychlejší, než je v zemích Evropské unie.

Pochopitelně toto mělo odraz i na trhu práce a v růstu nezaměstnanosti, která se v minulém roce přiblížila 10 % a v prvním čtvrtletí tohoto roku tuto úroveň překročila.

Z hlediska naší prognózy je podstatné, že předpokládáme návrat inflace do cíleného koridoru. Mimo koridor jsme se pochopitelně dostali z těch důvodů, které jsem již jmenoval, to znamená tlak kursu koruny v loňském roce, vývoj cen potravin, vývoj regulovaných cen.

K aktuálním údajům za posledních několik měsíců, to znamená zejména za první čtvrtletí, popř. za duben, bych uvedl asi následující. Nadále pokračoval velmi nízký růst cenové hladiny, resp. došlo k mírnému poklesu, nadále pokračoval výrazný meziroční pokles cen potravin a velmi mírný růst dovozních cen a došlo i k novému fenoménu, a to je k poklesu regulovaných cen. Jinými slovy pokles příspěvku regulovaných cen byl daleko pod úrovní očekávání.

Nadále došlo k určitému zpomalení růstu hrubého domácího produktu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Nicméně ten hlavní motor růstu, tzn. domácí poptávka a spotřeba domácností, zůstává na slušné úrovni. Ve vnějším prostředí se nic moc nemění, a proto ani nemůžeme očekávat nějaké výrazné změny ve vlivu, v dopadech na naši ekonomiku. Mám na mysli zejména ekonomický vývoj u našich hlavních obchodních partnerů a obecněji globální ekonomický vývoj, který nevypadá zrovna nejlépe.

My jsme reagovali jak v loňském roce, tak i začátkem tohoto roku snižováním sazeb, které jsou v současné době na úrovni eurozóny, to znamená na úrovni 2,5 procentního bodu. Aktuální prognóza, kterou jsme publikovali v dubnu, předpokládá poměrně rychlý obrat v míře inflace. Vycházíme z toho, že jednorázové faktory, které působily v minulém roce a začátkem tohoto roku, odezní, a předpokládáme také určitý vliv změn v nepřímých daních. Znamená to, že by se inflace měla poměrně rychle vrátit do cíleného koridoru, poté co tyto exogenní faktory odezní. A pro nejbližší období to znamená, tak jak jsme zatím viděli situaci při publikování prognózy v dubnu, tak počítáme s tím, že rizika kolem této prognózy jsou vyrovnaná, a proto jsme také při posledním měnovém jednání nerozhodovali o žádné změně sazeb.

Já myslím, že na úvod by to asi stačilo, a budu připraven odpovědět vaše otázky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu guvernérovi České národní banky panu Zdeňku Tůmovi a k tomuto bodu jsme obdrželi usnesení rozpočtového výboru č. 138 ze dne 12. března tohoto roku, které uvede zpravodaj výboru pan poslanec Martin Kocourek. Prosím pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane guvernére, vážené kolegyně a kolegové. Rozpočtový výbor zprávu o inflaci do ledna 2003 neboli Zprávu o měnovém vývoji za rok 2002 projednal na své desáté schůzi dne 12. března 2003. Přijal usnesení č. 138, ve kterém za prvé bere na vědomí materiál Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2003 /Zpráva o měnovém vývoji za rok 2002/ předložený Českou národní bankou a za druhé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí Zprávu České národní banky o inflaci - leden 2003 /Zpráva o měnovém vývoji za rok 2002/."

Tolik zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. K tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku. - A vidím přihlášku. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Jiří Patočka: Děkuji, pane předsedající. Jmenuji se Jiří Patočka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vím, omluvte mne.

 

Poslanec Jiří Patočka: Já si dovolím uvést některé informace, které z této Zprávy České národní banky o inflaci vyplývají a týkají se určitě svým způsobem i důsledků pro české domácí nefinanční podniky.

Ve zprávě České národní banky se této problematice banka věnuje velmi podle mého názoru okrajově. Asi tomu věnovala takovou pozornost jako úvěrům domácnostem. Nicméně já si myslím, že problematika emise úvěrů pro české domácí podniky představuje skutečně velmi závažný negativní jev v naší ekonomice, který výrazně ovlivňuje záporně prosperitu a ekonomickou výkonnost našich domácích podniků a zcela zásadně podmiňuje růst nezaměstnanosti.

Dovolím si ocitovat ze zprávy České národní banky: Úvěry nefinančním podnikům dále klesaly. Do tohoto vývoje se promítala jejich zhoršená finanční situace. Za první až třetí čtvrtletí bylo zaznamenáno zpomalení výkonu a pokles provozního zisku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP