(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dovolím si vynechat úvodní řeč v podrobné rozpravě, protože bych víceméně zopakoval to, co jste slyšeli ode mne před chviličkou. Takže přednesu návrh na usnesení:

1. Poslanecká sněmovna v souladu s čl. IV přílohy č. 1 a čl. III přílohy č. 2 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, propůjčuje doživotně řádovou insignii první třídy Řádu bílého lva včetně řádového řetězu a řádovou insignii první třídy Řádu Tomáše Garrigua Masaryka bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi.

2. Pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny, aby toto usnesení zaslal předsedovi Senátu.

3. Žádá organizační výbor, aby stanovil proceduru, za jaké se tato vyznamenání Václavu Havlovi udělí.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Viděla jsem žádost o odhlášení. Všechny vás odhlašuji a žádám, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Nicméně jsem ještě neukončila podrobnou rozpravu. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.

Budeme nyní hlasovat o jediném návrhu, který přednesl pan místopředseda Kasal. Dovolím si ještě zagongovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 185 z přítomných 152 poslanců 107 hlasovalo pro návrh, proti návrhu bylo 38 poslanců. Návrh usnesení byl schválen.

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

87.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se upravují podrobnější pravidla jednání

 

Na lavice vám byl rozdán návrh usnesení. Prosím nyní paní místopředsedkyni Miroslavu Němcovou, aby se ujala slova.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych jen krátce odůvodnila návrh, který vám předkládám. Jedná se o drobnou změnu, která upraví pravidla našeho jednání, našeho jednacího řádu v oblasti ústních interpelací.

O tom, že tato úprava není vhodná a neplní ty představy, které o tomto institutu Poslanecké sněmovny, tj. o ústních interpelacích, máme, myslím není potřeba mluvit. Proto jsem i na komisi, která se zabývá změnou jednacího řádu, avizovala, že tento návrh vypracuji a v tomto znění vám jej předložím. Všichni zástupci všech politických stran se shodli, že tento text mohou podpořit. Myslím, že nemá smysl, abych vám jej četla, protože byl předán na vaše lavice.

To je vše, co jsem chtěla k tomuto návrhu usnesení říci. Jen možná podotknu, že se jedná pouze o to, aby každý poslanec mohl určit pořadí ústních interpelací, které předkládá, toto pořadí očíslovat tak, aby na ty, kterým přikládá větší důraz, považuje je za celospolečensky závažnější, aby měl jistotu, že v reálném čase, který je interpelacím vymezen, bude mít šanci tato interpelace být projednána.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji a prosím paní místopředsedkyni, aby se mnou sledovala od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo do rozpravy hlásí. Nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k podrobné rozpravě. Táži se, zda se někdo hlásí. Vidím pana poslance Václava Exnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, plně souhlasím s návrhem, pokud jde o jeho věcnou náplň. Domnívám se ale, že je vhodné udělat formulaci tak, aby bylo zřejmé, že se přihlášky číslují zvlášť ve skupině, která představuje interpelace na vládu a předsedu vlády, a zvlášť na ostatní členy vlády. Z předloženého textu to zcela jednoznačně nevyplývá.

Navrhuji, aby článek IV zněl následovně:

Čl. IV. Poslanec označí číslem pořadí přihlášek ústních interpelací, které předkládá, zvlášť ve skupině na vládu a předsedu vlády a zvlášť na ostatní členy vlády. Losem bude v každé skupině nejprve určeno pořadí přihlášek ústních interpelací označených číslicí jedna. Losování bude pokračovat stejným způsobem s přihláškami označenými číslicí dvě, poté tři atd.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu tedy končím.

Ptám se paní navrhovatelky, zda chce vystoupit se svým závěrečným slovem. Prosím.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Jen chci dodat, že jsem svůj původně navržený text konzultovala s legislativou, ale chápu, že toto upřesnění, které přednesl pan poslanec Exner, nemění význam, ale pouze upřesňuje možnost losování, čili s tím nemám žádný problém.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, budeme tedy hlasovat o těchto návrzích usnesení v pořadí, v jakém byly předneseny. Nejdříve budeme hlasovat o návrhu, který navrhla paní místopředsedkyně Němcová.

Prosím, pan poslanec Václav Exner. Prosím o upřesnění.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, já se domnívám, že jde o protinávrh, o kterém by mělo být hlasováno jako o prvním, o návrhu, který jsem přednesl já.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pane poslanče, já se domnívám, že náš jednací řád neupravuje postup hlasování o protinávrhu. Pouze kdyby to bylo chápáno jako pozměňovací návrh k návrhu paní místopředsedkyně, pak by bylo možno hlasovat o vašem návrhu jako prvním. - Tak to bylo tedy myšleno, jako pozměňovací návrh? Dobře, takže hlasujeme o návrhu pana poslance Václava Exnera.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 186 z přítomných 163 poslanců 122 hlasovalo pro návrh, proti návrhu hlasovali 3 poslanci. Tento návrh byl přijat.

 

O slovo se hlásí pan poslanec Karel Vymětal s technickou, faktickou připomínkou, ačkoli upozorňuji, že není obecná rozprava.

 

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji. Jen jsem chtěl v té souvislosti poprosit, kdyby organizační výbor text dodal všem poslancům, abychom se podle něj mohli řídit. To jen procedurálně. Aby všichni poslanci dostali text, který jsme schválili.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: To je víceméně technický návrh, který se netýká projednávání. Myslím si, že Kancelář Poslanecké sněmovny slyšela tuto žádost, a já mohu konstatovat, že návrh usnesení ve znění návrhu pana poslance Exnera byl schválen.

Ještě dám slovo paní místopředsedkyni.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážená paní místopředsedkyně, možná, abychom se vyhnuli možným pochybnostem, poprosím vás, abychom s protinávrhem, který byl již přijat, schválili nyní usnesení jako celek, rozhodli o tom v hlasování sněmovnou. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP