(11.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Pan poslanec Miroslav Kalousek se zřekl své přihlášky, ale s faktickou poznámkou ještě pan poslanec Mládek.

 

Poslanec Jan Mládek: K poslednímu vystoupení jenom maličkost. Obyčejný člověk nemá žádný problém, protože tento problém s prodejem nemovitostí mu ošetří každý advokát formou svěřeneckého účtu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Vojtěch Filip. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, já bych rád upozornil všechny kolegy, že bychom nemuseli z tohoto návrhu zákona dělat tak velkou politiku. Už jenom proto, že když tady někdo připomíná vymáhatelnost práva, musel bych říci, že například do roku 1996, respektive do roku 1998 trval průměrný soudní spor tři až pět let a průměrný soudní spor trvá v roce 2002, 2003 cca jeden rok, pokud jde o první instanci. Pokud jde o zápis do obchodního rejstříku do roku 1996, takový zápis trval nejméně tři měsíce, někdy i déle. Dnes trvá v průměru jeden měsíc, ale je běžné u obchodního soudu v Českých Budějovicích, že trvá 14 dnů. Pokud jde o exekuci, do roku 1996 jsem jako advokát čekal na exekuci běžným způsobem tři, i čtyři roky. Dnes na exekuci nečekám déle než tři měsíce. Takže prosím vás mluvme o tom, co je realita, a nedělejme z tohoto zákona jakousi chiméru a politiku, která k tomu nepatří.

Myslím si, že normální omezení plateb v hotovosti je nikoliv otázkou takového primitivního nebo neprimitivního kapitalismu, je to jenom otázka fungování bankovního systému, fungování společnosti. Jestli chceme žít na špatné úrovni, tak si ji udržujme. Pokud chceme úroveň změnit, tak zákon alespoň začněme projednávat.

Děkuji vám. (Potlesk v části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy, tedy obecnou rozpravu opětovně končím. Ještě se zeptám pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí opětovně vystoupit se svými závěrečnými slovy. Nechtějí.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování. V obecné rozpravě byl přednesen návrh na zamítnutí projednávané předlohy. Pokusím se ještě chvilku počkat a přivolat všechny kolegy a kolegyně, kteří se chtějí zúčastnit hlasování.

 

Nyní tedy zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem na zamítnutí, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 58 z přítomných 196 poslanců 64 hlasovalo pro návrh, 124 proti návrhu. Návrh na zamítnutí nebyl přijat.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, zda má někdo jiný návrh. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o přikázání rozpočtovému výboru.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, stiskněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 59 z přítomných 196 poslanců 165 hlasovalo pro návrh, proti návrhu 2. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru. Končím tento bod.

 

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy
a genetickými produkty /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Libor Ambrozek. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážená paní předsedající, kolegové z vlády, dámy a pánové, dovolte mi uvést sněmovní tisk 267 - návrh zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

Problematika nakládání s geneticky modifikovanými organismy je v současné době upravena zákonem č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů. Původně jsme uvažovali pouze o novele, ale důvodem předložení návrhu právní úpravy zcela nové je především potřeba transpozice klíčového předpisu Evropských společenství v oblasti nakládání s geneticky modifikovanými organismy, jímž je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 21. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS. Návrh též přejímá požadavky Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti, který upravuje podmínky přeshraničního pohybu živých modifikovaných organismů a jejž Česká republika ratifikovala v říjnu 2001.

Vedle snahy zajistit na daném úseku plnou slučitelnost českého právního řádu s právem Evropských společenství - je to zákon, který je uveden na A listu - zohledňuje též předpokládaná podoba návrhu dosavadní zkušenosti s uplatňováním právní úpravy a odstraňuje některé nejasnosti, které přinášel její výklad.

Návrh zákona především

1. přejímá komunitární prvky v řízení o vzniku oprávnění k uvádění geneticky modifikovaných organismů a výrobků obsahujících geneticky modifikované organismy na trh a trvání tohoto oprávnění časově omezuje,

2. rozlišuje podmínky vzniku oprávnění k nakládání s GMO v uzavřeném prostoru, a to s ohledem na míru rizika pro zdraví lidí, zvířat a pro životní prostředí, s nímž je nakládání určitého typu zpravidla spojeno, a tyto podmínky zpřesňuje,

3. rozšiřuje informování veřejnosti a její účast v procesu udělování oprávnění k nakládání s geneticky modifikovanými organismy,

4. ukládá povinnost provádět monitoring účinků geneticky modifikovaných organismů na zdraví lidí, zdraví zvířat, složky životního prostředí a biologickou rozmanitost v souladu s podmínkami stanovenými v oprávnění k nakládání s nimi,

5. upřesňuje podmínky označování přítomnosti geneticky modifikovaných organismů v produktech a jeho podobu.

Návrh je plně slučitelný jak s ústavním pořádkem České republiky a mezinárodními úmluvami, k nimž Česká republika přistoupila, tak i s právním řádem Evropských společenství. Proto si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu zákona do dalšího projednávání v Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec František Pelc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Pelc: Vážená paní předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést krátkou zprávu k vládnímu návrhu zákona o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty.

Jedná se o návrh zákona, který řeší poměrně složitou oblast lidského konání, které na jedné straně přináší velké užitky, ať už v oblasti potravinářství, lékařství, výzkumu a v dalších praktických oborech, nicméně přináší i celou řadu rizik, zejména z hlediska vlivu na životní prostředí a potenciálně lidského zdraví. Proto je velmi logické, že celá právní úprava vychází z přístupu a principu předběžné opatrnosti.

Někteří z vás si zřejmě vybaví, že v roce 2000 projednávala tato sněmovna obdobný právní předpis, který vyústil v přijetí zákona č. 153/2000 Sb. Tento předpis je bohužel v současnosti již nevyhovující, protože již v té době transponoval poněkud zastaralou směrnici Evropského společenství č. 220/1990. Jak jistě všichni víme, bouřlivý vývoj základního a aplikovaného výzkumu v této oblasti a zejména praxe si vynutily přijetí nové právní úpravy Evropské unie, zejména směrnice 2001/18 Evropského společenství přijaté vloni v říjnu 2002. Navíc byl přijat Cartagenský protokol o biologické bezpečnosti. Tyto skutečnosti se promítly i do potřeby nové právní formulace evropské legislativy.

Pro přiblížení nárůstu využívání geneticky modifikovaných organismů v praxi bych si dovolil uvést pouze jedno číslo - v roce 1996 byla rozloha zemědělských ploch využívajících tyto geneticky modifikované organismy přibližně 2 mil. hektarů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP