(10.20 hodin)

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Vážený pane předsedající, já myslím, že to nebude tak horké. Jenom to ukazuje, že mnohé zákony mají dopad na více resortů, a proto je v pořádku, že jsme byli jako spolupředkladatelé.

Já bych chtěl pro druhé čtení pouze uvést, že v současné době je nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky upraveno zákonem 157/1958 (?) Sb. V legislativě Evropských společenství došlo od vydání tohoto zákona k celé řadě změn, které nyní působí jako zbytečné překážky vzájemného obchodu. Právě odstranění těchto překážek je hlavním cílem citovaného návrhu, jehož podoba vychází ze zkušeností s praktickou aplikací platné právní úpravy. Ten návrh byl vypracován ve spolupráci s resorty průmyslu a obchodu, zdravotnictví a zemědělství.

Chtěl bych ocenit práci, kterou na tomto zákoně odvedl výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Doporučil několik legislativně technických úprav a doplňků, se kterými souhlasím.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Příprava, kterou mám, mi říká, že by se na uvedení tohoto návrhu zákona také měli podílet i mnou citovaní ministři, ale pokud jste přesvědčen, že jste je zastoupil zcela dostatečně, a nedal jim prostor, aby řekli něco nového, obohacujícího, můžeme tedy přikročit k samotnému projednávání návrhu zákona.

Pro vaši informaci sděluji, že v prvním čtení jsme navrhli přikázat k projednání tento návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, jehož usnesení bylo rozdáno jako sněmovní tisk 211/1. Slova se ujme zpravodaj výboru pan kolega Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Dobrý den. Dámy a pánové, dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí číslo 86 ze dne 23. dubna 2003, který se vyjádřil tímto k vládnímu návrhu zákona o chemických látkách, chemických přípravcích a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 211.

Tento výbor na své 16. schůzi po odůvodnění doktora Petržílka, náměstka ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance Rudolfa Tomíčka doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 211 projednat a schválit s těmito pozměňovacími návrhy - a zde bych dovolil upozornit na tisk 211/1, což je usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kde jsou uvedeny všechny pozměňovací návrhy, kterých je celkem 22.

To je z pozice zpravodaje v této chvíli všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otvírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Žádnou přihlášku nevidím ani z pléna, proto obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu a uděluji slovo panu poslanci Josefu Mandíkovi, který se do této rozpravy přihlásil písemně.

 

Poslanec Josef Mandík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl dva pozměňovací návrhy.

K části šesté, změna zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, § 48. V § 61 na konec nového odstavce 4 doplnit text tohoto znění včetně poznámky pod čarou:

Pro provádění speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, které mohou poškozovat včely, ryby, zvěř a některé další necílové organismy, platí zvláštní právní předpis.

Odvolávka na 37a) pod čarou tedy zní: § 30 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Velmi stručné odůvodnění. V § 43 vládního návrhu zákona se zrušuje dosud platný zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů. Nový zákon se v souladu s právními předpisy Evropského společenství nevztahuje na nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, ale pouze na povinnosti spojené s uváděním těchto látek na trh a do oběhu.

Dosud platný zákon obsahuje v § 22 odst. 5 poslední větu: Pro použití nebezpečných látek, které mohou poškozovat včely, ryby a zvěř, se použijí ustanovení zákona o rostlinolékařské péči a příslušného prováděcího předpisu s odkazem na zákon o rostlinolékařské péči. Tím byla po právní stránce zajištěna ochrana uvedených živočichů nejen při aplikaci rostlinolékařských přípravků, ale i při aplikaci jiných toxických látek, například chemická likvidace komárů po záplavách nebo chemické ošetření proti organismům, škůdcům, kteří například létají. Neexistence této věty v zákoně by umožnila nekoordinované užívání výše uvedených toxických látek se všemi důsledky pro životní prostředí.

Druhý pozměňovací návrh je formulačně přesnější. V hlavě osm § 29 nové znění odstavce 11, které zní:

Osoba podle odstavců 1 až 4 je povinna poskytovat vždy po uplynutí jednoho roku aktualizované údaje o množství nebezpečné látky dovezené nebo vyrobené v průběhu jednoho kalendářního roku. Uvádí se nejvyšší množství nebezpečné látky vyrobené nebo dovezené příslušnou osobou během jednoho kalendářního roku počínaje rokem 2004.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslance. Kdo se dál hlásí do podrobné rozpravy? Pan kolega Kužvart má slovo, prosím.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, v rámci podrobné rozpravy k tomuto velmi složitému právnímu předpisu si dovolím navrhnout tyto změny - jde o nové znění hlavy osm - oznamování nebezpečných látek a seznam prioritních látek, § 29 - oznamování nebezpečných látek a vedení evidence, odstavec 1.

Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace podle hlavy tři, je povinna oznámit ministerstvu údaje o těchto látkách uvedených na trh v kalendářním roce samotných nebo jako součást přípravku, a to pouze v případě, že jejich množství je větší než tisíc tun, a to k 15. únoru následujícího roku.

A nové znění, tentokrát odstavce 4 zmíněného paragrafu. Odstavec 4 nyní zní:

Osoba, která vyrábí nebo dováží nebezpečné látky klasifikované podle § 2 odst. 5 samotné nebo obsažené v přípravcích, které nepodléhají povinnosti registrace podle hlavy III., je povinna oznámit ministerstvu údaje o těchto látkách uvedených na trh v každém kalendářním roce samotných, nebo jako součást přípravku v množství větším než deset tun za rok, ale menším nebo rovném tisíc tun za rok, a to vždy k 15. únoru následujícího roku.

Následující navržené úpravy se týkají § 32 - Ministerstvo životního prostředí, odst. 1 - Ministerstvo.V písm. c) místo slova vydává je zveřejňuje na portálu veřejné správy, a dále pokračuje původní text písmene c) odst. 1 § 32.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP