(12.30 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Samozřejmě děkuji za tento návrh. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Miroslav Kalousek. Odborníky na tuto problematiku prosím, aby posoudili, zda se jedná opravdu o legislativně technické úpravy, které přednesl pan poslanec Turek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte, abych v rozpravě přednesl legislativně technické úpravy k tomuto návrhu zákona, a sice v bodu 5 usnesení rozpočtového výboru prosím změnit odkaz u poznámky pod čarou z čísla 70 na odkaz č. 16. Tady jde o legislativně technickou úpravu odkazu z obchodního zákoníku na zákon o investičních společnostech.

Za druhé. Protože podle legislativně technických pravidel zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona č. 586 patří logicky k části první, bude tento čl. IV přeřazen před část druhou jako čl. III. V části druhé se článek III přečísluje na IV a nadpis, část třetí, závěrečná ustanovení, se tak stane nadbytečným.

Za třetí. V části první článek II. Přechodná ustanovení bod 1 - je číslovka 84 chyba, je to písařská chyba, správně má být 85.

Poslední, nicméně však alternativní legislativně technická úprava vzhledem k tomu, jaký padl pozměňovací návrh. Bude-li přijat pozměňovací návrh pana kolegy Martínka, pak je nezbytné změnit název zákona, protože je potřeba k němu dodat "a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, krajské zřízení, ve znění pozdějších předpisů". To je samozřejmě alternativa pouze v případě, že tento pozměňovací návrh bude přijat.

Tolik legislativně technické úpravy k tomuto návrhu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Miroslavu Kalouskovi. Hlásí se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedající, také bych opravil jednu legislativně technickou chybu. Je to bod C15. Tam je napsáno ustavení čl. 1 bodu 1 až 13 a má být 1 a 14. To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Zdá se, že to jsou všechny návrhy na legislativně technické úpravy, které zazněly, takže rozpravu končím. Samozřejmě se pozeptám pana ministra, zda hodlá vystoupit. Není to třeba, takže předám slovo panu zpravodajovi Miroslavu Kalouskovi s tím, že vzhledem k tomu, že nejsou žádné námitky proti klasifikaci těchto návrhů jako legislativně technické, tak bychom o těchto změnách rozhodli ještě předtím, že začneme hlasovat o návrzích. Je s tím souhlas?

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Já, pane předsedající, jsem chtěl navrhnout proceduru hlasování v tomto případě opačnou, abychom o legislativně technických hlasovali nakonec, protože je tam alternativa.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, nemám námitek. Hlavně na to nezapomeňme. Tak se do toho pustíme.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Jestliže dovolíte, dovolím si navrhnout proceduru hlasování. Máte před sebou pozměňovací návrhy ve sněmovním tisku 31/II. Vzhledem k souhlasnému stanovisku ministra financí k celému usnesení rozpočtového výboru navrhuji o usnesení rozpočtového výboru hlasovat en bloc. Poté bychom hlasovali postupně o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak byly předkládány ve druhém čtení. Na závěr bychom hlasovali o legislativně technických úpravách k těm bodům, které byly přijaty a které byly vzneseny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, má to logiku. Jsou námitky? Pan poslanec Gongol má slovo k proceduře. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pane předsedající, poprosil bych, kdybychom hlasovali o bodě 1 komplexního pozměňovacího návrhu pod označením písm. A, protože můj pozměňovací návrh pod označením C1 je právě k tomuto bodu. Promiňte, E1.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan zpravodaj dává opticky najevo, že s vámi souhlasí.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: O bodu 1 budeme hlasovat zvlášť.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: S procedurou je možno souhlasit po tomto upřesnění. Můžeme hlasovat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nejprve budeme hlasovat o bodu 1, A 1 pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru. Stanovisko zpravodaje kladné. (Pana ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 216. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 186 bylo 130 pro a 49 proti. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní bychom hlasovali o bodech A2 až A25, to znamená o celém zbytku návrhu usnesení rozpočtového výboru. Stanovisko kladné. (Pana ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 217. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 187 bylo pro 129, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní navrhuji hlasovat o pozměňovacím návrhu B poslance Radima Turka, a to en bloc. Stanovisko kladné. (Pana ministra kladné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 218. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 187 poslanců bylo pro 148 a proti 34. I tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní na základě dohody s předkladatelem panem kolegou Vávrou budeme strukturovaně po částech hlasovat o pozměňovacím návrhu C. Nejprve bychom hlasovali v bloku o návrzích C1 14 a 15. Stanovisko záporné. (Pana ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Vávra souhlasí.

 

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 219. Kdo souhlasí s návrhem poslance Vávry, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 187 poslanců bylo pro 65, proti 116. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Návrh poslance Vávry C2. Stanovisko záporné. (Pana ministra negativní.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 220. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Toto hlasování skončilo výsledkem 61 pro, 122 proti, což z přítomných 187 znamená, že návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: C3 a C4, varianta A, stanovisko záporné. (Pana ministra záporné i k variantě B.)

Nyní prosím hlasovat o variantě A.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 222. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 188 poslanců bylo pro 64, proti 120. Tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: C3, C4, varianta B. Stanovisko záporné. (Pana ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 223. Kdo souhlasí s návrhem, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 188 poslanců bylo pro 59, proti 123. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Nyní dohromady body C5, C6 a C7. Stanovisko záporné. (Pana ministra záporné.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 224. Kdo souhlasí s těmito návrhy, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Z přítomných 180 poslanců bylo pro 61, proti 122. Návrh nebyl přijat.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP