(12.00 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání k projednání petičnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 179 z přítomných 164 poslanců pro návrh hlasovalo 100, proti 13 poslanců. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu a petičnímu výboru. Končím tento bod.

 

Dalším bodem, který podle schváleného programu budeme projednávat, je

 

65.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Memorandum o porozumění mezi Českou republikou
a Evropskými společenstvími o přidružení České republiky k Šestému rámcovému programu Evropských společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrační činnosti přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru
a inovacím (2002-2006) a Šestému rámcovému programu Evropského společenství
pro atomovou energii (Euratom) pro jaderný výzkum a výcvikové činnosti
také přispívajícímu k vytvoření Evropského výzkumného prostoru (2002-2006),
které bylo za českou stranu podepsáno v Praze dne 10. prosince 2002
/sněmovní tisk 233/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesla paní ministryně školství Petra Buzková. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Vážená paní místopředsedkyně, členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vláda předkládá návrh na vyslovení souhlasu s ratifikací Memoranda o porozumění, které stanoví podmínky pro účast České republiky v rámcových programech Evropské unie a Euratom v oblasti výzkumu a vývoje. Memorandum vychází z Rozhodnutí č. 2/2000 Sb. Rady přidružení EU - Česká republika z 27. 3. 2002, o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech společenství č. 84/2002 Sb., v mezinárodním společenství.

Memorandum vychází z obvyklé situace a praxe, kdy Evropská unie navrhuje pro všechny státy, které se rozhodly přidružit k rámcovým programům, aby všechna memoranda se všemi státy byla textově de facto identická.

Memorandum se skládá z vlastního memoranda a tří příloh. Příloha první určuje podmínky účasti subjektů z České republiky. Příloha druhá stanoví pravidla pro ochranu práv duševního vlastnictví. Příloha třetí stanoví výpočet a úhradu poplatků.

Evropská komise navrhla snížení poplatků v případě přidružených států tak, že hodnota se v prvním roce, to je 2003, násobí 0,7, ve druhém roce 0,8 a ve třetím a čtvrtém roce pak 1,0. Pokud by se Česká republika od roku 2004 stala plným členem Evropské unie, stal by se poplatek do rámcových programů od roku 2004 součástí příspěvku České republiky do Evropské unie.

Dodatek k příloze 2. určuje charakteristiky plánu pro využití výsledků vědeckotechnického rozvoje.

Memorandum bude sjednáno pouze v anglickém jazyce.

Podmínky účasti v rámcovém programu EU a Euratom budou identické pro účastníky přidružených států. Tento fakt byl mnohokrát zdůrazněn při jednání orgánů Evropské unie. Memorandum o porozumění sjednaly již všechny ostatní přidružené státy a taktéž u nich vstoupilo v platnost, to znamená ve všech kandidátských státech s výjimkou České republiky.

Sjednání Memoranda o porozumění a možnost účasti České republiky na posilování a strukturování evropského výzkumného prostoru patří v oblasti výzkumu a vývoje a s ohledem na stav přípravy České republiky na plné členství v EU k nejvýznamnějším aktivitám.

Závazky vyplývající z Memoranda, které souvisí s chováním subjektů České republiky podle pravidel pro implementaci rámcových programů a závazky vyplývající z přílohy 2. vážou právní subjekty České republiky, aby se řídily legislativou Evropské unie. Podle právních expertů Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je tedy třeba, aby Memorandum bylo projednáno a ratifikováno Parlamentem České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, na závěr mi dovolte jednu prosbu. Jak už jsem zmínila, všechny kandidátské státy projednaly již ve svých parlamentech tento návrh přistoupení a v konečné podobě ratifikovaly. Česká republika je jediná, která tak dosud neučinila. Bylo tomu tak z termínových důvodů. Tento návrh mezinárodní smlouvy v prvním čtení byl zařazen již na minulé plénum Poslanecké sněmovny, která bohužel nebyla schopna projednat celý svůj program, a tudíž první čtení je až na tomto plénu. Vzhledem k tomu, že jsme jediní, kdo ještě z kandidátských zemí neratifikovali, mohli bychom vzhledem k termínu přijít o přístup k Šestému rámcovému programu, pokud by se nepodařilo ratifikovat tuto mezinárodní smlouvu co nejdříve, to znamená ve druhém čtení nejpozději na příštím zasedání Poslanecké sněmovny.

Vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěla jsem vás proto všechny požádat, abyste souhlasili se zkrácením lhůty pro projednání tohoto návrhu ve výborech o 30 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní ministryně. Kolegyně a kolegové, organizační výbor určil jako zpravodaje pro první čtení pana poslance Kohlíčka. Pan poslanec Jaromír Kohlíček je omluven ze schůze. Já jsem obdržela návrh, aby pana poslance Kohlíčka nahradil ve funkci zpravodaje předseda zahraničního výboru pan poslanec Vladimír Laštůvka. O této změně však musím nechat hlasovat.

 

Já vás tedy prosím, abyste svým hlasováním souhlasili se změnou v osobě zpravodaje, a to tak, že zpravodajem pro první čtení bude pan poslanec Laštůvka.

Zahajují hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 180 z přítomných 168 poslanců 127 hlasovalo pro návrh, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Prosím pana poslance Vladimíra Laštůvku, aby se ujal své role zpravodaje.

 

Poslanec Vladimír Laštůvka: Děkuji. Paní předsedající, pane premiére, dámy a pánové, já bych se chtěl velmi stručně připojit ke slovům paní ministryně. Chtěl bych její vystoupení podpořit. Nicméně bych chtěl zdůraznit dvě nebo tři věty.

Šestý rámcový program Evropského společenství patří k nejvýznamnějším aktivitám Evropské unie. Rozpočet tohoto programu přesahuje 17 mld. eur pro období 2002 až 2006. Paradigmatem těchto programů je zvýšení konkurenceschopnosti Evropy. Evropská unie přitom vychází z poznatků a předpokladů, že podpora výzkumu a vývoje se v krátké době projeví v pozitivním přírůstku HDP. To snad není podle mého názoru v rozporu s naším viděním, s naším přáním.

Chtěl bych říci, že podmínkou účasti České republiky v tomto programu je ratifikace předloženého memoranda. Chtěl bych současně zdůraznit, že text memoranda byl České republice předložen, stejně jako ostatním zemím, v září 2002. Vzhledem k tomu, že rámcové programy byly zahájeny v listopadu 2002 a návrhy programů bylo třeba předkládat již koncem roku 2002, je sjednání memoranda časově velmi naléhavé. Proto bych chtěl velmi podpořit i návrh paní ministryně na zkrácení lhůty k projednání ve výborech.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které zatím nemám žádnou přihlášku, nicméně prosím pana zpravodaje, aby mě chvíli sledoval. Domnívám se, že návrh na zkrácení by měl zaznít v obecné rozpravě, takže buď paní ministryně, nebo ještě jednou pan zpravodaj návrh zopakujte, prosím.

 

Ministryně školství ČR Petra Buzková: Pro jistotu zopakuji ještě jednou svůj návrh nyní v obecné rozpravě. Prosím Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila svým hlasováním návrh na zkrácení lhůty pro projednání tohoto návrhu mezinárodní smlouvy ve výborech o 30 dní.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo ještě jiný návrh? Nikoho nevidím. Budeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 181 z přítomných 169 poslanců 128 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nikdo. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP