(Jednání pokračovalo ve 14.04 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, jsou 4 minuty po 14. hodině, venku zuří krupobití, zde by měla zavládnout tvůrčí pracovní atmosféra. Proto vás všechny volám do jednacího sálu. Mohl bych jmenovitě vypočíst jména těch zodpovědných přítomných poslanců, nicméně přítomnost ještě není synonymem pro pracovitost. V každém případě volám do jednacího sálu zejména ty, kteří ani svojí přítomností neotevírají otázku pracovitosti či nepracovitosti.

Vážené kolegyně a kolegové, dnešní odpolední jednání bude probíhat následujícím způsobem. Nejprve se budeme zabývat bodem 18, poté body 25, 26, 27, 28 a dalšími. Upozorňuji, že je čtvrteční odpoledne, takže čas od 16 hodin do 17 hodin je určen na ústní interpelace na předsedu vlády ČR resp. vládu ČR a od 17 do 18.30 hodin poté budou pokračovat ústní interpelace na jednotlivé členy vlády.

 

Prvním bodem našeho odpoledního jednání je, tak jak jsem již avizoval, bod

 

18.
Návrh poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě,
odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových
a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 151/ - druhé čtení

 

Je mou milou povinností dát nejprve možnost vystoupit na úvod projednávání tohoto bodu v druhém čtení panu navrhovateli.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi pouze zareagovat na průběh projednávání této předlohy ve výborech, to znamená ve výboru rozpočtovém a včera ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví.

Myslím, že projednávání, které skončilo v obou případech přijetím návrhu na zamítnutí této předlohy, ukázalo, že vůči této předloze jsou používány nejrůznější, nicméně vesměs nepravdivé argumenty. A proto bych si dovolil upozornit, že nemohu souhlasit s tím, že důvodem k zamítnutí této předlohy je fakt, že si zaměstnanec může na své výplatní pásce prohlédnout skutečnou výši jeho osobního pojištění, a to jak zdravotního, tak sociálního. Je totiž nepochybné, že je to jeho pojištění, a je nepochybné, že pojištěnec, ať jeho pojistku zčásti, nebo v plném rozsahu platí kdokoliv, má mít právo na znalost rozsahu svého pojištění a také na informaci o tom, zda bylo skutečně uhrazeno, protože služby, které z tohoto pojištění čerpá, jsou samozřejmě vždy přiměřené nebo by měly být přiměřené rozsahu takového pojištění.

Uvádění, že se nejedná při platbách zaměstnavatele za zaměstnance o osobní platbu pojištění, ale o jakési režijní náklady firmy, zcela zásadně odmítám a přirovnání, která jsem slyšel a která nechci vyslovovat, nepovažuji za korektní, protože je zřejmé, že je to pojištění opravdu dané konkrétní osoby.

Pokud se někdo domníváte, že je to informace pro většinu zaměstnanců nezajímavá, ani to podle mého názoru není důvod pro zamítnutí této předlohy, prostě proto, že ten zaměstnanec, který ve shodě s vaším tvrzením nebude mít zájem takovou informaci přijmout, si ji prostě nepřečte.

Domnívám se, že je to předloha nesmírně jednoduchá, předloha nabízející možnost informaci zhlédnout, informaci potřebnou, neboť, jak už jsem uvedl, pojištění zdravotní a pojištění sociální je přece pro každého zaměstnance dosti významná okolnost v jeho životě a bránit zaměstnanci v této možnosti s odkazem - a to je další používaný argument - že každý, kdo chce, si to přece individuálně může vyžádat, mi připadá trošku dětinské.

Nicméně respektuji, že oba výbory pod těmito argumenty tuto předlohu zamítly, a ponechám na zaměstnancích a zaměstnavatelích, aby si o tomto postupu parlamentu pomysleli své. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane kolego. Pro vaši informaci, kolegyně a kolegové, sděluji, že v prvém čtení jsme přikázali tento návrh k projednání, tak jak již bylo zmíněno, výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a rozpočtovému výboru. Usnesení těchto výborů byla rozdána jako sněmovní tisky 151/2 a 151/3. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví pan kolega Jozef Kubinyi.

 

Poslanec Jozef Kubinyi: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku a zdravotnictví č. 80 ze dne 13. května 2003 k návrhu poslance Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 151.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP