(11.50 hodin)
(pokračuje Gross)

Pokud jde o časové prodlení, pokud se podíváte na datum, kdy byla tato smlouva podepsána, to znamená v závěru roku 1999, a okamžik, kdy se jím nyní zabývá Poslanecká sněmovna, tak bych chtěl říci následující věci. V průběhu ratifikačního procesu došlo v České republice k vývoji našeho právního řádu. Nejprve se jednalo o přijetí zákona o ochraně osobních údajů a bylo nutné na základě tohoto zákona ověřit, zda Chorvatsko má obdobnou právní úpravu osobních údajů a zda splňuje příslušné standardy, které nám umožňují výměnu osobních údajů. Poté co došlo k procesu ověření této záležitosti, kterou nám tento zákon ukládá, tak byl přijat ústavní zákon, kterým se měnila Ústava České republiky. Ta vstoupila v platnost v době, kdy česká strana čekala na vyjádření chorvatské strany. A na základě této ústavní změny jsou všechny mezinárodní smlouvy o věcech, jejichž úprava je vyhrazena v zákonu, rovněž smlouvou, která musí být projednávána a ratifikována v Parlamentu. To znamená, že původní úmysl, že by šlo pouze o mezivládní dohodu, tímto byl "zmařen" a musíme projednávat tuto úmluvu jako úmluvu prezidentského charakteru, která je předkládána Poslanecké sněmovně k vyslovení souhlasu. Tolik na vysvětlení k časovému prodlení.

Paní poslankyně, páni poslanci, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji místopředsedovi vlády a ministru vnitra panu Stanislavu Grossovi. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Karel Šplíchal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Šplíchal: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, domnívám se, že vysvětlení pana ministra Stanislava Grosse bylo dostačující. Vy sami znáte naše styky s Chorvatskou republikou, takže bych chtěl jenom konstatovat, že dohoda je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a také se závazky převzatými v rámci jiných mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. Vás bych chtěl tedy poprosit o souhlas k propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím. Předpokládám, že pan ministr, ani pan zpravodaj nebudou chtít vystoupit se svými závěrečným slovem.

Budeme se tedy zabývat přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tím, abychom tento návrh přikázali k projednání zahraničnímu výboru, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 177 z přítomných 159 poslanců 125 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem, který podle schváleného programu budeme projednávat, je

 

64.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na přístup České republiky
k Úmluvě o právním postavení osob bez státní příslušnosti ze dne 28. září 1954
/sněmovní tisk 250/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Prosím, pane ministře.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, možná že někteří z vás, kteří jste vnímali jednání v minulém volebním období, si vzpomenete, že tato úmluva již tady byla v minulém volebním období. Tehdy jsme skončili relativně neslavně, a to ne snad z důvodu nějakého zásadního nesouhlasu zde v Poslanecké sněmovně, ale kvůli tomu, že se v té době přijalo stanovisko, že se jedná o smlouvu o lidských právech, to znamená, že kvorum pro její schválení bylo v Poslanecké sněmovně stanoveno tímto rozhodnutím sněmovny na 120 poslanců. Tato smlouva přišla na pořad, kdy formálně bylo zaregistrováno 140 poslanců, nicméně fakticky tato smlouva získala podporu pouze 103 poslanců, což tehdy nepostačovalo k naplnění onoho kvora 120 poslanců. Tudíž tato smlouva nebo respektive úmluva nebyla v minulém volebním období schválena.

Nyní jsme přece jenom kousek dále, protože jsme absolvovali změnu Ústavy České republiky, která vstoupila v účinnost 1. června 2002 a je považována za mezinárodní smlouvu, která upravuje práva a povinnosti osob podle čl. 49 písm. a) Ústavy České republiky. Ke schválení přístupu České republiky je tedy podle této změny Ústavy České republiky již postačující souhlas nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Věcně, abych jenom připomenul, čeho se tato úmluva týká. Jde o úmluvu, která má v současné době 54 smluvních stran. Ze zemí Evropské unie s výjimkou Portugalska a Rakouska jsou jejími účastníky všechny členské státy. Cílem této úmluvy je upravit právní postavení a garantovat určitá základní práva osobám, které sice nejsou uprchlíky ve smyslu úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951, ale jsou to osoby, které pobývají na území určitého státu, a zároveň jim žádný stát neposkytuje ochranu z titulu existence státního občanství tomu kterému konkrétnímu státu. (?)

Tato úmluva přiznává osobám bez státní příslušnosti určitý souhrn práv. Jde především o následující záležitosti. Upravuje osobní status toho konkrétního člověka. Garantuje náboženskou svobodu, garantuje právo shromažďovací, garantuje právo k přístupu k soudům. Stanoví podmínky pro nabývání majetku pro výkon výdělečné činnosti pro poskytování určitých sociálních výhod. Obsahuje garance svobody pohybu. Umožňuje těmto osobám také vydávat průkaz totožnosti a také cestovní doklady.

Pokud jde o pozici České republiky, tak Česká republika přistupuje k této úmluvě tak, že vedle toho, že přistupuje k této úmluvě, chce učinit některá interpretační prohlášení a také jednu výhradu. Ale myslím, že tímto se můžeme podrobně zaobírat v příslušných výborech Poslanecké sněmovny, protože jde o poměrně technické záležitosti.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Karas. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Karas: Paní místopředsedkyně, dámy a pánové, pan ministr toho pověděl více, než měl na srdci. Legislativní odbor nemá žádných připomínek a já shledávám tuto smlouvu za naprosto neproblematickou. Dovoluji si navrhnout propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se, zda se někdo hlásí. Pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi jenom, abych v otevřené rozpravě navrhl, aby se tímto tiskem kromě zahraničního výboru zabýval také petiční výbor, který by možná mohl mít jiný názor na navržené výhrady. V každém případě bych pokládal za potřebné, aby tyto navržené výhrady byly projednány v obou výborech.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Končím obecnou rozpravu. Budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan poslanec Exner navrhl petiční výbor.

 

Nejdříve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 178 z přítomných 162 poslanců 124 hlasovalo pro návrh, proti hlasovali 4 poslanci. Návrh byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP