(17.10 hodin)
(pokračuje M. Urban)

Dalším zatížením, které nemá oporu v předpisech EU, je povinnost značení způsobu nakládání s použitým obalem, které způsobuje podnikatelům zvýšené finanční náklady. Řešení resort průmyslu a obchodu nachází v přiblížení českých technických norem, které se pro značení používají, zvyklostem států EU s důrazem na větší dobrovolnost značení a usnadnění jeho technického provedení. V současné době probíhají jednání o revizi těchto norem.

Značné problémy způsobují výrobcům rovněž ustanovení zákona o kontrole celními orgány. Podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí pro Generální ředitelství cel je vyžadováno i pro výrobky, které nejsou určeny k dodávce spotřebiteli, plnění povinností zpětného odběru. Z tohoto důvodu tisíce výrobců žádá Ministerstvo průmyslu a obchodu o trvalé rozhodnutí, zda je určitý výrobek obalem, či nikoli. Zapojení do systému zpětného odběru je vyžadováno i v případě, kdy se prokazatelně nejedná vůbec o žádný obal.

Všechny tyto dopady na výrobce si vyžadují brzké projednání novely zákona o odpadech. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyvíjí maximální úsilí, aby tato novela nabyla co nejdříve účinnosti. Bude to samozřejmě záležet i na přístupu Poslanecké sněmovny a Senátu.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji ministrovi průmyslu a obchodu panu Milanu Urbanovi a táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Děkuji. Pane ministře, udělal jste mi radost a já vám také udělám radost, protože poprosím své dvě půvabné kolegyně, zda by přinesly určitou demonstraci toho, co je to ona Evropská unie.

Toto jsou krabice od bot, které naši výrobci navzdory zákonu o obalech ještě stále vyrábějí a distribuují do různých zemí. Když se podíváte na levou hromádku, tak spodní krabice je určena pro italský trh, ty dvě horní jsou určeny pro belgický trh, ty dvě vpravo nahoře jsou určeny pro italský trh. A naprosto s vámi souhlasím. Značení obalů je naprosto nesrovnatelné s tím naším. To je totiž, pane ministře, tato krabice, a tam jsou třeba symboly dva, zatímco v některých zemích není třeba symbol ani jeden, a v jiných pouze a jedině jeden.

Souhlasím s vámi a mohu vám slíbit jedno. Povedlo-li se po dvou letech platnosti zákona sumarizovat ony věci týkající se nesmyslné byrokracie značení obalu, nesmyslné kontroly celními orgány, tak vám slibuji, že pokud nebudete zavádět další byrokracii, že to rád podpořím.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Čas.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Tyto krabice, pane ministře, jsou pro vás, já vám je teď věnuji a vy jste nyní původcem tohoto odpadu. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Táži se pana ministra, zda chce odpovědět. Ano, prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážený pane poslanče, velice děkuji za praktickou demonstraci problému, o kterém jsme hovořili, a rád tyto krabice přijímám. Doufám, že mi s nimi propůjčíte i své krásné asistentky.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Jako další byl vylosován místopředseda Poslanecké sněmovny pan Ivan Langer, který přednese svoji interpelaci na ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Připraví se pan poslanec David Šeich, který přednese svoji interpelaci na ministra vnitra pana Stanislava Grosse. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci, která trápí všechny ty, kteří v loňském roce byli postiženi ničivými záplavami. Tyto záplavy postihly jak řadu fyzických osob, tak i nemálo těch, kteří podnikají, tedy i osob právnických. Ti, kteří se chovali zodpovědně a byli pojištěni, získali prostředky od svých pojišťoven na úhradu způsobených škod. V současné době ale čeká na právnické osoby na finančních úřadech nemilé překvapení. V případě, že se jejich majetek stal obětí záplav, dostaly od pojišťoven náhradu za ušlý příjem. Pokud ale neinvestovaly tyto finanční prostředky v loňském roce, budou muset toto odškodnění zdanit. V mnoha případech však bylo toto odškodnění poskytnuto až v samotném závěru roku 2002 a bylo velmi těžké tyto prostředky proinvestovat. Naproti tomu jsou ale náhrady škod od pojišťoven u fyzických osob osvobozeny od daně zcela.

Jsem přesvědčen, že stát by se měl chovat ke svým občanům stejně a po loňské zkušenosti s přírodní katastrofou by o to více měl podat pomocnou ruku těm, kteří si ji zaslouží a kteří ji potřebují. Proto si vám dovoluji na základě výše uvedených skutečností položit následující otázky. Za prvé - proč stát zvýhodňuje fyzické osoby oproti osobám právnickým tím, že je nenutí prostředky získané na úhradu škod zdanit a jiné ne? A za druhé - zda o tomto problému jste jako ministr financí informován a jakými případnými konkrétními kroky budete chtít a budete také konkrétně tuto nerovnou situaci a situaci, která poškozuje některé osoby postižené ničivými povodněmi, osobně řešit.

Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Pane místopředsedo, dámy a pánové, musím říci, že vláda v reakci na povodně navrhla některé změny, které se týkaly i daňové legislativy. Týkaly se například otázky odpuštění daně z nemovitostí a týkaly se i některých opatření směrem k fyzickým osobám. Musím říci, že původně navržená opatření byla součástí tzv. daňového balíčku, který byl Poslaneckou sněmovnou odmítnut v závěru loňského roku. Proto se některá opatření stala součástí návrhu, který posléze v Poslanecké sněmovně prošel. Částečně to byl vládní návrh a jediný návrh byl z pera poslanců a tento návrh jsem tady v Poslanecké sněmovně podpořil.

Pokud jde o rozdíl mezi přístupem k daňovému základu fyzických a právnických osob, pokud jde o plnění z pojistného, tak o tomto problému jsem informován. Není to pro mě nová informace. Musím říci, že se domnívám, že do budoucna by daňové základy měly být srovnatelné a že podle mého názoru není žádný věcný důvod pro to, aby existoval v takovémto případě rozdíl mezi zohledňováním této položky v daňovém základu fyzické a právnické osoby. Věřím tomu, že tato skutečnost může přinést určité znevýhodnění u těch podnikatelů, kteří podnikají jako právnická osoba a v tuto chvíli mají povinnost uplatnit tento příjem jako součást zdanitelného plnění. Myslím si, že je to v každém případě námět pro to, aby se Ministerstvo financí touto věcí do budoucna zabývalo a při rekodifikacích, které připravujeme v oblasti daně z příjmu, abychom zvážili také možnost napravení tohoto stavu tak, aby v této oblasti byly daňové základy fyzických i právnických osob srovnatelné.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji panu ministrovi. Táži se pana místopředsedy, zda chce položit doplňující otázku. Vidím, že tomu tak je. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji za odpověď panu ministrovi. Chci se jen ujistit, zda skutečně v jeho vystoupení zněla výhradně a pouze slova zvážit, by se mělo zamyslet, by se mělo udělat, by mělo být legislativně eventuálně prostřednictvím novely zákonů řešeno, nebo zda skutečně ve svém vystoupení použil konkrétní odpověď v tom smyslu: ano, je to nerovné postavení, které dopadá v tuto chvíli na konkrétní osoby, a jsem připraven, resp. budu tento problém řešit tak a tak.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana ministra, zda chce reagovat na doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Slovo má ministr financí pan Bohuslav Sobotka.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Myslím, že mohu konstatovat, že beru tuto interpelaci jako naprosto konkrétní podnět k tomu, aby Ministerstvo financí do prací, které plánuje v souvislosti se změnami zákona o dani z příjmů, zakomponovalo i jasnou úvahu o tom, zda v této konkrétní položce nezrovnoprávnit postavení fyzických a právnických osob. Můj názor v tuto chvíli je, že není důvod pro to, aby v této věci existovalo nerovné postavení mezi fyzickými a právnickými osobami, a Ministerstvo financí se touto otázkou bude velmi vážně zabývat. A pokud se nenajdou argumenty proti tomu, abychom toto postavení zrovnoprávnili, pak tento návrh bude obsažen v konkrétních návrzích, které přijdou z Ministerstva financí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP