(18.00 hodin)

Ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedající, dámy a pánové, tímto návrhem vláda předkládá do Poslanecké sněmovny návrh novel zákonů, které dokončí transformaci dopravního práva podle evropského práva.

Cílem prvé části návrhu novely zákonů - zákona o drahách - je rozšíření možnosti přístupu licencovaných železničních dopravců k železniční infrastruktuře. Jednou ze zásad evropské dopravní politiky je, že státy financují rozvoj a provozování železniční infrastruktury a část nákladů na provozování pokrývají z poplatků za používání této infrastruktury. S tím souvisí povinnost státu zajistit, aby o přístupu k infrastruktuře rozhodovala instituce nezávislá na dopravcích užívajících tuto dopravní cestu, přičemž se jedná zejména o přidělování kapacit, stanovení poplatků za užívání a licenční řízení.

Novelou jsou transformovány též další významné směrnice z oblasti takzvaného železničního balíčku, které se týkají železniční interoperability. Tím se míní především zajištění provozní propojenosti na drahách, které tvoří evropský železniční systém, a to i v konvenční železnici.

Část druhá - návrh novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích - se omezuje na dosažení harmonizace našeho práva s komunitárním právem v oblasti dostupnosti a komplexnosti informací zákazníků o užívání pohonných hmot a emisí CO2 v souvislosti s prodejem nových typů osobních automobilů. Podstatou směrnice je tedy především záměr, aby kupující získali úplnou a nezkreslenou informaci o vlastnostech prodávaných osobních automobilů nejen z hlediska jejich vlastností, pokud jde o spotřebu paliva, ale také aby zákazník měl informace, které by mohly vést k upřednostnění vozidel s nižší spotřebou, které tolik nezatěžují životní prostředí.

Návrh novely zákona o drahách a návrh novely zákona o silniční dopravě se dále soustřeďuje na problematiku dopravní obslužnosti. Novely směřují ke sjednocení odlišné úpravy dopravní obslužnosti v obou zákonech, ke které došlo při přijímání novel těchto zákonů v souvislosti s novým administrativním uspořádáním státu a přechodem působností z okresních úřadů na obce.

Část třetí návrhu - novela zákona o silniční dopravě - zpřesňuje úpravu institutu bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí v silniční dopravě. Platný zákon je slučitelný nejen s příslušnými směrnicemi Evropských společenství, ale i s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční dopravě nebezpečných věcí a není třeba ho novelizovat. S ohledem na značně specifický charakter dohody ADR i směrnic Evropských společenství se zachovává tedy dosavadní koncepce, která úpravu platnou pro mezinárodní dopravu přijímá obecně i pro dopravu vnitrostátní. A k úpravě podrobností, zejména školení a zkoušek bezpečnostních poradců, potom zmocňuje prováděcí předpis.

Věřím, že Poslanecká sněmovna předložené návrhy novel zákonů převážně technické povahy podpoří a tak svým dílem přispěje k zajištění slučitelnosti našeho dopravního práva s právem Evropského společenství.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Milanu Šimonovskému. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Jaromír Schling.

 

Poslanec Jaromír Schling: Pane místopředsedo, dámy a pánové, máme před sebou návrh, který přibližně z jedné poloviny je návrhem integračním, zjednodušeně řečeno, a z jedné poloviny obsahuje nejrůznější další záležitosti, počínaje zpřesněním definic, které se týkají dopravní obslužnosti, ale třeba i kombinované dopravy, přes takové věci, jako je bezplatné poskytování údajů z jízdních řádů do celostátního informačního systému, až po novelu zákona o silniční dopravě. Je zde tedy mnoho a mnoho věcí k debatě ve druhém čtení. Je také možno jistě debatovat o tom, zda je třeba některé věci novelizovat ve chvíli, kdy Ministerstvo dopravy připravuje poměrně rozsáhlé novely všech dopravních zákonů, tedy i oné zmiňované šestapadesátky, což je zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Přesto ale se domnívám, že tento návrh je způsobilý k projednání v Poslanecké sněmovně, a mohu tedy doporučit jeho postoupení do druhého čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaromíru Schlingovi a otevírám obecnou rozpravu. Hlásí se pan poslanec Sehoř. Další přihlášky nemám.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik poznámek k navrhovanému zákonu.

Obecně souhlasím s tím, že naše dráhy budou začleněny do evropského systému drah, a také souhlasím s tím, že se dělí kompetence, to znamená, že ten, kdo přiděluje licence, nebude moci přidělovat kapacitu dopravní cesty. Ostatně s tímto návrhem jsme přišli už před několika lety. Tehdy ještě sociální demokracie měla pocit, že to není potřeba.

Myslím si ale, že ve druhém čtení, hlavně v hospodářském výboru, bude diskuse nad některými věcmi. Myslím, že tam chybějí některé vyhlášky. Docela bych byl rád, kdybychom měli všechny vyhlášky, které tento zákon předpokládá, k dispozici. Dále se tam objevují některá ustanovení, která jsme slyšeli už dříve a která se neustále vracejí a zatím je sněmovna nepřijala, například upřednostnění drážní dopravy před silniční. Výjimečné postavení Českých drah - to tam zůstává nezměněno tak, jak to bylo v původní podobě. V té druhé části, která se týká podmínek provozu na pozemních komunikacích, se zase objevuje staronový návrh na likvidaci vozidel, pokud je někdo dává do trvalého vyřazení z registru. A také bych nesouhlasil s tím, jak je tam vyřešena procedura, nebo jak jsou tam vyřešeny stanice technické kontroly. Myslím si, že tam chybí, řekněme, sjednocení technické a evidenční kontroly, tak aby nedocházelo k problémům, kterých jsme byli všichni nedávno svědky.

Jinak samozřejmě nenavrhuji ale ani zamítnutí, ani vrácení. A předpokládám, že diskuse se bude odehrávat v hospodářském výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sehořovi. Protože další přihlášky do obecné rozpravy nemám, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování o návrzích na přikázání.

Protože se mění stav ve sněmovně, tak vás všechny odhlásím a poprosím o novou registraci. Věřím, že hlasování nebude dramatické.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. Má někdo nějaký jiný návrh?

 

Pokud ne, rozhodneme v hlasování o návrhu organizačního výboru na přikázání předloženého návrhu k projednání v hospodářském výboru. Kdo s ním souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu, ať stiskne tlačítko "ne".

Hlasování skončilo. Ze 139 přítomných bylo pro 130, nikdo proti. Návrh jsme tedy přikázali k projednání výboru.

 

Vyrovnali jsme se tak s povinnostmi, které jsou jednacím řádem předepsány pro prvé čtení vládního i jiného návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednání dalšího bodu, kterým je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými
o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City
/sněmovní tisk 88/ - druhé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP