(17.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dalším z vylosovaných je pan poslanec David Šeich, o kterém jsem se ovšem nyní dozvěděla, že nebude přítomen, jeho přihláška tedy propadá. Dalším přihlášeným a vylosovaným byl poslanec Jan Zahradil, u toho platí podle informací, které jsem získala, totéž.

Jako další vylosovaná je paní poslankyně Kateřina Konečná, která přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády pana Cyrila Svobodu, kterého zde nevidím. Nicméně paní poslankyně se spokojí s písemnou odpovědí, jak vidím. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní místopředsedkyně. Děkuji, pane místopředsedo, za nápovědu - ano, nic jiného mi nezbývá. Pan ministr má zřejmě pocit, že jeho propagační kampaň funguje natolik dobře, že už nemusí odpovídat na dotazy poslanců ohledně této kampaně.

Já držím v rukou brožurku Brány Evropské unie otevřeny, která byla vydána Ministerstvem zahraničních věcí, a můj dotaz zní: Jestliže do dnešního dne nedostali občané České republiky fakticky žádný materiál ke vstupu do Evropské unie ani do svých schránek, ani do svých rukou, jak je tedy možné, že Brány Evropské unie otevřeny, což je brožurka pro faráře a byla rozdána na farnosti, byla produkována už od února, na křídovém papíře tištěná, 200 tisíc kusů. Cenu se mi bohužel nepodařilo zjistit, přesto by mě zajímala, je to jedna z otázek, na které bych chtěla znát odpověď. A koneckonců i v této brožurce najdeme opět více otázek než odpovědí na spoustu problémů. Nechci se zmiňovat o tom, že tam jsou citace, které jsou nesmyslné a pod které by se myslím Ministerstvo zahraničních věcí ani nemělo podepisovat, protože jsou lživé.

Abych to shrnula: ráda bych se zeptala, jak tato brožura byla vydána, jak byla financována, kým byl navržen text této brožury a jak pan ministr vysvětlí, že tato brožura vyšla úplně nejdřív ze všech, dokonce dva měsíce před všemi ostatními, bez jakékoli koordinace s propagační kampaní a materiály, které nám byly dodány.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji paní poslankyni Kateřině Konečné. Dalším vylosovaným je pan poslanec Jiří Bílý, který přednese svoji interpelaci na místopředsedu vlády pana Pavla Rychetského. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Paní místopředsedkyně, děkuji. Pane ministře, dovolte, abych přednesl svou interpelaci. Moje interpelace se týká dodržování povinnosti soudců komunikovat a spolupracovat se zájmovými sdruženími občanů, jak je uvedeno v § 2 odst. 7 trestního řádu: Všechny orgány činné v trestním řízení spolupracují se zájmovými sdruženími občanů a využívají jejich výchovného působení.

Policie ČR, útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti Služby Kriminální policie a vyšetřování v Hradci Králové, rozesílala všem poškozeným v trestní věci KTP Quantum Poučení poškozeného v trestním řízení. V tomto poučení byli bývalí klienti obchodníka s cennými papíry KTP Quantum, a. s., v počtu cca 28 tisíc osob informováni, že podle opatření soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. 5. 2001, spis značky 43NT4012/02, mohou jako poškození svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze prostřednictvím společného zmocněnce.

V souvislosti s tímto sdělením žádalo písemně dne 8. 7. 2002 občanské sdružení Jistota a budoucnost, jehož členskou základnu tvoří více než 17 tisíc bývalých klientů obchodníka s cennými papíry KTP Quantum, a. s., poškozených v trestním řízení, Obvodní soud pro Prahu 1 o zodpovězení dotazů bezprostředně se tohoto opatření týkajících - mimo jiné, kolik společných zmocněnců si má takové množství klientů zvolit, jakým způsobem a zda má být zvolen pouze jeden zmocněnec, zda může jako společný zmocněnec zastupovat členy sdružení. Tento dotaz byl soudu doručen 12. 7. 2002. Do dnešního dne neobdrželo občanské sdružení Jistota a budoucnost od tohoto soudu žádnou odpověď.

Vážený pane ministře, dovoluji si vás tímto požádat o vaše laskavé vysvětlení, jak je možné, že Obvodní soud pro Prahu 1 neodpověděl na dotazy občanského sdružení Jistota a budoucnost, zastupujícího více než dvě třetiny poškozených v trestním řízení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má místopředseda vlády pan Pavel Rychetský.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Rychetský: Vážená paní předsedající, vážené poslankyně a poslanci - ne, jenom poslanci. Musím říci, že nebude pravděpodobně má odpověď uspokojivá, a prosil bych o možnost zaslat ještě odpověď písemnou. Protože já jsem věděl pouze to, že půjde o KTP Quantum, a získal jsem ze soudu a připravil jsem si informaci o konkursním řízení na KTP Quantum. Jenže interpelace směřuje k trestnímu řízení. Budu upřímný - nevím ani, jestli trestní řízení je už ve fázi podání obžaloby u soudu, nebo jestli je v nějaké jiné, předchozí fázi trestního řízení. Jinými slovy nevím, jestli Obvodní soud pro Prahu 2 už přijal obžalobu ve věci Quantum pro nějaký trestný čin, to znamená ve věci nějakých fyzických osob spojených s KTP Quantum. V takovém případě nepochybně pochybil, pokud od poškozených nebo jejich zástupce 12. 7. 2002 dostal nějaký dotaz a do dnešního dne na něj nereagoval.

Pokud ještě není tato věc na základě obžaloby předána soudu, tak si myslím, že podle obecných předpisů, ale i podle základních principů jakési kurtoazie měl postoupit ten dotaz tomu orgánu trestního řízení, který se právě věcí zabývá. Jinými slovy nepovažuji za správné, že od 12. 7. 2002 nebylo reagováno. Zajistím, aby ten orgán trestního řízení, který právě v této věci jedná, odpověděl dodatečné na ten dopis, o tom vás ujišťuji, a písemně budu informovat i pana poslance.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Táži se pana poslance Jiřího Bílého, zda chce položit doplňující otázku. Ano, je tomu tak. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Bílý: Děkuji. Já se spokojím s tím, co mi teď pan ministr navrhl, s písemnou odpovědí. Byl jsem totiž s panem ministrem, resp. s panem místopředsedou vlády domluven, že mu předám informaci dopředu, aby věděl, o co se jedná, protože je to docela složitý případ. Bohužel on zde nebyl ani včera, ani dnes, takže se spokojím s písemnou odpovědí. Chci se ho zeptat: Chcete to podat znovu, nebo stačí takto? (Reakce místopředsedy vlády mimo mikrofon.) Dobře. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Dalším vylosovaným je pan poslanec Hynek Fajmon, který mi ovšem před zahájením interpelací sdělil, že nebude moci být přítomen. Jeho přihláška tedy propadá. Dalším vylosovaným je pan poslanec Říman, který přednese svoji interpelaci na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Václav Mencl se svou interpelací na pana ministra vnitra Stanislava Grosse.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, všichni víme, že od konce války v Iráku uplynulo k dnešnímu dni už několik týdnů. Všichni víme, že účast České republiky na této operaci byla velmi významná, svým rozsahem daleko významnější, než by odpovídalo rozsahu velikosti České republiky, než by odpovídalo reálným politickým zájmům České republiky v oblasti Středního východu. Je nám každému jasné, že tato účast byla motivována mnoha různými faktory, nejenom altruistickým faktorem, zbavit lid Iráku tyrana, ale také např. našimi vztahy euroatlantickými, ale také např. našimi ekonomickými zájmy v této oblasti.

A protože už uplynulo několik týdnů od konce této války, a právě co se týká potenciální možné účasti našich podniků na rekonstrukci Iráku, toho víme doposud velmi málo, proto vás tímto veřejně, pane ministře průmyslu a obchodu, interpeluji a táži se vás, co Ministerstvo průmyslu a obchodu jako resortní ministerstvo udělalo v průběhu uplynulých týdnů pro to, aby české firmy se mohly reálně, významným způsobem, odpovídajícím naší angažovanosti v předchozí válce, účastnit na rekonstrukci a obnově této země.

Děkuji za odpověď.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP