(18.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Prosím, aby se slova ujal ministr financí pan Bohuslav Sobotka. Děkuji panu ministru Šimonovskému a panu ministru Jaromíru Schlingovi, kteří setrvali v přátelském rozhovoru u lavice zpravodajů. Nic proti tomu.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych se s odkazem na své úvodní vystoupení v rámci projednávání v prvém čtení vzdal úvodního slova. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Davida Šeicha, aby návrh výboru odůvodnil. Konstatuji, že zahraniční výbor i rozpočtový výbor materiál projednaly a jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 88/2 a 3. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec David Šeich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mně přednést krátkou zpravodajskou zprávu k Dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 4. dubna 2002 v Mexico City.

Zahraniční výbor na své schůzi tuto smlouvu projednal. Nejedná se o úplně standardní text, tak jak je vládním usnesením předvídáno, standardní text o dohodách o vzájemné ochraně a podpoře investic, díky tomu, že mexická strana zastává určitou specifickou doktrínu mezinárodněprávní diplomatické imunity vzhledem ke svým negativním zkušenostem z minulosti, kdy diplomatické imunity vůči mexickému státu bylo soustavně zneužíváno. A proto neuznává garanci hospodářských závazků vůči dalším státům na základě diplomatické imunity. V této smlouvě je stav řešen tak, že závazky mohou být řešeny vůči jiným nezávislým státním agenturám odděleným od státu, jako je EGAP nebo Česká exportní banka. Tento stav byl zástupci Ministerstva financí popsán jako dostatečný a jako nahrazující to, že se nejedná o plnou dohodu o ochraně a podpoře investic ve smyslu absolutní ochrany vůči státu.

My jsme na zahraničním výboru přerušili projednávání této smlouvy a požádali jsme o její nové projednání po přerušení. Zejména jsme kladli otázku, zdali tento výklad je činěn pouze Ministerstvem financí, či zdali je takto vnímán i mexickou stranou. Pokud by tomu tak bylo, tak by byla tato smlouva v podobě dostatečné. Ale pokud by tomu tak nebylo, mohla by vést k řadě problémů typu arbitráží, které dnes zaznamenáváme. Byli jsme ujištěni Ministerstvem financí, že mexická strana takovýto výklad zastává také, a proto je text standardního usnesení k podobné dohodě o ochraně a podpoře investic doplněn ještě stanoviskem, kdy žádá zahraniční výbor vládu o přijetí tzv. výkladového dopisu, což je instrument u mezinárodněprávních dokumentů, který umožňuje zpřesnit nějaká ustanovení mezinárodní smlouvy tak, aby bylo jasné, že obě strany smlouvy chápou dokument stejně.

Dovolím si přečíst usnesení zahraničního výboru poté v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Davidu Šeichovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Svatomír Recman jakožto zpravodaj výboru rozpočtového.

 

Poslanec Svatomír Recman: Vážený pane předsedající, pane ministře, kolegyně a kolegové, rovněž rozpočtový výbor projednal předloženou materii. Byl si vědom specifik této smlouvy, tak jak o nich hovořil zpravodaj zahraničního výboru. Tato specifika jsou samozřejmě obsažena v dohodě a podrobně popsána a vysvětlena v předkládací zprávě k tomuto tisku.

Rozpočtový výbor tuto materii projednal na 9. schůzi dne 29. ledna letošního roku za účasti prvního náměstka ministra financí pana Eduarda Janoty. V podrobné rozpravě byl projednán předmětný tisk a dotazy, které tam zazněly, byly zodpovězeny náměstkem ministra financí. Rozpočtový výbor poté přijal usnesení pod č. 120, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 88/2. Rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby dala souhlas k této ratifikaci, to znamená k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 4. dubna 2002 v Mexico City, sněmovní tisk 88. Zároveň rozpočtový výbor zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem svým vystoupením učinil.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Svatomíru Recmanovi a otevírám rozpravu. Zatím jsem zaznamenal přihlášku pana zpravodaje zahraničního výboru, takže mu dávám slovo. Hovořit bude tedy pan poslanec David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Pouze přečtu návrh usnesení zahraničního výboru z 11. schůze dne 12. března k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City.

Po odůvodnění náměstka ministra financí Ing. Jaroslava Šulce, zpravodajské zprávě poslance Davida Šeicha a po rozpravě zahraniční výbor:

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 4. dubna 2002 v Mexico City;

II. žádá vládu o projednání možnosti předání výkladového dopisu mexické straně týkajícího se aplikace čl. 10 dohody,

pověřuje předsedy výboru, aby toto usnesení předložili předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,

pověřuje zpravodaje poslance Davida Šeicha k přednesení zpravodajské zprávy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Další přihlášky nemám, takže rozpravu končím.

V tuto chvíli si myslím, že bude dobře, když návrh zahraničního výboru rozdělíme na dvě části, protože I je totožná s návrhem rozpočtového výboru. Až to odhlasujeme, tak se souhlasem sněmovny bych dal hlasovat o žádosti, která směřuje na vládu. Pokud nejsou námitky proti tomuto postupu, tak se pokusím přivolat poslance dlící v kuloárech, aby přišli.

Je zde žádost na odhlášení, takže této žádosti vyhovuji. Nepředpokládám, že by se pan ministr Sobotka chtěl ujmout závěrečného slova, ani nikdo ze zpravodajů.

Takže přečtu návrh na první usnesení: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 4. dubna 2002 v Mexico City."

 

Zahájil jsme hlasování pořadové číslo 150. Kdo souhlasí s tímto bodem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 150 poslanců bylo 144 pro, 2 poslanci byli proti.

 

Ještě předtím, než dám hlasovat o druhé části usnesení zahraničního výboru, předpokládám, že sněmovna souhlasí s mým výkladem, že nedám pak hlasovat v případě přijetí o celém návrhu jako o celku, protože to vnitřně spolu nijak nesouvisí. - Je tomu tak.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 151. Kdo souhlasí s bodem II uvedeným v tisku 88/3, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování skončilo. Ze 151 přítomných bylo pro 85, proti 5 poslanců. I tento návrh zahraničního výboru jsme schválili.

 

Konstatuji, že jsme se vyrovnali s tímto bodem. Děkuji panu ministrovi Bohuslavu Sobotkovi i oběma zpravodajům.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP