(12.10 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní budeme hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty k projednávání o 30 dnů. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 182 z přítomných 169 poslanců 117 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 5. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru a lhůta k projednávání byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji paní ministryni, panu zpravodajovi a končím tento bod.

 

Dalším bodem, který budeme projednávat, je bod

 

66.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno,
podepsaná v Paříži dne 18. července 2001
/sněmovní tisk 246/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda České republiky předkládá návrh na sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, která nahradí stávající Mezinárodní úřad pro révu vinnou a víno. Česká republika je členem Mezinárodního úřadu pro révu vinnou a víno od roku 1993, resp. jako Československo od roku 1937.

Návrh na sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno byl schválen vládou dne 17. února 2003 usnesením vlády č. 176. Členské státy Mezinárodního úřadu pro révu vinnou a víno se na zasedáních konference ve dnech 14., 15. a 22. června 2000 a 3. dubna 2001 rozhodly zřídit Mezinárodní organizaci pro révu vinnou a víno. Česká republika nebyla na konferenci dne 3. dubna 2001 zastoupena, a proto byl závěrečný akt konference spolu s textem přijaté dohody postoupen stálé misi České republiky při OECD v Paříži. Vedoucí stálé mise Jaromír Přívratský potom požádal o souhlas s podpisem dohody tehdejšího ministra zemědělství Jana Fencla, která byla dle svého článku 13 otevřena k podpisu všem členským státům Mezinárodního úřadu pro révu vinnou a víno do 31. července 2001. Dopisem ze dne 26. června 2001 ministr Jan Fencl vedoucímu stálé mise sdělil, že nemá námitek proti podpisu dohody. Vycházel z předpokladu, že se jedná o parafování na znamení autentifikace textu ve smyslu ustanovení čl. 10 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. Vedoucí stálé mise dne 18. července 2001 připojil svůj podpis pod dohodu. Plná moc nebyla na velvyslanci Přívratském depozitářem dohody požadována.

V souvislosti se shora uvedeným a v souvislosti s dikcí čl. 13 dohody je zřejmé, že jak Mezinárodní úřad pro révu vinnou a víno, tak ostatní členské státy považují nyní akt učiněný velvyslancem Přívratským 18. července 2001 za plnohodnotný podpis s výhradou ratifikace.

Dohoda je mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie, a proto je třeba, aby byla schválena vládou, oběma komorami Parlamentu ČR a ratifikována prezidentem České republiky. Poté bude zaslána ratifikační listina prostřednictvím stálé mise České republiky při OECD francouzské vládě, která je ve smyslu čl. 15 dohody jejím depozitářem.

Dopad sjednání dohody na státní rozpočet bude minimální, neboť členské příspěvky České republiky budou téměř shodné s tím, co Česká republika hradila Mezinárodnímu úřadu pro révu vinnou a víno.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, žádám vás o souhlas se sjednáním Dohody o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Ladislav Skopal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan ministr plnohodnotně seznámil Poslaneckou sněmovnu s Dohodou o zřízení Mezinárodní organizace pro révu vinnou a víno, podepsanou v Paříži dne 18. července 2001. Já si myslím, že je zbytečné vás zdržovat znovu opakováním toho, co řekl pan ministr. Pouze vás žádám, abyste tuto smlouvu propustili do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku a ani nikoho nevidím, že by se hlásil z místa. Obecnou rozpravu tedy končím.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Nemá. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby tento tisk projednával výbor zemědělský, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 183 z přítomných 170 poslanců 117 hlasovalo pro návrh, proti návrhu jeden. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného pořadu projednávat, je bod č. 67, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu… Promiňte, to je ten návrh, který jsme si zařadili na odpoledne a já jsem si ho zapomněla z hromádky vyřadit.

 

Takže dalším návrhem je bod

 

68.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu
společných státních hranic, podepsaná dne 26. října 2001 v Praze
/sněmovní tisk 290/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross, kterého prosím, aby se ujal slova. A prosím kolegy, aby tady nerušili!

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, já už jsem o této věci několikrát hovořil při různých příležitostech. Jedná se o smlouvu, která celkem v deseti případech se zaobírá změnou průběhu společných státních hranic, z nichž je sedm změn na hranicích, které jsou vymezeny vodním tokem, a ve třech případech jde o tzv. změnu suchých hranic, tzn. o změny, které se týkají nějakých konkrétních případů, např. kde jde o hraniční cesty nebo nedořešené problémy kolem hospodářských objektů.

Celková výměna území by měla být v rozsahu 42 422 metrů čtverečních a jedná se o reciproční záležitost, tzn. z hlediska předávané suverenity nad územím je vyrovnaná.

Pokud jde o další podrobnosti, ty již byly zmíněny při projednávání této věci, takže si myslím, že se tím teď nemusím příliš zdržovat. Snad bych jen podotkl, že předkládaná smlouva je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky, s ústavním pořádkem České republiky, protože na ni navazuje i příslušný ústavní zákon, který je také v tuto chvíli ve své podstatě v souběhu v rámci legislativního procesu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu místopředsedovi vlády a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šplíchal.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP