(10.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Dalším bodem, který budeme podle našeho schváleného programu projednávat, je bod 58, kterým je

 

58.
Vládní návrh na přístup České republiky ke Smlouvě o uznání
mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra,
podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999
/sněmovní tisk 177/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr zemědělství pan Jaroslav Palas. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že zahraniční výbor vyslovil souhlas s touto úmluvou, vzdávám se tedy úvodního slova. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 177/1. Prosím zpravodajku výboru paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby návrh výboru odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Paní předsedající, kolegyně a kolegové, zahraniční výbor na své 14. schůzi dne 23. dubna 2003 přijal usnesení číslo 57, kde doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení, jež zní: Poslanecká sněmovna dává souhlas k přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra, podepsané v Limě dne 26. listopadu 1999. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, paní poslankyně. Nyní otevírám rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ani nevidím nikoho, že by se hlásil, a proto rozpravu končím.

Táži se, zda pan ministr či paní zpravodajka chtějí mít nějaké závěrečné slovo. Není tomu tak.

Budeme tedy hlasovat o usnesení, které navrhl zahraniční výbor. Pokusím se přivolat kolegyně a kolegy.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto navrženým usnesením zahraničního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 162 z přítomných 153 poslanců 115 pro, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím tento bod.

 

Dalším bodem, který budeme podle schváleného programu projednávat, je bod 59, kterým je

 

59.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě
zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995
/sněmovní tisk 198/ - druhé čtení

 

Prosím, aby se slova ujal ministr práce a sociálních věcí pan Zdeněk Škromach. Prosím, aby se kolegové ze sociální demokracie pokusili rychle sehnat pana ministra Zdeňka Škromacha, který je jistě před jednací síní, a ostatní poprosím o chvilku strpení.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážená paní předsedající, vážené dámy a pánové, omlouvám se za malé zpoždění.

Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je jako sněmovní tisk 198 předkládán k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností. Tento protokol tvoří součást smluvních instrumentů vztahujících se k Evropské sociální chartě, kterou Česká republika ratifikovala v roce 1999. Základní kontrolní mechanismus Evropské sociální charty je založen na periodickém podávání zpráv smluvními státy o naplňování přijatých ustanovení charty.

Cílem předkládaného protokolu je zvýšení ochrany individuálních práv zaručených chartou pomocí zavedení kontrolního mechanismu, založeného na podávání stížností kompetentními nevládními organizacemi. Tyto stížnosti jsou přezkoumávány nejprve výborem pro sociální práva, který rozhodne o přijatelnosti stížností a poté připraví zprávu se svými závěry o tom, zda došlo k porušení charty, pro výbor ministrů. Výbor ministrů na základě této zprávy přijme buď doporučení vyzývající dotčenou smluvní stranu k nápravě kritizovaného stavu, nebo rezoluci.

Organizacemi oprávněnými k podávání stížností mohou být za podmínek uvedených v protokolu a) mezinárodní organizace zaměstnavatelů nebo odborů, např. Evropská odborová konfederace, Unie průmyslových a zaměstnavatelských konfederací Evropy, mezinárodní organizace zaměstnavatelů…

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Já jsem poprosila kolegu, aby pana ministra taktně upozornil, že nejde o první čtení, ale o druhé čtení. Ale prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Samozřejmě, jde o druhé čtení. Jsem si toho plně vědom. To je zpráva ke druhému čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pokračujte.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Já jsem nehovořil o prvním čtení.

b) Jiné mezinárodní nevládní organizace, které získávaly konzultativní status při Radě Evropy a byly zařazeny na zvláštní seznam organizací oprávněných podávat kolektivní stížnosti, c) reprezentativní národní organizace zaměstnanců nebo zaměstnavatelů spadající pod jurisdikci smluvní strany, proti které byla podána stížnost.

Já bych tady možná jenom uvedl, že tyto doplňující údaje vznikly na základě projednávání ve výboru. Proto je tady doplňuji na plénu Poslanecké sněmovny k tomu, co už jsem přednesl ve zprávě k prvnímu čtení. Je to související se druhým čtením.

Každá smluvní strana může také prohlásit, že práva stížnosti přiznává dalším reprezentativním národním nevládním organizacím, které jsou zvlášť kvalifikované v záležitostech upravených chartou. Toto prohlášení se navrhuje za Českou republiku prozatím nečinit.

Ratifikace protokolu je v souladu s mezinárodně právními závazky České republiky a nepředpokládá se, že by znamenala zvýšení nároků na státní rozpočet.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Vládní návrh projednal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a zahraniční výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 198/1 a 2. Prosím zpravodaje obou výborů pana poslance Viléma Holáně, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vilém Holáň: Vážené kolegyně a kolegové, zahraniční výbor se zabýval velmi podrobně Dodatkovým protokolem a přijal toto usnesení.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout toto usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností ze dne 9. listopadu 1995.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ještě pan poslanec Holáň.

 

Poslanec Vilém Holáň: Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví přijal usnesení stejného obsahu, které přečtu: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské sociální chartě zakládající systém kolektivních stížností.

Poznamenávám, že v obou dvou výborech probíhala k tomuto bodu dosti obsáhlá debata. Podle mého názoru ještě silnější než ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. U některých poslanců byly námitky proti rozšíření kontrolních mechanismů, které Evropská sociální charta bude mít. Styl debaty připomínal projednávání přístupu k Evropské sociální chartě v roce 1999.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP