(11.10 hodin)
(pokračuje Říman)

To není můj teoretický názor, to je citace ze zprávy Transparency International ve zprávě Global Corruption Report z roku 2003. Tímto opatřením dále zvyšujeme únik podnikatelských subjektů do šedé ekonomiky, to je naprosto jednoznačné a nevyvratitelné.

Za třetí. Obávám se, že jediný, kdo na tomto opatření vydělá, budou banky. Jedná se svým způsobem o skrytou státní podporu těch několika bank, které tady zbyly. Jak využívají dnes svého oligopolního postavení, víme. Teď jim ještě pomůžeme.

Dobře všichni víme, že drtivá většina plateb v hotovosti není motivována nečistými úmysly, ale prostou snahou nenaletět. Já když jsem před několika lety prodával svůj byt, tak jednou z mých podmínek mezi mnou a kupujícím bylo, že platba bude provedena cash. Když jsem o několik měsíců později kupoval rodinný domek, tak podmínkou prodávajícího vůči mně jako kupujícímu bylo, že platba bude provedena cash. Já myslím, že všichni z nás jsme se s něčím takovým setkali, a nebylo to proto, že já nebo kupující, resp. prodávající bychom byli nějakými mafiány. Bylo to prostě proto, že jistota je jistota.

Jinými slovy, tento návrh je založen na přesvědčení, že abychom zabránili jedné setině promile potenciálních lumpáren, tak zbývajícím 1999 lidem zkomplikujeme život. Tady bych předkladatelům doporučil, aby se poučili z bible, kde pravil Hospodin Lotovi: "Najdeš-li jednoho spravedlivého, ušetřím Sodomu."

Tento návrh se týká především fyzických osob, jak už bylo řečeno, protože povinnost identifikace při platbách nad 15 tis. eur je obsažena v zákoně, který byl propuštěn do dalšího čtení a který se projednával nedávno, totiž v zákoně o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jak jsem už řekl, platby fyzických osob za běžné věci, jako jsou byty nebo domy, se tím nesmírně zkomplikují. Budou se hledat nové mechanismy konstrukce bezpečnosti, protože tím, že nebudou umožněny platby v hotovosti mezi kupujícím a prodávajícím, bude vlastně vytvořen rizikový prostor nejen ve smyslu, o kterém tady bylo hovořeno, totiž že v žádné bance to není na 100 %, ale i prostor pro ty, kteří se chtějí chovat nepoctivě.

Bylo by dobře, kdybychom se všichni pokusili uvědomit si, že nezamýšlené důsledky tohoto na první pohled pozitivního návrhu budou nepochybně značné a je velmi pravděpodobné a podle mého soudu jisté, že náklady přesáhnou výnosy. Jinými slovy, komplikace života statisícům normálních, slušných a poctivých lidí, které by ani nenapadlo využívat toho k něčemu nezákonnému, je cenou, že možná chytíme pár lumpů. To "možná" zdůrazňuji prostě proto, že jak už to tak bývá, tak ti, kdo platbami v hotovosti sledují protizákonné cíle, si vždycky nějakou jinou cestičku najdou.

Je podle mého soudu jisté, že zákon se mine účinkem a jediným jeho účinkem bude otrávení života mnoha lidí. Takže si myslím, že minimálně toto jsou argumenty, které je třeba zvážit a je třeba je zvážit předtím než budeme hlasovat o zamítnutí tohoto návrhu, k čemuž se připojuji. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Pan poslanec Říman byl posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Já se táži, zda se někdo další hlásí do obecné rozpravy z místa. Nikoho nevidím. Obecnou rozpravu končím a ptám se pana ministra a pana zpravodaje, zda chtějí vystoupit se svými závěrečnými slovy. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Stručně mi dovolte, paní místopředsedkyně, dámy a pánové, reakci na vystoupení, která zde zazněla. Část z nich se týkala otázky bezpečnosti bezhotovostního platebního styku v České republice a situace našeho bankovního sektoru. Musím říci, že stav našeho bankovního sektoru by nám možná řada zemí mohla závidět, protože náš bankovní sektor je poté, kdy proběhla jeho restrukturalizace a privatizace, v daleko lepším stavu, než byl před čtyřmi, pěti nebo šesti lety. Bankovní sektor je stabilizovaný, bankovní sektor je privatizovaný, v bankovním sektoru je přítomen zahraniční kapitál, dokonce v oblasti našeho bankovnictví existuje docela značná konkurence ve velké části nabízených produktů. V tom je nepochybně pozitivní rozdíl proti realitě, se kterou jsme se tady mohli setkávat v letech 1994, 1995, 1996 i 1997.

Druhá důležitá věc, která se změnila. Já jsem velmi rád, že se vládě podařilo prosadit zákon o zřízení finančního arbitra. To je instituce, která zde v minulosti neexistovala, je to instituce, která by měla pomáhat klientovi právě při řešení problémů, které souvisejí s bezhotovostním platebním stykem. To je další kvalitativní změna, která hovoří pro to, že se u nás již vytvořily podmínky, abychom přijali regulatorní normu tohoto typu.

Ostatní námitky, které se v diskusi objevovaly, vesměs představovaly typické námitky, které se objevují vždy, když se přichází s některým novým regulačním mechanismem. Tady bych chtěl navázat na to, co zde říkal pan poslanec Říman. Když se na letišti provádějí kontroly pasažérů, tak se provádějí kontroly všech pasažérů. Nepochybně jim to znepříjemní život, protože musejí svá zavazadla přetáhnout přes všechny příslušné rentgeny, ale čas od času to vede k tomu, že se podaří zajistit zbraň, čas od času to vede k tomu, že se podaří zabránit nějakému neštěstí. Prostě regulatorní mechanismy tohoto typu - ať už je to omezení hotovostních plateb, ať je to zajištění informační povinnosti o podezřelých transakcích v rámci jiné legislativní normy - směřují k tomu, aby stát měl určité mechanismy, kterými je schopen určité procesy regulovat v zájmu celku. Myslím si, že tento mechanismus, který je navrhován, je mechanismem, který je tržně konformní, myslím si, že hranice 500 tisíc je dostatečná na to, aby neznepříjemňovala běžný obchodní a běžný platební styk běžným občanům.

(V sále je velký hluk.)

Domnívám se, že v diskusi nezazněly takové argumenty, které by opravňovaly návrh na zamítnutí tohoto návrhu, a znovu chci deklarovat, že v rámci projednávání tohoto návrhu ve výborech můžeme hledat ještě další cesty pro to, abychom tento zákon učinili maximálně komfortním pro občany České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane ministře. Nyní má slovo zpravodaj pan poslanec Antonín Macháček.

 

Poslanec Antonín Macháček: Využiji krátce své možnosti vystoupit, protože mě napadlo jedno české pořekadlo: kdo chce psa bít, ten si hůl najde.

V tuto chvíli vystoupili v rozpravě tři poslanci. Pan poslanec Doležal navrhl zamítnout tento návrh zákona v prvním čtení a o tom můžeme nyní hlasovat.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji, pane zpravodaji. O slovo se přihlásil místopředseda Poslanecké sněmovny pan Langer. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, já bych chtěl poděkovat panu Macháčkovi za to, že se přiznal k podstatě tohoto návrhu. Ano, tento návrh zákona je skutečně tou holí, kterou si vládní koalice vzala do ruky, a tím psem jsou lidé, kteří žijí v této zemi. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, ještě se hlásí pan ministr financí.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka: Já skutečně musím odmítnout myšlenku, že si vládní koalice vymyslela nějakou novou hůl na občany této země. Myslím, že většina občanů této země žádným způsobem negativně nepocítí zavedení tohoto návrhu zákona. Tento zákon nepochybně do budoucna omezí počet finančních podvodů a umožní omezit počet daňových úniků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP