(11.40 hodin)
(pokračuje Konečná)

Druhá věc, která této smlouvě chybí, je zakotvení práva posádky, resp. velitele lodě komunikovat s úřady primárně v úředním jazyce státu vlajky, sekundárně v jazyce intervenujícího státu, popř. pokud nerozumí ani jednomu, tak v jazyce, na kterém se strany shodnou, přičemž by měl být zajištěn odpovídající tlumočník nebo překladatel, kterého by na svých bedrech měl nést stát.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí využít svého práva k závěrečnému slovo. Pan ministr ano. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, k tomu, o čem zde hovořila paní poslankyně Konečná, lze říci pouze jediné: Tato úmluva bude aplikována v tom případě, kdy stejně jako Česká republika, pokud by se v tomto případě jednalo o Českou republiku jako stát vlajky, bude intervenující stát smluvní stranou příslušné Úmluvy OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, což je ona úmluva ze dne 31. 1. 1995. Tady jde o problém, že Evropská unie aplikuje tuto úmluvu OSN jako součást svého právního řádu, to znamená, že úmluva, která má daleko širší charakter než dopad na členské země Evropské unie, by se měla aplikovat v rámci Evropské unie povinně.

Pokud jde o seznam států, které již ratifikovaly tuto úmluvu, je to věc, kterou bych doporučil řešit ve výboru, protože nejsem v tuto chvíli schopen zodpovědět výčet všech států, které v tuto chvíli již úmluvu ratifikovaly. Tolik k této otázce, pokud jsem ji správně pochopil.

Pokud jde ještě o řeč používanou, je to věc, která by měla být řešena v rámci povolovacího procesu, jak jej tato úmluva definuje, který je v kompetenci Ministerstva spravedlivosti. Tam je možné samozřejmě, aby tyto věci byly zohledněny v konkrétních případech, byť podle příslušných norem každý velitel plavidla by měl být schopen hovořit v angličtině, ale to je otázka spíše na Ministerstvo dopravy České republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Nikoho nevidím.

 

Budeme tedy hlasovat o přikázání tohoto tisku zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 173 z přítomných 172 poslanců 111 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru.

 

Končím tento bod.

 

Pan poslanec Jaromír Talíř se hlásí s procedurálním návrhem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vám přednesl procedurální návrh. Vzhledem k tomu, že předpokládám, že přestávka na oběd bude vyhlášena ve 13 hodin, zbývá nám ještě několik mezinárodních smluv, dá se předpokládat, že mezinárodní smlouva se Svatým stolcem, tisk č. 117, by byla projednávána teď. Protože ministr zahraničních věcí v současné době přijímá ministra zahraničí jiného členského státu. Navrhuji, abychom tento bod zařadili dnes jako druhý bod odpoledne.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za tento návrh. O tomto návrhu nechám hlasovat bez rozpravy. Pokusím se přivolat všechny kolegyně a kolegy, kteří chtějí hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 175… (Ministr Dostál mimo mikrofon upozorňoval, že mu nejde hlasovací zařízení.) Nejde? Vidím, že bude zpochybněno toto hlasování.

Zopakuji výsledky hlasování, teprve pak bude, pane ministře, zpochybnění. Z přítomných 175 poslanců… (Pan ministr Dostál hovoří zároveň s paní předsedající, což není možné zapsat.)

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Dámy a pánové, je mi líto, ale já mám svědky na to, že jsem hlasoval -

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Prosím, pane ministře, chvilku. Jen řeknu výsledky předchozího hlasování.

V hlasování pořadové číslo 174 z přítomných 175 poslanců 86 hlasovalo pro návrh, proti 88. Tento návrh nebyl přijat.

 

A teď vám dávám slovo, pane ministře.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál Promiňte. Já jsem jen chtěl zpochybnit hlasování, protože mám svědky na to, že celou dobu hlasování jsem mačkal "ano", ale nerozsvítila se mi vůbec žárovka.

Pánové, můžete to komentovat, ale prosím - já využívám svého práva a zpochybňuji hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Na žádost z pléna vás odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili všichni svými identifikačními kartami.

 

Nechám hlasovat o námitce pana ministra. Kdo souhlasí s jeho námitkou, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 175 z přítomných 155 bylo 103 pro, proti návrhu 28. Tento návrh byl přijat.

 

Budeme tedy znovu hlasovat o návrhu pana poslance Talíře na pevné zařazení bodu smlouva se Svatým stolcem jako druhý bod našeho dnešního odpoledního jednání.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto procedurálním návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 176 z přítomných 159 poslanců 90 hlasovalo pro, 45 proti návrhu. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je

 

63.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání
a přebírání osob na státních hranicích, podepsaná v Praze dne 30. listopadu 1999
/sněmovní tisk 221/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministra vnitra pan Stanislav Gross.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně a páni poslanci, jak bylo uvedeno, smlouva řeší předávání a přebírání osob na státních hranicích. Je to smlouva mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou. Důvod, proč tato smlouva je předkládána, je vytvoření odpovídající základny pro boj s ilegální migrací a nedovoleným překračováním státních hranic.

Tato dohoda upravuje přebírání vlastních státních občanů, upravuje předávání a přebírání občanů třetích států, kteří nelegálně vstoupili nebo nelegálně pobývají na území smluvních státu, řeší otázky průvozu občanů třetích států, zabývá se ochranou osobních údajů, které musí být předávány v souvislosti s realizací této úmluvy, zabývá se hrazením nákladů spojených s realizací této úmluvy a samozřejmě i některými technickými záležitostmi, které umožňují provádění této dohody.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP