(12.50 hodin)
(pokračuje Kupčová)

A nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Nemám žádnou přihlášku do podrobné rozpravy. Podrobnou rozpravu tedy končím.

Táži se paní místopředsedkyně, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Prosím, máte slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Jestli jste si všimli, vážené kolegyně a kolegové, velmi stručně jsem uvedla ten návrh tohoto bodu, který jsem vám předložila k rozhodování, a nechtěla jsem se pouštět do žádných politických střetů, protože jsem se domnívala, že tato stanoviska jsme si zde řekli během těch dlouhých rozprav kolem odvolávání a volby Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Bohužel paní poslankyně Parkanová mě vyprovokovala ke krátkému komentáři, který si v tuto chvíli nemohu odpustit.

Nenavrhuji tu komisi proto, aby některé věci byly zamlženy. Navrhuji tuto komisi proto, aby všechny relevantní informace byly k dispozici, a to ne pouze nám, ale všem. Tedy nikoli zamlžovat, ale objasňovat je mým cílem.

Bohužel do tohoto objasnění by podle mého názoru mělo patřit i to, že někteří poslanci a někteří zástupci některých politických stran v době arbitráže se vyjadřovali tak, že i oni sami přispěli k tomu, že Česká republika byla poškozena a byla nakonec postižena povinností zaplatit v této arbitráži více než 10 mld. Kč.

Dalším důvodem, který mě k tomu vede, je právě situace v Poslanecké sněmovně v posledních týdnech, právě situace kolem odvolávání a jmenování Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, právě proto, že cítím, že si vláda podmaňuje média, a proto si myslím, že tato debata jí nyní nepřijde k chuti, protože právě debata nad tím, co se dělo při činnosti minulé Rady pro rozhlasové a televizní vysílání v oblasti médií, by mohla říci také to, co nám v budoucnosti pod taktovou této vlády v této oblasti hrozí.

To je můj komentář v tuto chvíli a já žádám ty, kteří si nepřejí, aby zde došlo k monopolizaci tisku, k monopolizaci médií politickou sférou, aby se rozhodli pro hlasování pro vznik této komise.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Já se táži paní navrhovatelky, zda navrhuje, aby se o návrhu usnesení hlasovalo jako o celku, anebo po jeho jednotlivých částech. Jako o celku. A hlásí se pan poslanec… Rozprava je ukončena, i podrobná rozprava je ukončena.

Takže jako o celku. Nikdo jiný nemá žádný jiný návrh. Já se pokusím před hlasováním přivolat všechny naše kolegy, kteří chtějí o tomto návrhu hlasováním rozhodovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení předloženým paní poslankyní Miroslavou Němcovou? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 188 z přítomných 177 poslanců pro návrh hlasovalo 111, proti návrhu 29. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že vyšetřovací komise byla zřízena.

 

Pan předseda volební komise pan poslanec Pavel Hojda se hlásí o slovo, zřejmě v souvislosti s předchozím bodem. Já vám slovo uděluji, prosím.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové. S ohledem na to, že sněmovna přijala usnesení na ustavení komise k vyšetření záležitostí okolo CME, vyhlašuji termín na podávání návrhů na členy této komise do pátku tohoto týdne, do 23. 5. do 14 hodin. Je zapotřebí ale ještě říci, že aby se mohly uskutečnit volby členů komise v úterý příští týden, je zapotřebí zařadit tento bod na jednání této sněmovny. Čili volba členů komise - zařadit jako bod.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní ještě před volební přestávkou projednáme bod 90, kterým je návrh… Prosím.

 

Poslanec Jan Vidím: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. S ohledem na schválení a ustavení vyšetřovací komise a s ohledem na to, o čem hovořil pan předseda volební komise, navrhuji Poslanecké sněmovně zařazení nového bodu 96. Návrh na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění okolností CME - Česká republika.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. O tomto návrhu nechám hlasovat bez rozpravy.

Zahajuji hlasování… Hlásí se ministr práce a sociálních věcí? Já toto hlasování prohlašuji za zmatečné a čekám, zda se někdo skutečně přihlásí o slovo.

Není rozprava, protože se jedná o procedurální návrh, a mně nezbývá nic jiného, než o tomto návrhu nechat hlasovat.

Teď tedy znovu zahajuji hlasování. A vidím ještě žádost o odhlášení, takže já vás všechny odhlašuji a žádám, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

 

Já nyní zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s procedurálním návrhem, který přednesl pan poslanec Vidím, prosím stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 191 z přítomných 166 poslanců pro návrh hlasovalo 108 poslanců, proti 40. Tento návrh byl přijat.

 

Ještě před polední přestávkou projednáme bod číslo

 

90.
Návrh na odvolání člena dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu

 

Já prosím, aby se za navrhovatele úvodního slovo ujal poslanec Karel Kühnl.

Předseda poslaneckého klubu Občanské demokratické strany se hlásí o slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi požádat o přestávku na poradu poslaneckého klubu ODS, a to v trvání deseti minut.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím, ještě chvilinku vyčkejte. Já vyhlašuji přestávku do 14.30 hodin. Za chvilku, během 10 minut, začne jednání organizačního výboru.

Jenom vám zdůvodním, proč bude přestávka do 14.30. Obdržela jsem žádost poslaneckého klubu KDU-ČSL o přestávku na jednání klubu v době od 14 do 14.30 hodin. Proto tedy to spojení s přestávkou polední.

Odpoledne budeme zahajovat pevně zařazenými body, to je bod 82 - soudnictví nad mládeží, a dalším bodem je bod č. 67 - smlouva s Vatikánem, jednoduše řečeno. Přeji dobrou chuť.

 

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP