(Jednání pokračovalo v 17.00 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat, a to blokem ústních interpelací na jednotlivé členy vlády. Jako první byl vylosován pan poslanec Maštálka se svou interpelací na ministryni zdravotnictví paní Marii Součkovou. Paní Marie Součková není přítomna, nicméně pan poslanec přednese svoji interpelaci a počká si na písemnou odpověď. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Připraví se pan poslanec Miroslav Beneš.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážení pozůstalí, skoro si připadám jako v krematoriu, neboť mluvím k někomu, kdo mi neodpoví, nicméně téma, o kterém chci mluvit, není tak zábavné jako úvod, kterým jsem začal, a týká se léčení nemocí onkologických. Tedy k věci.

Vážená paní nepřítomná ministryně, Ministerstvo zdravotnictví plánuje v novele vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb. převedení skupiny látek používaných k léčbě nádorových onemocnění z režimu omezení "X" na režim "B", respektive "P". V praxi to znamená převedení léků doposud hrazených pojišťovnou na recept, který je vypsán na konkrétního pacienta a podléhá předchozímu souhlasu revizního lékaře pojišťovny, na režim anonymních lékových paušálů. Důvodem navrhované změny má být údajné plýtvání těmito velice drahými léky.

Pojišťovny nemají žádný dokonalejší kontrolní mechanismus pro onkologické léky, tzv. cytostatika, než je uvedený režim "X". Ten zajišťuje, že pacient dostává takový lék, který je pro něj nejvýhodnější. Tento režim bude tedy na návrh Ministerstva zdravotnictví nahrazen systémem, kdy na základě potřeb v minulém období bude zdravotnickému zařízení pojišťovnou stanoven objem prostředků, které smí být utraceny za cytostatika. O tuto částku bude navýšen celkový objem finančních prostředků zdravotnických zařízení.

Navrhovaná změna s sebou nese značná rizika. Takto vyčleněné finanční prostředky totiž mohou použít ředitelé zdravotnických zařízení na snížení dluhů, které ve velké míře v současnosti mají, případně na pokrytí jiných potřeb, ale ne pro léčení pacientů s nádorovými onemocněními. V důsledku navrhované změny budou lékaři do budoucna nuceni mezi pacienty vybírat ty, pro které budou mít dostatek finančních zdrojů, nebo budou muset používat léčiva pouze pro nějak definované typy pacientů.

Otázka na paní ministryni tedy zní: Na základě jakých údajů došlo Ministerstvo zdravotnictví k závěru, že těmito léky se plýtvá? Proč vůbec Ministerstvo zdravotnictví s touto iniciativou přišlo, když podle všech dostupných informací sama VZP s touto změnou nesouhlasí? Prosím také o vysvětlení, proč Ministerstvo zdravotnictví navrhuje přechod z nejefektivnějšího kontrolního mechanismu pojišťoven na režim, který má velkou naději, že přinese výrazné zhoršení kvality léčby nádorových onemocnění v České republice.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nyní udílím slovo panu poslanci Miroslavu Benešovi, který přednese interpelaci na ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana. Připraví se místopředseda pan Ivan Langer se svou interpelací na ministra financí pana Bohuslava Sobotku. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Beneš: Paní předsedající, pane ministře, mám to příjemnější než můj pan předřečník, neboť pan ministr Urban se účastní interpelací.

Vážený pane ministře, v roce 2001 Poslanecká sněmovna schválila dva zákony, které samozřejmě na celý podnikatelský sektor, a nejenom na podnikatelský sektor, ale na celé prostředí u nás mají veliký dopad. Je to zákon o odpadech a zákon o obalech.

Přiznám se, protože můj kamarád šije boty a seznámil mě s tím, jaký je dopad tohoto zákona na normální podnikání v této zemi, že jsem si myslel, že budu interpelovat ministra životního prostředí. Ale pak jsem pozorně sledoval zákon, pozorně jsem sledoval příslušné vyhlášky a zjistil jsem, že vyhláška 115/2002 je vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu. Tato vyhláška aplikuje tento zákon, zákon o obalech, do podrobnějších detailů a podrobněji předepisuje, co se musí a co musí jak probíhat. Součástí oněch nařízení, tedy regulace, je také označení materiálu, z něhož je obal vyroben, a způsob nakládání s použitým obalem, který se většinově označuje podle české státní normy 770053, a je to takový ten hezký půvabný panáček. Můj kamarád, který asi patří mezi už poslední průmyslové ševce v této zemi, se ale dostal do problému. Neuměl a špatně označil krabice na svých výrobcích a následně museli objíždět, protože vyhláška vstoupila v platnost, tak museli objíždět všechny prodejny a přeznačovat krabice, což samozřejmě je náklad nezanedbatelný.

Vážený pane ministře, abych náhodou nepřekročil časový limit, dovolím si položit otázku. Jste přesvědčen, že norma, tedy zákon a následně vyhláška ministerstva jsou plně v souladu s předpisy Evropské unie? Anebo zavádí něco, co je nadbytečného, co z komunitárního práva nevyplývá?

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Slovo má ministr průmyslu a obchodu pan Milan Urban.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Milan Urban Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane poslanče, dámy a pánové, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, zmocnil Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášek a zmocnil ho i k rozhodování o tom, zda výrobek je, či není obal. Dále zmocnil vládu k vydání prováděcího předpisu stanovujícího výši zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů. Vyhláška 115 o podrobnostech nakládání s obaly stanoví velmi podrobně postupy pro zajištění minimalizace dopadu odpadů z obalů na životní prostředí. Je nástrojem pro řešení ustanovení použití českých technických norem o obalech, které jsou překladem evropských norem.

Nebudu citovat další podrobnosti z této vyhlášky, ale pokusím se odpovědět na otázku, která mi byla položena, zda jsem přesvědčen, nebo nejsem přesvědčen o kompatibilitě této vyhlášky s Evropskou unií. Musím říci, že přesvědčen nejsem. A z tohoto důvodu chci sdělit kroky, které Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno učinit, aby se situace v této záležitosti zjednodušila a vylepšila pro podnikatelskou sféru.

Ze zkušenosti Ministerstva průmyslu a obchodu jsou pro výrobce zatěžující především ustanovení zákona § 5 a 6, kde v § 5 ukládá zákon povinnost osobám uvádějícím obaly na trh, to je výrobcům a dovozcům, vydávat s každým obalem prohlášení o splnění podmínek uvedení obalů na trh, což je značně administrativně i finančně zatěžuje. Z tohoto důvodu Ministerstvo průmyslu a obchodu iniciovalo novelizaci zákona o obalech, která je v současné době podruhé předkládána Legislativní radě vlády. Tato novela by měla především odstranit nadbytečnou administrativu ve vztahu k podnikatelům a jednoznačně definovat pravidla pro nakládání s obaly.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP