(12.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nechám hlasovat o návrhu jako o celku. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 187 z přítomných 163 poslanců 145 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji paní místopředsedkyni. Končím tento bod.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

88.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností
v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME versus Česká republika

 

Skupina 42 poslanců předložila návrh na zřízení této vyšetřovací komise. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který vám byl na 14. schůzi Poslanecké sněmovny rozdán do lavic. Prosím, aby se zástupkyně této skupiny paní poslankyně a místopředsedkyně Miroslava Němcová ujala slova.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, opět pouze ve stručnosti. Víte, jakou rozpravu máme za sebou v dobách odvolávání a znovujmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, rozpravu, která se také týkala arbitráže vedené proti České republice. V této souvislosti v těchto rozpravách, které jsme zde absolvovali, jsem několikrát avizovala, že podám návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro zjištění skutečností v souvislosti s arbitrážním řízením ve věci CME proti České republice. Tento avizovaný postup nyní plním.

Tento návrh vám předkládám. Věřím, že usnesení, které vás požádá o zřízení této komise, také určuje, co má být vyšetřeno, a stanoví lhůtu a počet členů této komise, máte před sebou a že toto usnesení ani nemusím v tuto chvíli číst. To je z mé strany nyní všechno. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím vás, paní místopředsedkyně, abyste se mnou sledovala od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Nemám žádnou písemnou přihlášku do všeobecné rozpravy. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Ano, paní poslankyně Vlasta Parkanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dámy a pánové, když se dopustíme jednání, za které jsme pak postiženi, měli bychom vždy zpytovat svědomí a klást si otázku, kde jsme se dopustili chyby.

Česká republika prohrála mezinárodní arbitráž a zaplatila za to více než 10 miliard Kč. Je tedy logické, abychom se ptali, proč k tomu došlo a jak se toho napříště vyvarovat. Odpověď na tyto otázky není nutné někde složitě hledat, protože je můžeme najít v konečném nálezu stockholmské arbitráže. A dovolte mi z něj citovat: Mediální rada aktivně podporovala zničení investic společnosti CME vložených do společnosti ČNTS. Konec citátu.

Vyšetřování skončilo a výsledky jsou známy. Proč je tedy za těchto okolností navrhováno zřízení vyšetřovací komise? Jaký k tomu mají předkladatelé důvod?

V Poslanecké sněmovně už byla zřízena celá řada vyšetřovacích komisí s nejrůznějším zaměřením a bez ohledu na výsledky jejich šetření lze říci, že byly alespoň zřizovány, byť se jim to až na ojedinělé výjimky nepodařilo, s úmyslem něco vyšetřit, rozkrýt a vyjasnit. Smysl zřízení této vyšetřovací komise je však, obávám se, přesně opačný. Jejím zřízením se budeme tvářit, že výsledky arbitráže de facto neexistují, a vlastním šetřením pak dospějeme - alespoň jak předkladatelé doufají - k úplně jiným závěrům.

Již ve zdůvodnění k návrhu na zřízení komise předkladatelé dostatečně naznačili, že jim jde o přezkum řízení vedený z pozice oponentního stanoviska jednoho z arbitrů. Hlavní činností komise tak nemá být zjišťovat, kdo nese odpovědnost za prohru v mezinárodní arbitráži, ale především napadnout její výsledky poukazováním na nejrůznější nesrovnalosti, složitosti, špatné zastupování, nespravedlivé zacházení atp.

Zpochybňování výsledků stockholmské arbitráže by přitom bylo nejen špatnou vizitkou naší vlastní nepoučitelnosti, ale také chybným signálem nové Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to právě ona, všichni noví členové, kdo by se měli s konečným nálezem arbitráže pečlivě seznámit a vyvodit z něj pro svoji práci takové závěry, abychom se jako Česká republika vícekráte do stejné situace nedostali.

Já bych považovala za nevhodné, abychom jim namísto tohoto zadání nepřímo sdělovali, že arbitráž byla nekorektní, její výsledky náhodné, a tudíž neopakovatelné. A proto je třeba si jednou provždy říci, že výsledky arbitráže platí, a to i kdyby se nelíbily nikomu z nás.

Vyšetřovací komise si nepochybně může určit i jinou náplň své činnosti. Přirozeně se zde může zabývat možnou trestní odpovědností bývalých členů rady, případně dalších osob za vzniklou škodu. Ale přiznám se, že v tomto směru vůbec nejsem optimistkou. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je kolektivní orgán a tento orgán rozhoduje hlasováním. Za těchto okolností je prokazování osobní odpovědnosti vždy dosti problematické. A pokud má přesto někdo důvodné podezření, že motivací pro jednání některých členů bývalé odvolané rady nebyla jenom povýšenost nad právním řádem, tak by měl podat trestní oznámení na konkrétní osoby, či alespoň na neznámého pachatele. Orgány činné v trestním řízení jsou nepochybně mnohem způsobilejší takové jednání odhalit a prokázat než zpolitizované jednání parlamentních vyšetřovacích komisí.

Kolegyně a kolegové, v této zemi si lidé často stěžují na to, že nejrůznější aféry vyznívají do ztracena, nikdo za nic není odpovědný, všechno se zamlží a nakonec se zamete pod koberec. Odpovědnost v tomto případě stanovil soud a sněmovna z toho již odvoláním Rady pro rozhlasové a televizní vysílání vyvodila určitý závěr. Dalo by se říci - trochu hořce říci - že na české zvyklosti je to poměrně značný úspěch. Vytvoření vyšetřovací komise v této fázi nemůže mít jiný efekt než celou věc rozmělnit, znepřehlednit a nakonec bez jasného výsledku odložit.

Já si nic takového nepřeji, a proto návrh na zřízení komise nepodpořím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní poslankyně. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Ano, vidím pana poslance Plevu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda zde před časem řekl, že pokud vstupem do Evropské unie ztrácíme část suverenity, tak kdyby mu tohle řekl student na vysoké škole, že ho vyhodí od zkoušek. Když jsme ještě na této schůzi projednávali daňové zákony, např. spotřební daň, bylo řečeno, že si to přeje Evropská unie, je to evropská direktiva, musíme daně zvyšovat. Pokud toto není ztráta suverenity, pak by zřejmě měl vrátit školné pan ministr. Myslím, že stejné věci se zde dopustila má předřečnice.

Ona zde citovala z arbitrážního nálezu, ale nepřečetla si oponentní stanovisko arbitra ČR pana dr. Haendla, který říká, že v této arbitráži byla porušena pravidla pro mezinárodní arbitráže. Pravidla pro mezinárodní arbitráže jsou tudíž taková, že arbitři přihlížejí jako ke zdrojům práva k právnímu řádu států, které jsou signatáři Úmluvy o ochraně investic, a k obecnému mezinárodnímu právu. Dva arbitři nevzali české právo vůbec v úvahu. Oni řekli, že je české právo nezajímá. Jestliže jsme se už natolik vzdali své suverenity, že naše zákony jsou k ničemu, tak dejme návrh na rozpuštění parlamentu. Ale pokud naše zákony platí, pak se musíme ptát, zdali Rada pro rozhlasové a televizní vysílání a další osoby, které byly v tomto sporu zainteresovány, jednaly v souladu s naším právním řádem, nebo ne. Já si myslím, že pořád jsme suverénní stát a především se zde musí zachovávat naše zákony. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane poslanče. Táži se, zda se někdo další hlásí do všeobecné rozpravy. Nikoho nevidím. Všeobecnou rozpravu tedy končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP