(10.30 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Nyní přečtu nové znění písmena j) § 32, odstavec 1.

Nové znění písmena j): eviduje oznámení uvedená podle § 29, spravuje databázi oznámených nebezpečných látek klasifikovaných podle § 2 odst. 5 a zveřejňuje z této databáze údaje na portálu veřejné správy. Údaje podléhající obchodnímu tajemství podle § 17 zveřejňuje ministerstvo pod označením skupin chemických látek, do nichž ohlašovaná látka patří, uvedených v seznamu chemických látek stanoveném v prováděcím právním předpisu.

Nyní poslední změna v § 33: Ministerstvo zdravotnictví, odst. 1 - Ministerstvo zdravotnictví, písmeno c), nové znění: zajišťuje sběr a zveřejnění bezpečnostních listů na portálu veřejné správy.

Ke zdůvodnění navrhovaných změn. Právě frekvence sdělování ministerstvu množství látek, kterých se týká zákon o chemických látkách, je v mých pozměňovacích návrzích ve stejné frekvenci, jako bylo dosud od roku 1997 v původní právní úpravě. Je pro mne těžko pochopitelné, že bychom přecházeli podle vládní předlohy na frekvenci hlášení jednou za tři roky. Uvědomme si, že tato situace prokazatelně nezatěžuje nadměrně administrativu, ať již samotné podniky, nebo orgány státní správy. Na druhou stranu při původně vládou navržené frekvenci tři roky a při tom, jakým způsobem se mění neustále různé obchodní subjekty, různá s.r.o, bychom zde ztráceli jakýkoli přehled o často velmi rizikových látkách. Proto si dovoluji navrhnout, abychom to, co se v původní právní úpravě osvědčilo, převzali i do nové právní úpravy.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Kdo se další hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Tím končím i druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i zpravodaji.

 

Zahajuji projednávání bodu

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb.,
o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
/sněmovní tisk 213/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády tento návrh uvede ministr informatiky Vladimír Mlynář. Prosím.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, budu šetřit drahý čas sněmovny a v úvodním slovu se omezím pouze na připomenutí faktu, že příslušná novela telekomunikačního zákona se týká tzv. poslední míle, tedy poslední části účastnického vedení, a je tedy ze všech problémů na současném telekomunikačním trhu omezena pouze na tento jeden konkrétní liberalizační krok. Řada dalších problémů, které existují na telekomunikačním trhu, bude řešena v novém zákoně o elektronických komunikacích. Tomu také odpovídal nejen vládní návrh, ale i diskuse v hospodářském výboru.

Chtěl bych poděkovat hospodářskému výboru, který ve svých pozměňovacích návrzích dobře přispívá k zlepšení novely, ale respektoval logiku překladatele, aby se tato novela skutečně zaměřila pouze na oblast liberalizace poslední části účastnického vedení. Chtěl bych poslance poprosit, aby při případných pozměňovacích návrzích tento fakt zohledňovali, protože jde o mimořádně technicky složité věci a zdánlivě jednoduché návrhy mohou mít důsledky, které se těžko odhadují.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru, jehož usnesení bylo rozdáno jak sněmovní tisk 213/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj tohoto výboru pan kolega Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, hospodářský výbor mě pověřil, abych sněmovně sdělil, že ve svém usnesení doporučuje návrh zákona postoupit do třetího čtení. Hospodářský výbor nabízí devět pozměňovacích návrhů, se kterými jsem jako zpravodaj ztotožněn. Některé detaily bych ještě osvětlil v obecné rozpravě.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Zahajuji obecnou rozpravu. Ptám se, zda přihláška pana kolegy Římana je do obecné rozpravy. - Není, je do rozpravy podrobné. Do obecné rozpravy se hlásí pan zpravodaj Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych zdůvodnil obecný přístup k zákonu, ze kterého vycházela má stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům.

V prvé řadě mi šlo o to, aby byly minimalizovány změny předkládaného návrhu. Důvody jsou jednoduché. Jde o velmi odbornou problematiku, jakákoli neuvážená změna může vést k těžko předvídatelným následkům. Sama Evropa a také USA teprve svou cestu v této věci hledají. Dalším důvodem je to, že do konce roku bude předložen nový ucelený zákon o elektronických komunikacích, který v sobě zahrnuje i problematiku telekomunikací. V tomto případě je vhodnější, abychom provedli postupné kroky, které bude možné do půl roku korigovat podle nastalé situace. Stejným postupem jsme se ve výboru řídili i v případě věcných břemen. Nevěnovali jsme se návrhům, jak tuto problematiku řešit, protože si zasluhuje podrobnější řešení, které vyjde z Ministerstva informatiky. Jednou výjimkou je rozhodnutí o zrušení povinnosti zapsat všechna věcná břemena z minulých let do katastru nemovitostí. Důvodem byla nejistota proveditelnosti tohoto zákonného nařízení. Také očekáváme, že tuto věc bude řešit společně s Ministerstvem informatiky také Ministerstvo pro místní rozvoj, které novelizuje v této době stavební zákon. Tam by se měly sjednotit povinnosti všech sítí, nejen telekomunikací.

Za druhé uvádím snahu nebránit rozšířenějšímu a levnějšímu přístupu veřejnosti k datovým službám. Jde o zavedení konkurence v nabídce datových služeb, zrušení monopolu Českého Telecomu, ale současně o minimalizaci zásahu do jeho technologií. Zásah do tzv. smyček či poslední míle je odůvodněn veřejným zájmem, stejně tak jako Český Telecom, respektive jeho předchůdce, v minulosti využíval veřejného zájmu při tvorbě sítí, odhlédneme-li od monopolního postavení tehdejší organizace.

Za třetí lze uvést, že jsem byl veden snahou neblokovat další rozvoj nových technologií, hlavně v tzv. střední míli. Alternativní operátoři musí mít možnost ovlivňovat kvalitu svých služeb, ale na druhé straně musí proto projevit ochotu investovat do svých nových technologií. Buď zvládnou s pomocí Telecomu tzv. drátovou technologii, nebo nějakou jinou, např. bezdrátovou technologii.

Poslední důvody souvisejí s plněním závazku České republiky zavést do své legislativy nařízení Evropského společenství 2887/2000. Toto nařízení zavádí zpřístupnění drátových smyček telefonní sítě, určuje zásady pro stanovení sítě za zpřístupnění, určuje povinnosti dominantního operátora a postavení regulátora.

Hospodářský výbor přijal pozměňovací návrhy zhruba v intencích, které jsem nyní popsal. Jako zpravodaj jeho usnesení považuji za vyvážené.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane zpravodaji. Kdo se dále hlásí do obecné rozpravy? Nevidím žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám dvě písemné přihlášky, nejprve pana poslance Suchánka, poté pana poslance Římana.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Pane předsedající, dámy a pánové, přednesu krátký pozměňovací návrh, který se týká § 37 odst. 1 písmeno b), kde se původní text nahradí novým textem, který zní: sdílený přístup ke svému účastnickému vedení nebo jeho úseku umožňující využívat nadhovorovou část kmitočtového spektra účastnického vedení nebo jeho úseku týmž účastníkem, kterému je určen držitelem licence poskytována veřejná telefonní služba v hovorové části kmitočtového spektra tohoto účastnického vedení nebo jeho úseku.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP