(18.20 hodin)
(pokračuje Kasal)

Přistoupíme k projednání dalšího materiálu, kterým je

 

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí
Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností,
včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím
zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek
/sněmovní tisk 145/ - druhé čtení

 

Uděluji slovo místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek, kterou vám dnes předkládám k posouzení, vláda České republiky schválila dne 28. 8. 2002 usnesením č. 826. Jedná se o dohodu, jejíž sjednání a naplňování vyplývá ze závazků, které přijala Česká republika ratifikací Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek.

Do doby, než Smlouva o úplném zákazu jaderných zkoušek vstoupí v platnost, je odvozena právní subjektivita Přípravné komise Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek od konsensuálně přijatých dokumentů na prvním zasedání smluvních zemí smlouvy v roce 1996 v New Yorku, jehož se Česká republika zúčastnila jako signatář této smlouvy. V nich bylo dohodnuto, že zmíněné Přípravné komisi budou příslušet obvyklá práva jako mezinárodní organizaci. Předkládaná dohoda se v preambuli odvolává na tuto skutečnost.

Dohoda upravuje vzájemné vztahy, práva a povinnosti mezi Českou republikou a právní (?) komisí a její sjednání je nezbytné s ohledem na působení seizmologické stanice Vranov u Brna, která je součástí budovaného mezinárodního monitorovacího systému a jako taková je "dovybavována" z prostředků Přípravné komise. Stanici spravuje Ústav fyziky Země Masarykovy univerzity Brno, která má funkci tzv. národního datového centra. Sjednání dohody umožní dále dovážet bezcelně zařízení určené k trvalé instalaci pro tuto stanici. Toto zařízení se stane majetkem českého státu po jeho převzetí na území České republiky.

Dohoda dále řeší otázku výsad a imunit pracovníků Přípravné komise včetně bezdaňového statutu, a to v rozsahu obvykle poskytovaném pracovníkům OSN.

Sjednání dohody je tedy v zájmu České republiky. Umožní snadnější spolupráci s prozatímním technickým sekretariátem a Přípravnou komisí. Nemá vliv na zvýšení výdajů státního rozpočtu, neklade nároky na zvýšení počtu pracovníků státní správy a je v souladu s českým právním řádem i mezinárodními závazky České republiky. Proto si dovoluji vám doporučit předloženou dohodu ke schválení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji ministru zahraničních věcí Cyrilu Svobodovi. Vládní návrh projednal zahraniční výbor, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 145/1. Prosím zpravodaje výboru pana poslance Libora Roučka, aby návrh výboru odůvodnil.

 

Poslanec Libor Rouček: Děkuji, pane předsedající. Doplním úvodní slova pana ministra pouze konstatováním, že přestože je stranou dohody vláda České republiky, vyžaduje dohoda v souladu s článkem 49 odst. 2 Ústavy ČR souhlas Parlamentu České republiky, neboť předmět úpravy některých jejích ustanovení je týž jako předmět úpravy zákonů. Jinými slovy, jedná se o tzv. prezidentskou smlouvu a je nutné ji předložit po jejím podpisu Parlamentu ČR ke schválení a prezidentovi potom k ratifikaci.

Zahraniční výbor projednal tuto smlouvu na své 14. schůzi dne 23. dubna. Přečtu usnesení z tohoto projednávání.

Po odůvodnění náměstka ministra zahraničních věcí dr. Pavla Vošalíka, zpravodajské zprávě poslance Libora Roučka a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Kohlíček. Dávám mu slovo.

 

Poslanec Jaromír Kohlíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení kolegové, milé kolegyně, vážení páni ministři, dovolte mi, abych přičinil několik poznámek k tomuto návrhu na sjednání dohody.

V důvodové zprávě se předkladatel zmiňuje, že CTBT má k 30. 6. 2002 165 signatářů a 93 ratifikantů a že zatím chybí ratifikace 13 členských zemí. Jestliže vezmu v potaz zkušenost z jiných důležitých smluv, např. Smlouvy o omezení skleníkových plynů nebo některé další mezinárodní smlouvy, které se týkají podobně důležitých věcí pro životní prostředí na celé zemi a bezpečnosti země, potom bych se chtěl zeptat pana ministra, jaká je šance, že těch 13 členských zemí skutečně ratifikuje smlouvu a že smlouva, jak v poslední době slyšíme z některých zdrojů, nebude některými zeměmi, které ji již ratifikovaly, vypovězena. Měli bychom samozřejmě hledět na to, aby prostředky, které vynakládáme do naší participace na této smlouvě, byly efektivně využity a aby bylo dosaženo účelu. Účelem není jen schválit návrh na sjednání dohody, ale účelem je, aby dohoda přinesla výsledek.

Jinak nemám žádné návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kohlíčkovi. Další přihlášky do rozpravy nemám, takže rozpravu končím. Hlásí se pan ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda.

 

Místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda: Vážený pane místopředsedo, pozorně jsem poslouchal návrh pana poslance Kohlíčka. Je samozřejmé, že náš zájem je, jak se má zachovat Česká republika, protože já zastupuji zájmy České republiky, vláda předkládá tento návrh a je to postoj České republiky. Těžko můžeme soudit, jak se zachovají jiné státy, nicméně všeobecná vůle je, aby došlo k ratifikaci a aby smlouva byla naplněna.

To je moje odpověď na tuto otázku, ale protože nezazněl žádný návrh, tak myslím, že stačí toto konstatování.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Ptám se pana zpravodaje, zdali chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak.

Dámy a pánové, myslím, že sněmovna je připravena k tomu, abych dal hlasovat o následujícím usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP