(11.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. A nyní tedy skutečně otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a také nikoho nevidím, že by se z místa do obecné rozpravy hlásil. Obecnou rozpravu tedy končím.

Ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nechtějí.

Na žádost z pléna vás odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami. Pokusím se ještě přivolat naše kolegy a kolegyně, kteří chtějí hlasovat o tomto návrhu.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu usnesení, jak byl předložen oběma výbory.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, prosím, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 163 z přítomných 160 poslanců 101 hlasovalo pro návrh, 56 proti návrhu. Tento návrh byl přijat.

 

Končím bod 59.

 

A dalším bodem, který budeme projednávat, je bod 60 a je jím

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na přístup ke Druhém opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu
o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti
/sněmovní tisk 247/ - prvé čtení

 

S procedurálním návrhem zřejmě se hlásí pan poslanec Hynek Fajmon.

 

Poslanec Hynek Fajmon: Vážená paní místopředsedkyně, já si dovoluji navrhnout sloučení debaty k tomuto bodu s debatou k následujícímu bodu, protože spolu bezprostředně souvisí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji za tento návrh a o tomto návrhu nechám hlasovat okamžitě.

 

Kdo souhlasí se sloučením rozpravy k bodu 60 a 61, prosím, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 164. Z přítomných 164 poslanců 134 hlasovalo pro návrh, proti návrhu nikdo. Konstatuji, že jsme tedy svým hlasováním sloučili rozpravu u bodů 60 a 61.

 

Nyní prosím, aby úvodní slovo k tisku 60 přednesl místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jsem velmi rád, že dochází k tomu, že bude sloučena rozprava k oběma bodům, protože bod číslo 60 se týká vládního návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na přístup k Druhému opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícímu se zrušení trestu smrti. Tento opční protokol je opční protokol, který byl podepsán v roce 1968 a byl přijat na 44. zasedání Valného shromáždění OSN. Jeho smyslem je skutečnost, že žádná osoba podléhající jurisdikci smluvního státu tohoto protokolu nesmí být popravena. Každý smluvní stát je povinen přijmout nezbytná opatření ke zrušení trestu smrti v rámci své jurisdikce.

V tomto ohledu v České republice není žádný problém, protože trest smrti jakožto trest výjimečný byl v roce 1990 novelou trestního zákona zrušen a ba dokonce naše úprava, kterou máme v našem ústavním pořádku a v našem trestním zákoně, jde dál, než je onen opční protokol OSN, protože neumožňuje uložení trestu smrti za žádných okolností. Tím spíše vyhovuje tomu druhému návrhu, který se bude projednávat současně, který je pod bodem číslo 61. Z tohoto důvodu podpis pod touto smlouvou Česká republika učinila a přístup k tomuto opčnímu protokolu je jenom projevem mezinárodní vůle, aby trest smrti jakožto trest vymizel ze všech právních řádů na této planetě, samozřejmě nejenom v Evropě, kde už se aplikuje, ale i na dalších částech našeho kontinentu.

České republice z tohoto kroku nevyplynou žádné komplikace, žádné náklady na státní rozpočet. Není třeba ani měnit právní řád.

Takže to je, paní místopředsedkyně, k tomu bodu číslo 60.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane místopředsedo. A nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Dámy a pánové, vážená vládo, paní předsedající, domnívám se, že máme před sebou dvě možnosti. Buďto tento v podstatě filozofický problém můžeme probírat celý den - a já věřím, že tady určitě je celá řada právních koryfejů, kteří budou k tomu ochotni, ale byl bych nerad, kdyby k tomu došlo.

Rád bych přesunul tu problematiku obou bodů právě vzhledem k tomu, co říkal můj předřečník pan ministr zahraničí, ke stavu našeho právního prostředí. Přesunul bych tu debatu do výborů. Já prosím sněmovnu, aby propustila oba návrhy, jestli to tak mohu říci, do druhého čtení, a navrhuji projednání problematiky obou těchto bodů především ústavně právnímu výboru a domnívám se ještě zahraničnímu výboru a petičnímu výboru, kde je podvýbor pro lidská práva a národnosti atd.

Toť vše z mé zpravodajské zprávy.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní tedy přerušuji projednávání tisku 247 a zahájíme bod 61, kterým je

 

61.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na ratifikaci Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv
a základních svobod týkajícího se zrušení trestu smrti za všech okolností
/sněmovní tisk 251/ - prvé čtení

 

Prosím, aby úvodní slovo přednesl místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí pan Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, jak už bylo naznačeno, ten druhý bod, který projednáváme, bod č. 61, se týká evropské úpravy a ta jde dál než ta úprava OSN, protože z ní není úniku. Tato úprava jasně říká, že trest smrti nelze uložit ani vykonat za jakýchkoliv okolností, tedy ani ne za válečného stavu nebo za nějaké speciálně závažné trestné činy. A i tady opakuji, že náš právní řád je zcela v souladu s touto právní úpravou. U nás není možné uložit ani vykonat trest smrti za jakýchkoliv okolností.

Takže i já doporučuji, pokud povedeme vážnou debatu na téma trest smrti ano - ne, jaké má důsledky, jaké jsou argumenty pro trest smrti, jaké jsou proti trestu smrti, abychom to když tak vedli ve výborech, protože jinak tady můžeme skutečně vést dlouhou debatu. A opakuji znovu - náš právní řád v této věci je naprosto pevný, a kdybychom chtěli jakoukoliv změnu, musíme sáhnout i na ústavu. Takže je to tak závažné téma a z tohoto důvodu také projednání těchto dvou bodů by mělo být snadné, protože to nemá žádné důsledky do našeho právního řadu. Náš právní řád už předpokládá aplikaci těchto norem.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Václav Nájemník.

 

Poslanec Václav Nájemník: Já nevím, co bych k tomu ještě dalšího řekl. Já znovu opakuji, že i tento tisk č. 251 doporučuji k projednání ve výborech především ústavně právním, dále zahraničním, a domnívám se, že by měl být projednán i v petičním výboru. Děkuji vám.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP