(17.50 hodin)

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně a páni poslanci, dovolte, abych vás seznámil s návrhem zákona o provozování rybníkářství, výkonu rybářského práva, o rybářské stráži, o ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů - zákon o rybníkářství.

Cílem návrhu zákona je vymezit ochranu provozování rybníkářství a výkonu rybářského práva s ohledem na změny jak v oblasti trestního práva, tak i v podrobnější úpravě přestupků a správních deliktů v této oblasti. Návrh zákona ponechává i určitou kontinuitu s historickou právní úpravou a zachovává tradici v úpravě vztahu právnických a fyzických osob při výkonu rybářského práva za současného akceptování nových vlastnických a právních poměrů nastalých po roce 1989.

Návrh zákona vymezuje základní právní pojmy a instituty nezbytné pro jednoznačné a účinné právní regulování rybářského práva a provozování rybníkářství. Dále stanoví způsob vyhlašování rybářských revírů na návrh vlastníka rybníka nebo pozemku, na němž se uzavřená voda nachází, nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy rybářství. Povolení výkonu rybářského práva je v zákoně upraveno buď formou vydání správního rozhodnutí u rybářských revírů vyhlášených na žádost vlastníka rybníka nebo vlastníka pozemku, na němž se nachází uzavřená voda, nebo formou oznámení povolení výkonu rybářského práva vydaného na základě výběrového řízení u rybářských revírů vyhlášených z vlastního podnětu orgánu státní správy rybářství. Zákon rovněž upravuje v souladu s předpisy Evropských společenství vedení evidence o dosažených hospodářských výsledcích, jež bude využívána i v rámci systému evidence zvířat. Zákonem je rovněž upravena problematika lovu ryb a vodních organismů, jakož i ustavování, charakter a pravomoci rybářské stráže.

V souvislosti s implementací nařízení Rady Evropských společenství do právního řádu České republiky upravuje předkládaný zákon o rybářství i právní vztahy související s ochranou mořských rybolovných zdrojů z hlediska jejich dovozu a transitu přes Českou republiku.

Předložený návrh zákona o rybářství je navržen tak, aby byl plně slučitelný s právními předpisy Evropských společenství.

Při tvorbě zákona byly osloveny nejen organizace Českého rybářského svazu a Moravského rybářského svazu, ale i organizace produkčních rybářů. Musím zde konstatovat, že po dlouhém jednání byl nalezen konsensus ve filozofii zákona, včetně jeho základních ustanovení.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já děkuji panu ministrovi Jaroslavu Palasovi za úvodní slovo a prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Josef Mandík.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, podle důvodové zprávy návrh nového zákona o rybářství reaguje na změny ve společenském a právním prostředí, zejména na úpravu vlastnických vztahů k pozemkům v soukromém vlastnictví. Návrh zákona má rovněž precizněji vymezovat ochranu provozování rybníkářství a výkon rybářského práva.

Tento návrh zákona vznikal velmi dlouho a s velkými obtížemi. V procesu příprav byly v první fázi opomenuty jak profesní, tak společenské rybářské organizace. V konečné fázi přípravy došlo k nápravě a možnost připomínkování byla plně využita.

Na území našeho státu se dlouhodobě vyvíjel model rybářského obhospodařování rybníků a tekoucích vod, který vytvořil podmínky k tomu, aby zde byla na většině našich toků zachována velmi silná rybí společenství a aby řadový občan měl podmínky přístupu k vodě za účelem sportovního rybolovu. Názor části odborné veřejnosti je ten, že současně platný zákon o rybářství č. 102/1963 Sb. je plně funkční a že by stačilo do něj doplnit pasáže týkající se Evropské unie. Dále je návrhu zákona vytýkáno, že je zpracován nepřehledným a formulačně složitým způsobem.

Předloženému návrhu zákona lze vytknout ještě mnohé nedostatky, ty však nejsou takového charakteru, že by nešly odstranit v procesu projednávání. Proto vás žádám, dámy a pánové, o propuštění do druhého čtení, kde by byl dán prostor pro jeho projednání. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Mandíkovi a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky v tuto chvíli nemám, hlásí se z místa pan poslanec Pešán. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Pešán: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vzhledem ke složitosti této problematiky, kterou tu objasnil jak předkladatel, tak kolega Mandík, a vzhledem k tomu, že k tomuto zákonu jsme dostali všichni značné množství připomínek, a také vzhledem k tomu, že si myslím, že je třeba uspořádat odborný seminář s odbornou veřejností, dovoluji si navrhnout, aby pro vytvoření potřebného časového prostoru bylo projednávání prodlouženo o 20 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji, pane poslanče. Další přihlášky nejsou, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o přikázání a poté o prodloužení projednání. Organizační výbor navrhl přikázat návrh zemědělskému výboru. Já se ptám, zdali má někdo jiný návrh.

 

Pokud tomu tak není, zahajuji hlasování pořadové číslo 147 a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 147, které skončilo, se z přítomných 187 pro vyslovilo 141, nikdo nebyl proti, takže tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Pešán navrhl prodloužit lhůtu pro projednání o 20 dní. - Pro ty, kteří neviděli na pana ministra zemědělství, mám informaci, že pokývnutím hlavy dal najevo, že je s tímto návrhem srozuměn.

Rozhodneme o tomto návrhu hlasováním pořadové číslo 148, které jsem zahájil, a ptám se, kdo s tím souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 148, které skončilo, se ze 187 pro vyslovilo 130, nikdo nebyl proti, i tento návrh tedy byl přijat.

 

Děkuji panu ministru Palasovi i panu poslanci Josefu Mandíkovi a končím projednávání tohoto návrhu zákona.

 

Dalším bodem je bod

 

51.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb.,
o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 316/ - prvé čtení

 

Prosím pana ministra dopravy Milana Šimonovského, aby z pověření vlády předložený návrh uvedl.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP