(18.30 hodin)
(pokračuje Kasal)

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 152, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 161 poslanců bylo pro 123 a 2 byli proti.

 

Mohu konstatovat, že návrh byl přijat a že můžeme, protože jsme projednání tohoto bodu skončili, přistoupit k projednání dalšího bodu. Ale ještě předtím se hlásí pan poslanec Ivo Vykydal.

 

Poslanec Ivo Vykydal: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás požádal o schválení pevného zařazení bodu č. 70, kterým je návrh zastupitelstva Olomouckého kraje na novelu školského zákona, a to konkrétně na čtvrtek jako první bod po polední přestávce. Důvodem mé žádosti je to, že usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje je zmocněn hejtman Olomouckého kraje k projednání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně a současně dle zákona o krajích pan hejtman už v předstihu svolal na čtvrtek krajské zastupitelstvo a je nezbytně nutné, aby se aspoň úvodního jednání krajského zastupitelstva zúčastnil. Aby tedy mohl splnit obě tyto povinnosti, aniž by se rozdvojil, dovoluji si vás požádat o pevné zařazení na čtvrtek jako první bod po přestávce.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vykydalovi za jeho procedurální návrh.

Rozhodneme o něm v hlasování pořadové číslo 153, které jsem zahájil. Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 161 poslanců bylo pro 106 a 6 poslanců bylo proti. Návrh byl přijat.

 

Přistoupíme k bodu pořadové číslo 54, kterým je

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení
mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně
a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného
článkem 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaný dne 9. října 2002 v Bruselu
/sněmovní tisk 147/ - druhé čtení

 

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, aby se ujal slova.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych velmi krátce odůvodnil tento vládní návrh.

Dodatkový protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé projednaly zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci a doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s ním souhlas.

Tento Dodatkový protokol stanovuje, že ČR může výjimečně v případě výrobků z oceli ve smyslu pravidel Evropského společenství uhlí a oceli poskytovat veřejnou podporu pro účely restrukturalizace ocelářského průmyslu v průběhu prvních pěti let po vstupu dohody v platnost. Lhůta uplynula v roce 1996, o prodloužení výjimky požádala Česká republika v roce 1998. Evropská komise podmínila souhlas s prodloužením výjimky předložením restrukturalizačního plánu českého ocelářského průmyslu. Česká strana předala v průběhu roku 2002 Evropské komisi národní program restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, včetně požadovaných podnikatelských plánů jednotlivých ocelářských společností.

S Evropskou komisí byl připraven Dodatkový protokol, který specifikuje podmínky, za jakých lze výjimku prodloužit, to je předložení restrukturalizačního plánu a vyhodnocení plánu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Stanovuje časový rámec pro udělení výjimky počínající 1. lednem roku 1997 na dodatečné období osmi let nebo do dne vstupu ČR do Evropské unie. Prodloužení možnosti poskytovat veřejnou podporu českému ocelářství je nezbytné pro další kroky restrukturalizace ocelářského průmyslu v naší republice.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si vás požádat o podporu tohoto vládního návrhu ve druhém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám také děkuji, pane ministře. Vládní návrh projednal zahraniční výbor a výbor pro evropskou integraci. Jejich usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 147/1 a 147/2. Prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Helenu Mallotovou, aby návrh výboru odůvodnila.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Dámy a pánové, návrh Dodatkového protokolu byl schválen vládou a byl předložen naší Poslanecké sněmovně. Dodatkový protokol je změnou Protokolu 2, který v souladu s čl. 119 Evropské dohody tvoří její nedílnou součást. V souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je Evropská dohoda smlouvou, která ke svému vstupu v platnost vyžaduje odsouhlasení Parlamentem ČR a poté ratifikaci prezidentem republiky.

Z hlediska dopadu na státní rozpočet se v současné době nepředpokládají žádné nové nároky nad rámec prostředků schválených usnesením vlády.

Tento návrh vládního zákona byl projednán v zahraničním výboru na 11. schůzi dne 12. března 2003 a dovolte mi, abych přečetla jeho usnesení:

Po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu JUDr. Miroslava Somola, zpravodajské zprávě poslankyně Heleny Mallotové a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného čl. 8(4) v Protokolu 2 v Evropské dohodě, podepsaného dne 9. října 2002 v Bruselu;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a

3. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Tento návrh vládní návrh byl tedy zahraničním výborem doporučen Poslanecké sněmovně přijmout ke schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Heleně Mallotové a prosím pana poslance Libora Roučka, aby odůvodnil, příp. uvedl návrh usnesení výboru pro evropskou integraci.

Páni zpravodajové, mám jednu osobní prosbu. My všichni máme usnesení vašeho výboru před sebou a rozhodně si nemyslím, že je obohacující, když čtete i bod II o pověření a bod III o zmocnění, protože to zatím čtete všichni. Myslím si - a máme před sebou ještě asi deset smluv - že si ušetříme docela čas, když přednesete a odůvodníte jen návrh na usnesení, které má přijmout Poslanecká sněmovna. Děkuji vám za pochopení.

 

Poslanec Libor Rouček: Děkuji, pane místopředsedo. Budu se držet vaší výzvy. Jen ve zkratce řeknu, že výbor pro evropskou integraci projednával sněmovní tisk 147 na své 14. schůzi, a to 25. dubna letošního roku, a přijal následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé s ohledem na prodloužení období stanoveného čl. 8(4) Protokolu 2 k Evropské dohodě, podepsaného dne 9. října 2002 v Bruselu. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP