(12.20 hodin)

Poslanec Karel Šplíchal: Vážená paní místopředsedkyně, vážení kolegové a kolegyně, pro mne zdůvodnění vládního návrhu není složité, protože argumentačně bylo vše vysloveno panem navrhovatelem. Mohu jenom potvrdit, že smlouva opravdu zahrnuje deset případů změn společných státních hranic. Jedná se v podstatě o 4,5 ha, plochy státních území jsou vzájemně vyrovnané. Proto mně nezbývá, než vážené sněmovně navrhnout, aby propustila tento vládní návrh smlouvy do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji pane zpravodaji. Otevírám rozpravu do které se přihlásila paní poslankyně Kateřina Konečná.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolila bych se pana ministra a pana předkladatele zeptat, jaký je dopad na státní rozpočet, který připravované změny budou bezpochyby mít. V textu předkládací zprávy nikde tento dopad uveden není. Myslím, že nemusím vysvětlovat, že pokud měníme státní hranice, půjde minimálně o technické úpravy, které budou mít i dopad na státní rozpočet.

Dovolím si ale navrhnout přerušení tohoto bodu, resp. projednávání této smlouvy, protože nebyla předložena přesná dokumentace. Myslím tím, že chybí mapové dílo, na kterém by byla změna zobrazena. V předkládací zprávě je uvedeno, že toto dílo nebylo předloženo přes (?) velký jeho rozsah, ale já si myslím, že mé milé a ctěné kolegyně a milí a ctění kolegové by měli vědět, jak toto mapové dílo vypadá a jakým způsobem bude v tomto díle tato změna vyznačena.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Paní poslankyně, já se vás ještě zeptám - váš návrh směřuje k tomu, abych ještě před ukončením obecné rozpravy nechala hlasovat o návrhu na přerušení?

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Znamená to přerušit projednávání do doby, než bude předložena potřebná dokumentace.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Táži se, zda se ještě někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se ještě pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Hlásí se pan ministr. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pokud jde o první záležitost, dopad na státní rozpočet - tento dopad je relativně minimální, protože to, co mohlo být nejnákladnější, tj. vypořádání pozemkové, to již bylo učiněno, ke změnám pozemků došlo, takže v této chvíli si realizace této smlouvy nevyžaduje nějaké pozemkové úpravy. Zde tedy nějaké náklady nehrozí. Náklady, které s tím budou spojeny, bude odstranění znaků a vybudování hraničních znaků někde jinde. Celkově máme na společných česko-rakouských hranicích, které jsou v délce 466 km, 6550 hraničních znaků. V tomto případě půjde o relativně zanedbatelnou část, kterou budeme hradit z normálních provozních nákladů, která by měla být o něco větší, než jsou běžné náhrady zničených hraničních znaků, na které v kapitole máme vyčleněné prostředky. Zde by tedy nějaké dramatické dopady neměly být.

Pokud jde o mapové dílo, tady s paní poslankyní Konečnou nemohu souhlasit. Myslím, že je zcela legitimní, aby s mapovým dílem byli seznámeni poslanci, ale myslím, že k tomu je vhodné využít jednání výboru. Nedovedu si představit, že zde do jednací síně Poslanecké sněmovny budeme mapové dílo vnášet, a nedovedu si ani prakticky představit, jak by se s ním jednotliví poslanci seznamovali. Proto si myslím, že tento případný návrh by mohl být hlasovatelný v případě, že po jednání ve výborech poslanci shledají, že toto mapové dílo je špatné, nebo že jsme ho vůbec nepředložili. Dovolil bych si tedy v tomto případě nesouhlasit, s tím, že jsme připraveni toto mapové dílo předložit na jednání příslušného výboru.

Ještě bych řekl poslední věc, že nikde v zákoně není uvedeno, že je povinností toto mapové dílo současně předkládat do Poslanecké sněmovny, ale rozumím tomu, že kdykoliv si to poslanci vyžádají, že jsme připraveni to učinit při jednání ve výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já bych si vás ještě dovolila požádat, pane ministře, abyste ještě znovu otevřel obecnou rozpravu.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Chtěl bych tedy poděkovat paní poslankyni Konečné za zájem a otevírám rozpravu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové nechám nyní hlasovat o návrhu paní kolegyně Konečné - ona se ještě hlásí.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Dovolím si stáhnut svůj návrh, protože pan ministr to vysvětlil, ale nezbývá mi, než podotknout, že je zvláštní, že třeba při změně hranic mezi Českou a Slovenskou republikou jsme dostali mapové dílo v rámci smlouvy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Znovu tedy končím obecnou rozpravu. Přistoupíme nyní k návrhům na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání v zahraničním výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Nikdo se nehlásí.

 

Zahajuji tedy hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby tento návrh projednal zahraniční výbor, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 184 z přítomných 178 poslanců hlasovalo pro 141, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat je bod

 

86.
Návrh na doživotní propůjčení státních vyznamenání
bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi

 

Prosím pana poslance Jana Kasala, aby se ujal slova a návrh odůvodnil.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Paní místopředsedkyně, vážená vládo, paní a pánové, před dvěma měsíci využil Senát práva, které mu dává zákon o propůjčování státních vyznamenání, a přijal usnesení, kde v souladu s články 4 přílohy 2 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních, propůjčil doživotně řádovou insignii 1. třídy Řádu bílého lva včetně řádového řetězu a řádovou insignii 1. třídy Řádu T. G. Masaryka bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi. Ve zmíněném zákonu se praví, že pokud tak učiní i druhá komora, tak je bývalému prezidentovi, kterému jako jedinému může být touto cestou vyznamenání propůjčeno, vyznamenání uděleno.

Náš podvýbor pro státní vyznamenání, který zřídil organizační výbor, tuto záležitost opakovaně projednal a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala obdobné usnesení jako Senát, tedy aby přijala usnesení, kdy propůjčuje doživotně řádovou insignii 1. třídy Řádu bílého lva včetně řádového řetězu a řádovou insignii 1. třídy Řádu T. G. Masaryka bývalému prezidentu republiky Václavu Havlovi.

Dámy a pánové, já bych mohl další půlhodinu nebo hodinu hovořit o důvodech, které vedou k tomu, že podvýbor tento návrh sněmovně předkládá, ale neučiním tak. Myslím, že osobnost Václava Havla je vám dostatečně známa a že již v tuto chvíli jste připraveni a rozhodnuti, jak s tímto návrhem na usnesení naložíte. Já vás jménem svým i jménem podvýboru žádám o podporu.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Prosím pana místopředsedu Kasala, aby se mnou od stolku sledoval všeobecnou rozpravu, kterou tímto otevírám. Do rozpravy nemám písemnou přihlášku, ani nevidím nikoho, že by se hlásil z místa. Končím tedy všeobecnou rozpravu a prosím o přednesení návrhu usnesení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP