(11.30 hodin)
(pokračuje Kupčová)

Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 169 z přítomných 158 poslanců 47 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 99. Tento návrh nebyl přijat.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pan zpravodaj pan poslanec Nájemník navrhl jako u předchozího tisku, aby tento návrh byl přikázán k projednání rovněž ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Ne.

 

Zahájím tedy hlasování a nejdříve budeme hlasovat o přikázání zahraničnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 170 z přítomných 166 poslanců 151 hlasovalo pro návrh, proti návrhu jeden poslanec. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o návrhu na přikázání ústavně právnímu výboru. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 171 z přítomných 170 poslanců pro návrh hlasovalo 110, proti návrhu 31. Rovněž tento návrh byl přijat.

 

A nyní budeme hlasovat o přikázání k projednání výboru petičnímu. Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 172 z přítomných 170 poslanců 126 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 25. Konstatuji, že i tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že tento návrh smlouvy byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, ústavně právnímu výboru a petičnímu výboru. Končím tento bod.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného programu projednávat, je bod číslo

 

62.
Vládní návrh, kterým se překládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ratifikaci Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí
článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu
s omamnými a psychotropními látkami ze dne 31. ledna 1995, která byla
za Českou republiku podepsána dne 10. října 2000 ve Štrasburku
/sněmovní tisk 217/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr vnitra pan Stanislav Gross. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Stanislav Gross: Vážená paní místopředsedkyně, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové. Úmluvu, kterou mám z pověření vlády uvést, se pokusím přiblížit co možná nejstručněji. V úvodu bych chtěl říci, že je tato úmluva součástí acquis communautaire, to znamená, měli bychom tuto smlouvu přijmout do doby vstupu do Evropské unie.

Tato smlouva provádí ustanovení čl. 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami. Pro Českou republiku vstoupila tato úmluva v platnost dne 2. září 1991(?).

Úmluva je v souladu s usnesením vlády č. 736 ze dne 19. července 2000 a podepsána byla 10. října roku 2000 v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Úmluva vstoupila v platnost dne 1. května 2000 a měla by vytvořit a vytváří systém opatření, který umožňuje operativně a efektivně zasahovat proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami na moři.

Tato úmluva zejména umožňuje intervenujícímu státu, aby provedl vůči plavidlu, které je podezřelé z páchání některého z trestných činů definovaných v této úmluvě Organizace spojených národů, nebo je podezření, že je k takovýmto účelům zmíněná loď využívána, použít specifické prostředky, které v této úmluvě jsou uvedeny. Předpokladem pro uskutečnění takovýchto kroků je kromě povolení státu vlajky, pod níž plavidlo pluje, také skutečnost, že oba státy jsou smluvními státy této úmluvy Organizace spojených národů.

Úmluva upravuje následující otázky. Definuje jednotlivé pojmy a zásady, podle kterých se úmluva provádí, upravuje opatření, která mohou být smluvními státy vůči plavidlům přijata, a také způsob provádění těchto opatření. Stanoví práva a povinnosti státu vlajky a intervenujícího státu, definuje podmínky uplatnění přednostní jurisdikce státem vlajky a upravuje formu a obsah žádosti, které se předkládají na základě této úmluvy k provedení konkrétních opatření. Samozřejmě, že tato úmluva také řeší otázky náhrady škody a nákladů spojených s její realizací.

Součástí materiálu je také návrh Výhrady a prohlášení k úmluvě, které Česká republika učiní při ukládání ratifikačních listin.

Provádění úmluvy by nemělo mít dopad na státní rozpočet a mohu konstatovat, že tato úmluva je v souladu s českým právním řádem.

Jelikož tato úmluva se bezprostředně dotýká suverenity státu, na základě rozhodnutí orgánu státní moci je totiž možné, aby došlo k uplatnění cizí jurisdikce, a také úmluva teoreticky umožňuje použití ozbrojených sil mimo území České republiky, tak proto je zapotřebí, aby tato smlouva měla prezidentský charakter, a proto je také v této formě předkládána Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu.

Na provádění této úmluvy se bude podílet několik orgánů státní moci, především to bude Ministerstvo vnitra a v rámci Ministerstva vnitra národní protidrogová centrála, služby kriminální policie a vyšetřování, dále Ministerstvo spravedlnosti jakožto orgán odpovědný za oznámení uplatnění přednostní jurisdikce, Ministerstvo dopravy, kterému z kompetenčního zákona přísluší některé pravomoci v této oblasti, a Ministerstvo obrany, i když v našem případě je to spíše teoretická záležitost, protože vzhledem k reformě financí nepředpokládám, že v brzké době Armáda České republiky bude disponovat prostředky, kterými může zasahovat na volném moři. Ale i to by ta úmluva samozřejmě umožňovala.

Takže dovolte mi, dámy a pánové, abych v tuto chvíli vás požádal o vyslovení souhlasu, a těším se na diskusi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Šulák.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážená paní předsedající, vážení kolegové poslanci, vážená vládo. Organizační výbor se na své 18. schůzi 19. února zabýval touto záležitostí a přijal usnesení, podle kterého doporučuje přikázání tohoto vládního návrhu zahraničnímu výboru. Já se s tímto usnesením ztotožňuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásila paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, pro nás samozřejmě z podpisu této úmluvy vyplývá jen to, že naše lodě plující pod českou vlajkou mohou být kontrolovány podle této úmluvy a na druhou stranu mohou být prošetřovány přímo orgány České republiky. Přesto by mě, vážený pane předkladateli, zajímalo, jaký je rozsah území, kde platí tato úmluva, resp. kde je uveden aspoň nějaký odkaz na normu, která by tedy tu realitu na moři upravovala. Podle mého názoru toto upravuje úmluva OSN z Montego Bay 1982, ovšem nejsem si jistá, jestli přímo na tuto naši úmluvu, kterou schvalujeme, je platná, a kde je tedy vymezení toho, kde a za jakých podmínek můžeme tuto úmluvu vůbec praktikovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP