(10.40 hodin)
(pokračuje Langer)

Prosím, aby se slova ujal, má-li zájem, pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, s odvoláním na své vystoupení v prvním čtení se vzdávám svého slova.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Sděluji, že vládní návrh projednal zahraniční a rozpočtový výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 175/1 a 175/2. Prosím nejprve zpravodaje zahraničního výboru pana kolegu Šuláka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, zahraniční výbor se touto záležitostí zabýval na své 11. schůzi dne 12. března, zpracoval a předkládá návrh následujícího usnesení:

Po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Jaroslava Šulce, zpravodajské zprávě poslance Šuláka zahraniční výbor.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi ČR a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané 2. dubna 2002 v Managui;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi v Poslanecké sněmovně podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu zákona na schůzi zahraničního výboru.

Podepsán zpravodaj, předseda výboru a ověřovatel výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru pan kolega Recman.

 

Poslanec Svatomír Recman: Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, rozpočtový výbor projednal uvedený tisk 175, a to konkrétně na své 10. schůzi dne 12. března, a přijal k němu usnesení č. 141, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 175/1. Předloženou dohodu na jednání rozpočtového výboru odůvodnil náměstek ministra financí Pavel Šafařík.

Stanovisko rozpočtového výboru k této dohodě je kladné a doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikací Dohody mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsanou dne 2. dubna 2002 v Managui. Součástí usnesení je i zmocňovací paragraf pro zpravodaje.

Tolik k mé zpravodajské zprávě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Rozpravu tedy končím. Prosím, abyste se před hlasováním zaregistrovali svými identifikačními kartami.

 

Zahajuji v tuto chvíli hlasování (číslo 160) a ptám se, kdo souhlasí s usnesením, jak bylo předloženo oběma výbory. Kdo je proti?

Z přítomných 130 hlasovalo pro návrh 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je

 

57.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o podpoře a ochraně investic, podepsaná dne 17. dubna 2002 v Sarajevu
/sněmovní tisk 176/ - druhé čtení

 

Prosím, aby opět slova ujal pan ministr financí, má-li zájem.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, rovněž si dovoluji pouze požádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s touto smlouvou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: I tento návrh projednal zahraniční výbor a rozpočtový výbor, jejichž usnesení byla rozdána jako sněmovní tisk 176/1 a 176/2. Prosím opět pana kolegu Šuláka jako zpravodaje zahraničního výboru, aby nás informoval o jednání svého výboru.

 

Poslanec Petr Šulák: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, zahraniční výbor se touto záležitostí zabýval na své 14. schůzi dne 23. dubna a předkládá následující usnesení:

Po odůvodnění zástupce ministerstva financí Václava Rombalda, zpravodajské zprávě poslance Šuláka zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu.

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Podepsáni zpravodaj, předseda výboru a ověřovatel výboru.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Nyní prosím pana kolegu Recmana, aby nás informoval o jednání rozpočtového výboru.

 

Poslanec Svatomír Recman: Rozpočtový výbor na své 10. schůzi dne 12. března letošního roku projednal předloženou dohodu. Dohodu předložil a odůvodnil náměstek ministra financí Pavel Šafařík. Rozpočtový výbor přijal kladné stanovisko k této dohodě.

Dohoda má určitou zvláštnost, která samozřejmě nemá vliv na podporu či nepodporu této dohody. Tou je, že dohoda byla podepsána v pěti jazycích, v jazyce českém, bosenském, chorvatském, srbském a anglickém. Zde je třeba říci, že tento počet jazyků na bosensko-hercegovinské straně je dán striktními požadavky vnitrostátního zákonodárství. Rozhodujícím jazykem výkladovým je jazyk anglický.

Usnesení rozpočtového výboru, tak jak o tom hovořil řídící schůze, jste obdrželi jako sněmovní tisk 176/1. Stanovisko rozpočtového výboru je toto: doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala usnesení ve znění: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 17. dubna 2002 v Sarajevu. Součástí usnesení je zmocňovací usnesení pro zpravodaje.

Tolik má zpravodajská zpráva.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Žádnou přihlášku nevidím, tedy rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o usnesení, jak bylo předloženo oběma výbory.

Zahájil jsem hlasování číslo 161 a ptám se kdo je pro. Kdo je proti?

Z přítomných 146 hlasovalo pro návrh 134, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP