(14.10 hodin)
(pokračuje Kubinyi)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví po odůvodnění poslance Vlastimila Tlustého a zpravodajské zprávě Jozefa Kubinyie a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně tento návrh zákona zamítnout.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Nyní dávám slovo zpravodaji rozpočtové výboru, kterým je pan kolega Doležal.

 

Poslanec Vladimír Doležal: Děkuji vám, pane předsedající . Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru č. 151 z 11. schůze dne 19. března 2003. Rozpočtový výbor po rozsáhlé diskusi doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 151, zamítla.

Já se musím přiznat, že se mi nečte toto usnesení lehce, ale diskuse byla poměrně rozsáhlá a rozhodnutí bylo v podstatě o hlas. Takže se domnívám, že diskuse zde na plénu bude dále plodná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. V tuto chvíli otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní jednu přihlášku. Vidím z pléna druhou přihlášku. Jako prvnímu uděluji slovo panu Josefu Mikutovi. Prosím, pane kolego, máte slovo. Připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř.

 

Poslanec Josef Mikuta: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, písemný doklad, který je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci při měsíčním zúčtování mzdy, je povinným dokladem dle zákoníku práce a platových předpisů. V praxi se jedná zpravidla o tzv. výplatní pásku, kterou dostává zaměstnanec před výplatním termínem a která obsahuje všechny předepsané údaje. Pojistné, které hradí za zaměstnance zaměstnavatel, není součástí mzdy, ale je zákonnou povinností zaměstnavatele. Tyto položky, pojistné na zdravotní pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, hrazené zaměstnavatelem, mohou zaměstnance zajímat jen jako informace o tom, jakou má zaměstnavatel k němu povinnost.

Důležitou skutečnost, zda zaměstnavatel za něho odvody uvedené na dokladu skutečně provedl, si musí, pokud chce, ověřit z dalších podkladů ve mzdové účtárně, případně z výpisů z účtů.

Sčítání položek pojistného hrazeného zaměstnavatelem s hrubou mzdou nemá logiku. Pro zaměstnance je zbytečným a zavádějícím číslem, které ani pro zaměstnavatele nevyjadřuje skutečné náklady na zaměstnance, neboť nepostihuje všechny náklady v souvislosti se zaměstnáním. Dalším nákladem je např. zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání dle vyhlášky č. 125/1993 Sb., v platném znění.

Důležitou dílčí poznámku: sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem není mzdovým nákladem, jak tvrdí předkladatel, viz jeho materiál str. 4 odst. 1.

Realizace návrhu by v praxi znamenala doplnění stávajícího software, kterým organizace zpracovává mzdy, o údaje o pojistném ve třech řádcích, to je zdravotní pojištění, sociální pojištění a součet s hrubou mzdou - například - jako celkové náklady na zaměstnance do tzv. výplatní pásky.

Závěrem bych řekl, že údaje o pojistném, které má povinnost hradit zaměstnavatel, by nebyly v dokladech na závadu. Náklady na doplnění informací do výplatní pásky by zaměstnavatele pravděpodobně příliš finančně nezatížily. Z hlediska zaměstnance však jde o zbytečná, zavádějící čísla, která nemají žádnou souvislost s vyúčtováním jeho mzdy. Přes tyto údaje dle mého názoru zaměstnavatel zaměstnanci, a to pouze tomu intelektuálně zdatnějšímu, který sečtené hrušky s jablky pochopí, sdělí: podívej se, co všechno za tebe musím zaplatit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Chtěl jsem poprosit - a váhal jsem, zda mám přerušovat vystoupení pana kolegy Kubinyiho (?) - všechny kolegyně a kolegy, kteří skutečně nemají v úmyslu sledovat průběh rozpravy, aby diskuse, které vedou, přenesli mimo jednací sál. Druhým přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Oldřich Vojíř. Další přihlášku do obecné rozpravy nemám.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážený pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, máme před sebou v podstatě velmi jednoduchý zákon. Tento zákon má umožnit, aby každý zaměstnanec viděl, jaké mzdové - a to podtrhuji - náklady musí být vynaloženy na to, aby něco dostal on v čistém a něco bylo odvedeno státu. Já se musím zeptat těch, kteří nechtějí toto podpořit - kdo vlastně ve skutečnosti musí vytvořit hodnotu na to, aby mzdové náklady byly vytvořeny a následně realizovány? Je to přece ten zaměstnanec. To je naprosto logické. Nikdo jiný to nevytvoří. A on by měl mít právo vědět, že jestliže - a já jsem si tady připravil velmi jednoduchý příklad, který je zjevný - má zaměstnanec dostat 10 tisíc čistého na ruku, tak na své pásce dneska má 13,5 tisíce a je zjevné, že mu bylo strženo 4,5 % na zdravotní pojištění, 9 % na sociální pojištění a 15 % na daň z příjmu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP